Juana Oliver Andreu.

Religiosa carmelitana.

Joana Oliver Andreu

Segons els historiadors locals va néixer el 1554, filla de Miquel Oliver

i de Catalina Andreu. Era germana de fra Nicolau Oliver, carmelita.

Era de família humil i passà a Ciutat, on serví com a cria- da (essent també bona

brodadora) en la casa del felanitxer mossèn Francesc Caselles, aleshores rector de la

parròquia de Sant Jaume. Professà com a religiosa tercerola carmelitana en el convent de

Palma. Morí amb fama de santa el 28 d’octubre de 1614, a l’edat de 60 anys. El cadàver fou

enterrat en el convent carmelità. El 1820, Antoni Furió va deixar escrit: “Fue llevada en

pública procesión en la iglesia de nuestra Sra. del Carmen de cuya orden fue terciaria y

enterrada en la capilla de la Concepción; donde de orden del Comercio se levantó una lápida

sepulcral con unos versos que dictó D. Francisco Casellas”. Quan es va esbucar l’església, el

cos fou traslladat a la Seu, el 4 de desembre de 1827: “A las 4 de la tarde se hizo la recono-

ción de la Venerable Sor Juana Oliver, terciaria carmelita que estaba enterrada den- tro un

sepulcro decente en la antigua capilla de la Concepción de la iglesia vieja de dicha orden, la

que se hizo por motivo de la nueva fábrica de la iglesia y a la que asistió el Vicario General

de este Obispado y D. Juan Martorell, escribano de la Curia Eclesiástica, siendo testigos D.

Gabriel Ferrer, pbro., D. Jorge Barceló, D. Tadeo Lapuente y D. Antonio Nicolau, los que en

presencia de un minucioso concurso des- pués de las formalidades de estilo abrieron el

sepulcro, cuya gran lápida tenían ya quitada de antes y puesto un retrato de la Venerable

sobre él, sacaron el cadáver que estaba sobre una chapa de corcho cubierta o amortajada

con una sábana y lo pusie- ron sobre una mesa a la presencia del público, el que fue

examinado por los faculta- tivos y testigos arriba citados, de que se continuó auto en

forma. El Venerable cuer- po fue puesto dentro de una arca de madera la que se cerró con

llave y con solemne procesión fue llevada al archivo hasta que el sepulcro se halle a

propósito para vol- ver a recibirle”. El retrat de la venerable Oliver estava col·locat a la

Sala de l’Ajuntament de Ciutat fins a l’incendi ocorregut el 1894. De la mateixa manera la

seva pintura figurava a la Sala de Felanitx, però el retrat fou destruït durant els ava- lots

polítics dels anys 1868. El que reproduïm es guarda a la Fundació Mossèn Cosme Bauçà, i

és còpia del pintor valencià Joaquim Tudela.

Text. Ramon Rosselló Vaquer