Joaquim Togores Fàgregas (Fill adoptiu)

Brigadier de l`Armada

(1835-1904). El 1880, aconseguf el dragat de Portocolom . El 1881, visi ta la vila i fou molt ben rebut. El 27 de

juny de 1880, l'Ajuntament acorda declarar-lo fill adoptiu, i el mes d'agost de 1892 encarrega el seu retrat al

pintor Antoni Ribas, pintura que fou col·locada a la Sala el febrer de 1893 i foren pagades 225 pessetes a

l'autor de l 'obra. Togores te un carrer dedicat a Portocolom.

Text. Ramon Rosselló Vaquer