Els Fills Il-lustres moderns

Després de la cremadissa de 1868, passaren uns anys en què la Sala va romandre sense els quadres dels fills

il·lustres (ara se’ls anomena fills predilectes) fins que, en els primers anys de la dècada de 1890, l’Ajuntament

decidí començar una nova època dedicada als personatges distingits, essent un dels primers el bisbe Puig. Aquests

més moderns són els següents.