W INTERESIE DOBRA DZIECKA I SPOŁECZEŃSTWA

KONTAKT : TEL. KOM. 694-912-255

1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.

3. Państwa - Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru.

Artykuł 3 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526)


2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.

Artykuł 6 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526)


Zapraszam do zapoznania się z opracowaną, zainicjowaną i koordynowaną przeze mnie kampanią społeczną, informacyjną i edukacyjną, prowadzoną na rzecz ochrony praw dzieci z rozbitych rodzin oraz przeciwko przemocy wobec dzieci, zarazem mającą ważne odniesienie społeczne.

Kampania jest prowadzona z zerowym budżetem, w skoordynowany sposób - w świecie realnym i w Internecie.

Jedna z akcji wchodzących w skład tej kampanii została nagrodzona przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej - jako lider Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji - w Polsce, w kategorii inicjatywy społeczne.

Maciej Wojewódka


Alienacja rodzicielska - to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń - w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców czyli niszczenie ich pozytywnej więzi. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej - to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych, pozytywnych relacji.

Alienacja rodzicielska może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Bywa stosowana przez głównego opiekuna oraz inne osoby, a nawet instytucje w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka - jego prawidłowo postępującego rodzica lub prawidłowo postępujących rodziców. Niejednokrotnie jest ukrywana pod określeniem konfliktu lub walki rodziców.

Alienacja rodzicielska - to przemoc emocjonalna. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać poddawanego wraz z nim alienacji rodzicielskiej rodzica lub być agresywne wobec alienatora, a nawet uciec od niego do tego rodzica.

Występowaniu problemów u dzieci sprzyja także wychowywanie się bez nieskrępowanego dostępu do obecności i miłości obojga prawidłowo postępujących rodziców – mamy i taty.

Zajmując się problemem alienacji rodzicielskiej należy także pamiętać, że niestety nie jest właściwe, aby każdy rodzic opiekował się swoim dzieckiem, w każdej sytuacji i miał nienadzorowany kontakt z nim, gdyż niektórzy rodzice zagrażają zdrowiu, a nawet życiu swoich dzieci - swoją postawą i zachowaniem.

ENGLISH

PUBLIKACJE W SEKCJACH TEMATYCZNYCH

ZAGROŻENIA

(WYBRANE OBSZARY)

E-BOOK: DZIECKO, RODZIC I ROZWÓD ORAZ ALIENACJA RODZICIELSKA

TRUDNOŚCI W PRAWNEJ OCHRONIE DZIECKA PRZED PRZEMOCĄ

PRZEMOC WOBEC DZIECI W SZKOŁACH I SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH ZE STRONY PRACOWNIKÓW TYCH INSTYTUCJI W POLSCE


ODDZIELONE DZIECKO

Omówienie badań, referatów i publikacji dotyczących problemów dzieci oddzielonych od drugiego rodzica oraz problemy dzieci, powstałe w sytuacji rozstania rodziców, zwłaszcza w sytuacji gdy rola głównego opiekuna została powierzona tylko jednej osobie. Sekcja nie zawiera informacji na temat problematyki alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych skutków, która omawiana jest osobno.

GDY DZIECKO WYCHOWUJE SIĘ TYLKO Z JEDNYM RODZICEM (BEZ TATY LUB MAMY)

PROBLEMY DZIEWCZĄT I KOBIET NIE MAJĄCYCH DOBRYCH RELACJI Z OJCAMI


ALIENACJA RODZICIELSKA

Sekcja zawiera omówienie problematyki alienacji rodzicielskiej oraz jej różnorodnych, negatywnych skutków, projektu badawczego - Alienacja rodzicielska w Polsce - przykłady i pytania (badania wstępne), a także ankiety do wstępnej diagnozy zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej oraz ich negatywnych efektów.

ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI ORAZ PROBLEMY DZIECKA WYCHOWYWANEGO PRZEZ JEDNEGO RODZICA

ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI, A ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PAS) – PODSTAWOWE RÓŻNICE

ALIENACJA RODZICIELSKA I NIEŚWIADOMOŚĆ PRZEMOCY W ZACHOWANIACH RODZICÓW, A OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM

ALIENACJA RODZICIELSKA, A PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNO-PRAWNE, W KONTEKŚCIE RODZICIELSKICH PLANÓW WYCHOWAWCZYCH

AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGICZNE (APA) I INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH, A TZW. ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PAS)

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA), A ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (ZJAWISKO PAS)


ALIENACJA RODZICIELSKA - ANKIETY

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA SPECJALISTY (PROBLEM DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ PODDAWANEJ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ W DZIECIŃSTWIE)

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA SPECJALISTY (PROBLEM RODZICA)

ALIENACJA RODZICIELSKA - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA OSOBY PODDAWANEJ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ W DZIECIŃSTWIE

ALIENACJA RODZICIELSKA - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA PODDAWANEGO ALIENACJI RODZICIELSKIEJ NIEPEŁNOLETNIEGO NASTOLATKA

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW- ANKIETA DLA RODZICA


SPOŁECZNY I CYWILIZACYJNY PUNKT WIDZENIA

W sekcji znajdują się publikacje zawierające autorskie koncepcje i rozważania dotyczące efektów obecnych rozwiązań prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz prognoza możliwego rozwoju sytuacji w Europie, wraz z prognozą mogących towarzyszyć tej sytuacji silnych niepokojów społecznych, na naszym kontynencie.

