W INTERESIE DOBRA DZIECKA I STABILIZACJI SPOŁECZNEJKONTAKT : TEL. KOM. 694-912-255DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ALIENACJI RODZICIELSKIEJZapraszam do dołączania do organizatorów wydarzeń z okazji kolejnego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, corocznie przypadającego na 25 kwietnia.

Tego dnia odbywają się m. in. warsztaty, sympozja, demonstracje, zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, prowadzone rozmowy uświadamiające w placówkach, które mogą stykać się z problemem alienacji rodzicielskiej, rozwieszane plakaty, rozdawane ulotki - pod sądami, w szkołach, galeriach handlowych i innych miejscach, a od 2010 prowadzona kampania mydlanych Baniek Miłości. Wspólnie wypuszczane mydlane Bańki Miłości są symbolem miłości która nas wznosi tak się wznoszą bańki mydlane i która nie może być przerywana tak jak to się dzieje na skutek alienacji rodzicielskiej.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w akcji - warto wywiesić w oknie lub na froncie domu plakat czy transparent.

Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim osobom z Krakowa, Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry, Będzina, Bielska - Białej, Brzozowa, Częstochowy, Dębicy, Gdyni, Jaworzna, Kędzierzyna - Koźla, Krzeszowic, Legnicy, Lubina, Morąga, Mosiny, Ostrołęki, Oświęcimia, Piaseczna, Rumi, Rawy Mazowieckiej, Rybnika, Skierniewic, Włocławka, Wodzisławia Śląskiego, Wolsztyna i Zgierza, które przygotowały oraz wzięły aktywny udział w akcjach organizowanych z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, a także tym osobom, które pomogły nagłaśniać je i ideę Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, obchodzonego corocznie 25 kwietnia.


Maciej Wojewódka

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI


Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Wyalienowani rodzice czytają dzieciom

W kierunku zmian w prawie rodzinnym - niektóre inicjatywy i wydarzenia

Parlamentarne seminarium "Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców" - krótki opis w diariuszu senackim


Alienacja rodzicielska - to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej - to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji.

Alienacja rodzicielska może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Często stosowana jest przez głównego opiekuna oraz inne osoby, a nawet instytucje w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Niejednokrotnie jest ukrywana pod określeniem konfliktu lub walki rodziców.

Alienacja rodzicielska - to przemoc emocjonalna wobec dziecka i drugiego rodzica. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać drugiego rodzica lub być agresywne wobec alienatora czy nawet uciec od niego do drugiego rodzica.

Występowaniu problemów u dzieci sprzyja także wychowywanie się bez nieskrępowanego dostępu do obecności i miłości prawidłowo postępującego drugiego rodzica.

Ulotki w wersji czarno-bialej na temat alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych skutkach (do pobrania i samodzielnego wydrukowania)
INNE DZIAŁANIA

KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ, A PRAWA DZIECKA, KONSTYTUCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - OPINIA I UWAGI

RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O LECZENIU BEZPŁODNOŚCI Z 16.07.2014 - OPINIA I UWAGI

OPINIA W SPRAWIE PREZYDENCKIEGO WNIOSKU DO SENATU RP DOTYCZĄCEGO REFERENDUM W DNIU 25.10.2015 ROKU

PETYCJA Z 13.06.2016 ROKU DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE WYPOWIEDZENIA KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ 

WSZYSTKIE DZIECI POTRZEBUJĄ OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ

IDEA KAMPANII W SPRAWIE WYPOWIEDZENIA GENDEROWEJ KONWENCJI PSEUDO ANTYPRZEMOCOWEJ

STANOWISKO (OPINIA) W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (DRUK 757 Z 28.10.2014 ROKU - SENAT RP) z 14.12.2014 ROKUENGLISHPUBLIKACJE W SEKCJACH TEMATYCZNYCH


E-BOOK: DZIECKO, RODZIC I ROZWÓD ORAZ ALIENACJA RODZICIELSKAODDZIELONE DZIECKO

Omówienie badań, referatów i publikacji dotyczących problemów dzieci oddzielonych od drugiego rodzica oraz problemy dzieci, powstałe w sytuacji rozstania rodziców, zwłaszcza w sytuacji gdy rola głównego opiekuna została powierzona tylko jednej osobie. Sekcja nie zawiera informacji na temat problematyki alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych skutków, która omawiana jest  osobno.

GDY DZIECKO WYCHOWUJE SIĘ TYLKO Z JEDNYM RODZICEM (BEZ TATY LUB MAMY)

PROBLEMY DZIEWCZĄT I KOBIET NIE MAJĄCYCH DOBRYCH RELACJI Z OJCAMI
ALIENACJA RODZICIELSKA
 

Sekcja zawiera omówienie problematyki alienacji rodzicielskiej oraz jej różnorodnych, negatywnych skutków, projektu badawczego  - Alienacja rodzicielska w Polsce - przykłady i pytania (badania wstępne), a także ankiety do wstępnej diagnozy zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej oraz ich negatywnych efektów.


ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI ORAZ PROBLEMY DZIECKA WYCHOWANEGO PRZEZ JEDNEGO RODZICA

ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI, A ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PAS) – PODSTAWOWE RÓŻNICE

AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGICZNE (APA) I INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH, A TZW. ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PAS)

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA), A ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (ZJAWISKO PAS)

ALIENACJA RODZICIELSKA W POLSCE - PRZYKŁADY I PYTANIA (BADANIA WSTĘPNE)

ALIENACJA RODZICIELSKA I NIEŚWIADOMOŚĆ PRZEMOCY W ZACHOWANIACH RODZICÓW, A OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM

ALIENACJA RODZICIELSKA, A PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNO-PRAWNE, W KONTEKŚCIE RODZICIELSKICH PLANÓW WYCHOWAWCZYCH

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA SPECJALISTY (PROBLEM DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ PODDAWANEJ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ W DZIECIŃSTWIE)

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA SPECJALISTY (PROBLEM RODZICA)

ALIENACJA RODZICIELSKA - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA OSOBY PODDAWANEJ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ W DZIECIŃSTWIE

ALIENACJA RODZICIELSKA - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA PODDAWANEGO ALIENACJI RODZICIELSKIEJ NIEPEŁNOLETNIEGO NASTOLATKA

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW- ANKIETA DLA RODZICA
SPOŁECZNY I CYWILIZACYJNY PUNKT WIDZENIA

W sekcji znajdują się publikacje zawierające autorskie koncepcje i rozważania dotyczące efektów obecnych rozwiązań prawnych z zakresu prawa rodzinnego  oraz prognoza możliwego rozwoju sytuacji w Europie, wraz z prognozą mogących  towarzyszyć tej sytuacji silnych niepokojów społecznych, na naszym kontynencie.


PARADOKS ROZSTANIA - MODEL DLA DALSZYCH BADAŃ

PRAWO RODZINNE I DZIECKO WEWNĘTRZNE, A PRZYSZŁOŚĆ EUROPY - MODEL DO ROZWAŻENIA

PRZEMOC W RODZINACH ROZBITYCH, WIĘŹ EMOCJONALNA I SPRAWNOŚĆ WYCHOWAWCZA

POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI, A OPIEKA NAD DZIECKIEM
PRAWO RODZINNE - PATOLOGIA I PROPOZYCJE ZMIAN

Przedstawienie wadliwych mechanizmów funkcjonujących w prawie rodzinnym oraz propozycji zmian.


DOBRO DZIECKA, A ROZPAD ZWIĄZKU JEGO RODZICÓW, PRZEMOC, DYSKRYMINACJA, DEMOGRAFIA, EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA
KORUPCJA W SĄDOWNICTWIE, A PRAWO RODZINNE


REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANYCH ZMIAN W PRAWIE - W ZAKRESIE WYELIMINOWANIA, BĄDŹ OGRANICZENIA I MITYGACJI WYSTĘPOWANIA ALIENACJI RODZICIELSKIEJ I JEJ NEGATYWNYCH SKUTKÓW ORAZ ROZSTRZYGNIĘĆ SĄDOWYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POWSTAWANIE INSTYTUCJONALNEGO DYSKRYMINOWANIA DZIECI WYCHOWUJĄCYCH SIĘ Z NIERÓWNOMIERNYM DOSTĘPEM DO OBOJGA RODZICÓW - TATY I MAMY

REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE RODZINNYM, W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ROZPADU ZWIĄZKU RODZICÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

KORUPCJA W SĄDOWNICTWIE, A PRAWO RODZINNE

CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ W PRAWIE RODZINNYM W REGULACJACH DOTYCZĄCYM ROZSTANIA RODZICÓW

PRAWA DZIECI, DYSKRYMINACJA OJCÓW, ALIENACJA RODZICIELSKA, ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM W PRAKTYCE (OPIEKA WSPÓLNA NAD DZIECKIEM W PRAKTYCE)RELIGIJNY PUNKT WIDZENIA

Spojrzenie na problem alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych skutków z punktu widzenia chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu i świętego dla wszystkich muzułmanów Koranu, a także na problem alienacji rodzicielskiej w odniesieniu do ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary.


ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI, A CHRZEŚCIJAŃSTWO, JUDAIZM I KORAN

ALIENACJA RODZICIELSKA, A ROK WIARY I NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

BUDDYZM, A ALIENACJA RODZICIELSKAODDZIELONY RODZIC


Omówienie problemów z jakimi borykają się oddzieleni od dziecka rodzice oraz jakie działania podejmują oni, w celu zmiany istniejącej sytuacji.

PROBLEMY I DZIAŁANIA ODDZIELONYCH RODZICÓW W ŚWIETLE FAKTÓW I BADAŃ NAUKOWYCHPodstrony (28): Wyświetl wszystko