Pere Xamena Fiol

Prevere i historiador

Va neixer el 14 de maig de 1918, fill de Miquel Xamena Adrover i de Margalida Fiol Adrover. Feta la carrera eclesias­tica, fou ordenat de prevere el 1942. Exerci de professor del Seminari (1945-62) i de l'Escola de Comerci (1957-62). Des de 1963, es director de la Fundació Mossen Cosme Bauça, de la qua! ha organitzat el museu i la biblioteca. El 1963, fou nome­ nat arxiver municipal i cronista de la ciutat. Ha publicat: Demografia retrospectiva de Felanitx (1730-1959) (1960); Resumen de Historia de Mallorca (1965, i altres reedicions posteriors, i traduida a l 'alemany); Historia de Mallorca (diverses edi­cions); Anys enrera (reunit en un sol volum el 2000) i Rincones de nuestra Historia, (diversos volums, publicat anteriorment al "Felanitx"); Parroquias y Vicarfas de Felanitx (1965, separata del full diocesa "Vida"); Historia de Felanitx (dos volums, 1975-76); Felanitx ahir (dos volums, I, 1976, II, 1990); Religiosas Trinitarias de Mallorca. Resena Hist6rica (1980); Es Sindicat. (Ressenya Historica del "Celler Felanitx Societat Cooperativa Limitada" 1919-1981) (1981); Els carrers de Felanitx (1983); Historia de l'Esglesia a Mallorca (1986, amb coautoria de Francese Riera); Visita a l'Esglesia Parroquial de Sant Miquel de Felanitx (1989); Felanitx mot a mot (1991); Els malnoms de Felanitx (1995); Pregó de les Jestes de Sant Marr;al 1999. Marratx{ (1999); Miscel-lania historica (2003); Estampa de la Mallorca del segle XVII. Registres de la Curia Reial de Felanitx (2006); Historia recent de Felanitx (1920-1950) (2007). El 2002, publica la transcripci6 de la Consueta parroquial. Segle XV III, obra manuscrita d'Esteve Bordoy Colom; i el 2004, la Consueta de! convent de Sant Agust{ de Felanitx. Segle XV IJI, redactada per un frare del convent. El 1967, l 'Ajuntament de Felanitx Ii concedi la medalla de la ciutat i el diumenge 23 de maig de 1999, el proclama solemnement fill predilecte a l'Auditori Municipal. El quadre es obra del pintor Miquel Sebastian Llambias. Va morir el 22 maig 2015.

Text. Ramon Rosselló Vaquer