PARADOKS ROZSTANIA - MODEL DLA DALSZYCH BADAŃ

PRAWO RODZINNE I DZIECKO WEWNĘTRZNE, A PRZYSZŁOŚĆ EUROPY - MODEL DO ROZWAŻENIA

PRZEMOC W RODZINACH ROZBITYCH, WIĘŹ EMOCJONALNA I SPRAWNOŚĆ WYCHOWAWCZA

POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI, A OPIEKA NAD DZIECKIEM


PRAWO RODZINNE - PATOLOGIA I PROPOZYCJE ZMIAN

Przedstawienie wadliwych mechanizmów funkcjonujących w prawie rodzinnym oraz propozycji zmian.

DOBRO DZIECKA, A ROZPAD ZWIĄZKU JEGO RODZICÓW, PRZEMOC, DYSKRYMINACJA, DEMOGRAFIA, EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANYCH ZMIAN W PRAWIE - W ZAKRESIE WYELIMINOWANIA, BĄDŹ OGRANICZENIA I MITYGACJI WYSTĘPOWANIA ALIENACJI RODZICIELSKIEJ I JEJ NEGATYWNYCH SKUTKÓW ORAZ ROZSTRZYGNIĘĆ SĄDOWYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POWSTAWANIE INSTYTUCJONALNEGO DYSKRYMINOWANIA DZIECI WYCHOWUJĄCYCH SIĘ Z NIERÓWNOMIERNYM DOSTĘPEM DO OBOJGA RODZICÓW - TATY I MAMY

REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE RODZINNYM, W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ROZPADU ZWIĄZKU RODZICÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

KORUPCJA W SĄDOWNICTWIE, A PRAWO RODZINNE

CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ W PRAWIE RODZINNYM W REGULACJACH DOTYCZĄCYM ROZSTANIA RODZICÓW

PRAWA DZIECI, DYSKRYMINACJA OJCÓW, ALIENACJA RODZICIELSKA, ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM W PRAKTYCE (OPIEKA WSPÓLNA NAD DZIECKIEM W PRAKTYCE)

ZAGROŻENIA WYPŁYWAJĄCE Z PROJEKTU PENALIZACJI UNIEMOŻLIWIANIA, BĄDŹ UTRUDNIANIA KONTAKTU Z DZIECKIEM


RELIGIJNY PUNKT WIDZENIA

Spojrzenie na problem alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych skutków z punktu widzenia chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu i świętego dla wszystkich muzułmanów Koranu, a także na problem alienacji rodzicielskiej w odniesieniu do ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary.

ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI, A CHRZEŚCIJAŃSTWO, JUDAIZM I KORAN

ALIENACJA RODZICIELSKA, A ROK WIARY I NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

BUDDYZM, A ALIENACJA RODZICIELSKA


ODDZIELONY RODZIC

Omówienie problemów z jakimi borykają się oddzieleni od dziecka rodzice oraz jakie działania podejmują oni, w celu zmiany istniejącej sytuacji.

PROBLEMY I DZIAŁANIA ODDZIELONYCH RODZICÓW W ŚWIETLE FAKTÓW I BADAŃ NAUKOWYCH


W JAKI SPOSÓB MĄDRZE PRZECIWDZIAŁAĆ PROBLEMOWI ALIENACJI RODZICIELSKIEJ?

JAK DZIAŁAĆ ABY DOPROWADZIĆ DO ZMIANY SYTUACJI W PRAWIE RODZINNYM – WSTĘPNE ROZWAŻANIA NATURY OGÓLNEJ DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALIENACJI RODZICIELSKIEJ I JEJ RÓŻNORODNYMI, NEGATYWNYMI SKUTKAMI


WYBRANE OPINIE

KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ, A PRAWA DZIECKA, KONSTYTUCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - OPINIA I UWAGI

STANOWISKO (OPINIA) W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (DRUK 757 Z 28.10.2014 ROKU - SENAT RP) z 14.12.2014 ROKU

RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O LECZENIU BEZPŁODNOŚCI Z 16.07.2014 - OPINIA I UWAGI


ENGLISH

ENDANGERING TO THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD BECAUSE OF IMPLEMENTATION OF COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE