Miquel Bordoy Oliver.

Historiador i arqueòleg.

MiquelBordoy Oliver

Va néixer en el domicili patern del carrer de la Quartera, el 23 de juny de 1877, fill de

Tomàs Bordoy Vidal i de Maria Lluïsa Oliver Fiol. Dedicat a la investigació històrica, els

anys 1919-20, publicà Història de la Ciutat de Felanitx en tres volums, la seva obra més

important (sembla que un quart volum va romandre inèdit). Publicà les monografies

següents: Varones ilustres de Felanig y escritores felanigenses. (1902 i 1908). Biografía del

Excelentísimo Sr. Dr. Don Bartolomé Obrador y Obrador. Historia de la comunidat y

Esglesia de Agustins de la ciutat de Felanig. (1903). Vicissituds de la nostra agri- cultura,

indústria i comerç. (1930). Historia del Santuario de Ntra. Sra. de S. Salvador de Felanitx

(Mallorca). (1934). La Germanía de Felanitx. (Historia de una revolución). (1943). La

catástrofe de Felanitx en 1844. La Encontrada. (1944). Prehistoria y Protohistoria

Felanigense. (1945). Apellidos de Felanitx. Notas breves. (1948). Miscelánea felanigense.

Hombres de antaño. (1950). Al llarg dels anys 1948 i 1949, publicà al setmanari “Felanitx”

breus biografies dels metges, cirurgians, apo- tecaris, missers, militars i altres

personatges que exerciren la seva professió a Felanitx. També hi publicà diversos articles

de caire històric, signant, a vegades, amb el pseudònim Tácito. Igualment col·laborava

amb notes i articles a la publicació anual “Almanaque de El Felanigense”. Per espai de 22

anys fou regidor de l’Ajuntament al mateix temps que ocupà el càrrec d’arxiver municipal.

Fou promo- tor i editor de la segona època (1912-1919) del setmanari “La Tradición”, des

d’on defensava els seus ideals carlins i com a tal, el 1900, publicà Don Carlos considera- do

como patriota, militar y político, i el 1912, Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz. Dugué a

terme excavacions arqueològiques a la comarca de Felanitx (sa Mola), i amb els objectes

recuperats formà una petita col·lecció que es troba depositada al Museu de la Fundació

Mossèn Cosme Bauçà. Morí el 18 de maig de 1953 i l’Ajuntament, reunit en sessió, acordà

donar el condol a la viuda Catalina Barceló Mora i als fills. De la seva banda, el “Felanitx”,

a més de la corresponent nota necrològica, publicà una poesia de mossèn Bartomeu

Barceló, titulada Complanta a raig de cor pel traspàs de l’Historiador de Felanitx D.

Miquel Bordoy. El 1960 l’Ajuntament li dedicà el carrer anomenat aleshores de la Torre, i

el 27 d’agost de 1972, el declarà fill il·lustre. La pintura és obra d’Antonio Lucas.

Text. Ramon Rosselló Vaquer