Antoni Maura Montaner (Fill adoptiu)

Polític i president del govern. (1853-1952)

Essent diputat a Corts, el 1882, va influir en la Direcció General d’Instrucció Pública perquè

fos remesa a Felanitx una col·lecció de llibres destinada a la creació d’una biblioteca

popular. També intervingué, a Madrid, perquè Portocolom fos declarat d’interès general, a

més d’aconseguir una subvenció per a les obres del port i una altra per a la carretera. Atesos

aquests i altres mèrits del senyor Maura, l’Ajuntament, en sessió celebrada el 31 de

desembre, va acordar declarar-lo fill adoptiu. El gener de 1883, Maura arribà a Portocolom

en el vapor “Santueri”, on se li féu una gran rebuda, i tot seguit s’encaminà a Felanitx, on

l’esperaven les músiques i les autori- tats. El 1886, intervingué a favor del dragat de

Portocolom. El mes d’agost de 1892, l’Ajuntament acordà encarregar el retrat de Maura al

pintor Antoni Ribas, pintura que fou col·locada a la Sala el febrer de l’any següent i costà

125 pessetes. El polí- tic Maura vingué altres vegades a Felanitx en viatge de propaganda del

seu partit. El 1938, l’Ajuntament li dedicà un carrer.

Text. Ramon Rosselló Vaquer