Bartomeu Mestre Barceló.

Prevere.

Bartomeu Mestre

Va néixer el 2 de març de 1790, fill de Sebastià Mestre Gayà i de Joana Aina Barceló Pizà.

Doctor en teologia i els dos drets. Familiar domèstic del bisbe González Vallejo i com ell,

d’idees liberals. Va ser nomenat canonge de la Seu (1836), rector de la Universitat de

Mallorca (1840) i director de l’Institut d’Ensenyança (1842). Morí a Palma el 16 de febrer

de 1852. Posteriorment, les despulles foren trasllades al cementeri de Felanitx, el 10 d’octu-

bre de 1893. L’Ajuntament el declarà fill il·lustre, i el seu quadre, pintat per Antoni Arrom,

fou col·locat a la Sala el mes d’abril de 1893. Va deixar publicades diverses obres. La

inscripció diu: M. Y. Sr. Dr. Dn. Bartolomé Mestre Barceló Pro. Dignidad de Sochantre de

la Sta. Yglesia Catedral de Mallorca, fue hijo de Sebastián y Juana Barceló Pizá. Nació en

Felanitx 2 Marzo de 1790, y falleció en Palma de Mallorca el 24 Febrero de 1852. Y pintado

en Abril 1893. Signat per A. Arrom.

Text. Ramon Rosselló Vaquer