Gillem Caselles.

Religiós dominic.

Gillem Caselles

Segons els historiadors locals va néixer devers el 1440 a

Son Quelles. Ingressà molt jove a l’orde dels Jerònims. El 1469, ja sacerdot, va professar a

l’orde dominicà, en el qual va ocupar càrrecs importants. El 1481, a requeriment del rei

Ferran, fou nomenat inquisidor de Mallorca. La seva aversió als lul·listes, especialment

contra Pere de Gui (Daguí) i Joan Llobet ve d’a- quest mateix temps. A causa de la nova

estructura que va prendre la Inquisició espan- yola, cessà en el càrrec d’inquisidor el 1487.

Posteriorment, va exercir el mateix càrrec, entre 1502-05 i 1508-15. Va ser també

inquisidor de Catalunya i de Sardenya. Anà dues vegades a Roma per a defensar la

doctrina tomista contra la lul·lista, amb motiu d’uns versos escrits a la taula gòtica de la

Verge del Sant Novici, i de la dis- cussió sobre el misteri de la Immaculada Concepció.

Probablement a causa de les discussions amb els lul·listes va ser desterrat de Mallorca,

després de 1503: a Barcelona publicà Directorium Inquisitorum, de Nicolau Eimeric, obra

que situa Ramon Llull entre els heretges. Del temps que fou inquisidor, hem vist i consultat

lli- bres administratius del tribunal del Sant Ofici de Mallorca, a l’Arxiu del Regne de

València. Venia de tant en tant a Felanitx per visitar la seva mare. El 24 d’abril de 1476, el

clavari de la vila li pagà 6 lliures pels sermons de la passada Quaresma pre- dicats a

Felanitx i d’altra banda, 1 lliura per a la manutenció dels dies que havia estat en la casa de

la seva mare. El 1492, patint la vila necessitat d’aigua, per indicació seva i el corresponent

patrocini, es va picar a la font, i dia 20 de juliol, festa de Santa Margalida, l’aigua brollà

amb abundància. Morí a Palma el 1516. És fill il·lustre de Mallorca i de Felanitx. El seu

retrat figurava a la Sala entre els altres fills il·lustres de la vila fins que foren cremats

durant les revoltes polítiques de 1868: aquest qua- dre de l’inquisidor Caselles l’havien fet

pintar els jurats de la vila l’any 1743: en la sessió celebrada aquest dia, el regidor Jaume

Banús proposà: “Més, fonch proposat per lo dit Banús, regidor major, dient: Sres. Vs. Ms.

que se té notícia es troba el P. Fr. Guillem Caselles, dominico retratat, que és natural de

esta dita vila; per medi del qual es tregué y trobà la aigua de la Font de esta referida vila,

per esto vejen Vs. Ms. si vénen a bé el que se fasa retrectar en un quadro per ser home de

tan insígnia y honra de esta dita vila, y aximatex que se fasa altre quadro de la gloriosa v.

y màr- tir Sta. Bàrbara; lo qual ohït per dita junta fonch resolt, nemine discrepante, que

atès lo dit Prohens, regidor, passa en la Ciutat per altres dependències de la present vila,

que per ço se li dóna poder de fer fer dits dos quadros, y comprar-los, y aquells que se

estiguen en la present universidad para major culto y veneratió de la matexa, y axí fonch

resolt”.

La pintura que reproduïm correspon a la que figura com a fill il·lustre de Palma, obra

(1866) de Ricard Carlotta. (Fotografia Joan Ramon Bonet).

Text. Ramon Rosselló Vaquer