DZIECKO, RODZIC I ROZWÓD ORAZ ALIENACJA RODZICIELSKA
E-book: Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska - problemy, pomysły, porady (ISBN 978-83-939261-2-1)

Autor: Maciej Wojewódka


Publikacja nawiązuje do prowadzonych badań z zakresu problemów dzieci i rodziców z rozbitych rodzin, autorskiego projektu badawczego -  Alienacja rodzicielska (PA) - wstępne badania nad problemem i jego skutkami w Polsce, objętego patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Europejskiej oraz do referatów przedstawionych na seminaryjnym posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu, zorganizowanym wspólnie z sejmową Komisją Polityki Społecznej i Rodziny we współpracy z Komitetem Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica w dn. 27.05.2014 roku pt. Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców.

E-book przedstawia m. in. mechanizmy naruszania prawa dziecka do obojga prawidłowo postępujących rodziców, problem negatywnych efektów wypływających z obecnej konstrukcji i funkcjonowania prawa rodzinnego, w tym dyskryminacji dzieci oraz przemocy emocjonalnej jaką jest alienacja rodzicielska, m. in. w odniesieniu do zagrożeń społecznych, w tym demograficznych, a także różnice pomiędzy różnorodnymi, negatywnymi skutkami alienacji rodzicielskiej, a tzw. zespołem alienacji rodzicielskiej oraz stereotypową iluzję tzw. walki o prawa ojców czy matek.

Sytuacja jest przedstawiona z punktu widzenia problemów dziecka nie mogącego cieszyć się nieskrępowanym dostępem do miłości i obecności w swoim życiu taty i mamy, problemów rodzica oraz negatywnych skutków zdrowotnych, psychologicznych, prawnych, społecznych, filozoficznych oraz wśród innych negatywnych elementów obecnie przebiegających procesów społeczno-cywilizacyjnych.

W publikacji znajdują się również oryginalne propozycje rozwiązania i zmniejszenia skali tego problemu, zarówno w odniesieniu indywidualnym, jak i społecznym, w tym - w obszarze, w którym wprowadzenie opieki naprzemiennej nie jest skuteczne.

Publikacja jest jednocześnie poradnikiem, pozwalającym zrozumieć problem doświadczającym go osobom i instytucjom zajmującym się pomocą w jego rozwiązywaniu i zapobieganiu jego występowania.

To pierwsza publikacja tego typu w Polsce i o unikalnym charakterze światowym.

Złożona petycja odwołująca się do 9 rozdziału tego e-booka zaowocowała wystosowaniem przez Komisję ds. Spraw Petycji Sejmu RP Dezyderatu nr 4 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej, z dn. 12 maja 2016 roku

Ten dezyderat został następnie rozesłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości - do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o upowszechnienie jego treści wśród sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, kuratorów rodzinnych, merytorycznych pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłych psychologów i pedagogów wpisanych na listę biegłych sądowych oraz mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów oraz przez Komendę Główną Policji - do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego policji i szkół policyjnych.

Oto co napisali o e-booku Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska przedstawiciele polskich ministerstw i innych instytucji:

Analiza tego zjawiska, którą Pan prezentuje w powyższej publikacji oraz propozycje działań naprawczych zasługują na uwagę.

Dagmara Korbasińska - Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia

Przedstawione w nim tezy i oceny są interesujące i wskazują na to, że ww. problematyka jest ważna i wrażliwa społecznie oraz wymaga działań ze strony administracji publicznej.

Krzysztof Lewandowski - Naczelnik Wydziału Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dziękuję za przesłanie wnikliwej analizy i prognozy obejmującej szeroko rozumianą problematykę alienacji rodzicielskiej.

Marzena Bartosiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Informujemy jednocześnie, że materiały te zostały przekazane do wiadomości właściwych jednostek kontrolnych NIK.

Grażyna Ostańska - Doradca Dyrektora Biura Najwyższej Izby Kontroli

Oto co napisał Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Jacek Michałowski na temat projektu badawczego - Alienacja rodzicielska (PA) - wstępne badania nad problemem i jego skutkami w Polsce oraz o akcji społecznej, opisanej w tym e-booku- Wyalienowani rodzice czytają dzieciom, które zostały następnie opisane w e-booku Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska:

Wyrażam uznanie dla tej inicjatywy, która zwraca uwagę społeczeństwa na niezwykle przykre zjawisko uniemożliwiania niektórym rodzicom kontaktu z własnymi dziećmi. Sytuacja taka, do której dochodzi niekiedy wskutek rozpadu rodziny powoduje dodatkowe cierpienie dziecka i bardzo negatywnie wpływa na jego rozwój.

W 2010 roku opracowany przez autora e-booka projekt Wyalienowani rodzice czytają dzieciom otrzymał tytuł Lidera Europejskiego Roku Kreatywności, w kategorii inicjatywy społeczne. Europejski Rok Kreatywności i Innowacji został ustanowiony przez Parlament Europejski, na wniosek Komisji Europejskiej.

Comments