Bartomeu Amengual Andreu.

Jurista, economista i periodista.

Bartomeu Amengual Anfreu

Va néixer el 1866. Llicenciat en dret i economia. Intervingué en nombrosos congressos i

con- ferències nacionals i internacionals sobre economia i comerç. Fou secretari de la

Cambra de Comerç de Barcelona, ciutat on residia habitualment; assessor de la Junta

Consultiva i del Consell Superior de les Cambres de Comerç, i president, assessor o vocal de

moltes altres societats i juntes, tant nacionals com estrangeres. Com a perio- dista sovint

col·laborava publicant articles en “El Felanigense”, “La Almudaina”; al “Diario de

Barcelona”, “La Vanguardia Española” i molts d’altres periòdics i revis- tes catalanes. El

1909, fundà la Societat d’Atracció de Forasters de Barcelona. L’Ajuntament de Felanitx

mantenia correspondència amb ell quan necessitava el seu consell assessor, i, d’altra

banda, el 1927 l’honorà nomenant-lo fill il·lustre de la ciu- tat, però la proclamació solemne

tingué lloc dos anys després, el 17 de març de 1929, i el seu retrat, obra del pintor Pere

Barceló, fou col·locat a la Sala, havent feta i edi- tada la biografia a càrrec de Fèlix Escalas

Chamení: Bartolomé Amengual y Andreu, hijo ilustre de Felanitx (Barcelona, 1929). Morí a

Barcelona l’any 1961, a l’edat de 95 anys. Té un carrer dedicat al seu record.

Text. Ramon Rosselló Vaquer