KOMITET PRZESTROGI PRZED ODDZIELENIEM RODZICAKONTAKT : TEL. KOM. 694-912-255


Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica - to niesformalizowana grupa osób, której nieobojętny jest los dziecka, pozbawionego możliwości cieszenia się stałą miłością i obecnością, w swoim życiu, obojga prawidłowo postępujących rodziców - taty i mamy.

Misja Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica - to nagłaśnianie i dążenie do przeciwdziałania, w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, niekorzystnej, sytuacji spowodowanej efektami funkcjonujących obecnie rozwiązań prawnych z zakresu prawa rodzinnego (w tym psychicznymi, emocjonalnymi, społecznymi, cywilizacyjnymi i religijnymi), a także przedstawianie propozycji dążeń na rzecz naprawy sytuacji, aby dzieci mogły cieszyć się stałą, zdrową miłością i obecnością w swoim życiu obojga prawidłowo postepujących rodziców - taty i mamy, nawet po rozpadzie ich związku.

W ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica prowadzona jest wielowątkowa kampania społeczna, zorganizowana w skoordynowany sposób - w świecie realnym i w Internecie.

Działania Komitetu zostały zainicjowane przez Macieja Wojewódkę - 11 sierpnia 2007 roku. Prowadzone są również pod jego przewodnictwem.

Należą do nich:

1. Gromadzenie informacji na temat sytuacji dzieci wychowujących się tylko z jednym rodzicem, bez taty lub mamy.

2. Nagłaśnianie negatywnych skutków zamieszkiwania dzieci tylko z jednym rodzicem (bez taty lub mamy) oraz negatywnych, różnorodnych efektów alienacji rodzicielskiej.

3. Nagłaśnianie korzyści płynących z wprowadzenia opieki naprzemiennej po rozstaniu rodziców wraz z działaniami na rzecz wzrostu świadomości wychowawczej rodziców.

4. Promowanie pozytywnych metod wychowawczych i prawidłowych postaw rodzicielskich.

5. Wskazywanie na obszary zagrożenia bezpieczeństwa państwa, związane z problemem.

6. Przedstawianie propozycji rozwiązania i korzystnych zmian.

7. Inne działania mające na celu doprowadzenie do zmiany występującej obecnie patologicznej sytuacji.

Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica jest organizatorem akcji społecznej - Wyalienowani rodzice czytają dzieciom oraz zainaugurował polskie obchody Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Oba projekty zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Komitet popiera kampanię "Dobry Rodzic - Dobry Start" i "Dzieciństwo bez przemocy" oraz jest członkiem Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci.

Koordynuje odbywające się co miesiąc spotkania modlitewne, osób modlących się w intencji alienowanych dzieci i rodziców, a także w intencji odejścia od niewłaściwego zachowań osób dokonujących alienacji rodzicielskiej oraz o uczciwą i prawidłową postawę specjalistów zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Nie jest wspólnotą religijną i nie wszyscy członkowie Komitetu uczestniczą w modlitwie.

Prowadzona akcja społeczna - Wyalienowani rodzice czytają dzieciom została nagrodzona przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej - jako lider Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce, w kategorii inicjatywy społeczne.

W ramach działań Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica są prowadzone fora internetowe - na Facebooku i na portalu dla specjalistów z różnych branż, była prowadzona grupa wsparcia dla rodziców oddzielonych od swoich dzieci, były udzielane bezpłatne konsultacje telefoniczne i osobiste dla profesjonalistów i osób dotkniętych problemem - z kraju i zagranicy, wraz z Korczakowską Republiką Dziecięcą Dyliniarnia zorganizowaliśmy akcję społeczną - Wyalienowani rodzice pomagają dzieciom w nauce

Na stronie internetowej Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica zamieszczane są publikacje dotyczące szerokiego aspektu problemów, będących przedmiotem zainteresowania członków Komitetu.

Członkowie Komitetu uczestniczyli w Forum dla rodziny, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a także w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz we wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP, przedstawiając nasze stanowisko.

We współpracy z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP zorganizowaliśmy wspólne seminaryjne posiedzenie obu komisji wraz z udziałem przedstawicieli kilku ministerstw i innych instytucji pt. Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców - 27 maja 2014 roku. Odbyło się ono w ramach akcji społecznej – Wyalienowani rodzice czytają dzieciom.

Ważnym aspektem w funkcjonowaniu Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica jest edukowanie ojców i matek doświadczających problemu alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych skutków o konieczności koncentrowania się na dobru dziecka i na jego prawach oraz jakich zachowań powinni oni unikać, aby nie sprzyjać utrzymywaniu się problemu.

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica oraz zainicjowane przez Macieja Wojewódkę badania nad problemem alienacji rodzicielskiej i jej różnymi negatywnymi skutkami w Polsce, objęte patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji zaowocowały m. in. publikacją jego autorstwa Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska – problemy, pomysły, porady (ISBN 978-83-939261-2-1. Publikacja ta otrzymała pozytywne opinie z polskich ministerstw i innych instytucji.

Na skutek petycji Macieja Wojewódki, opartej m. in. o 9 rozdział tej publikacji - Komisja ds. Petycji Sejmu RP,  uchwaliła Dezyderat nr 4 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej, z dnia 12 maja 2016 roku.

Informacja o podjęciu uchwały w tej sprawie jest dostępna na stronach 24 - 28 Biuletynu nr 21 Komisji ds. Petycji Sejmu RP z dnia 12 maja 2016 roku.

Ten dezyderat został następnie rozesłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości - do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o upowszechnienie jego treści wśród sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, kuratorów rodzinnych, merytorycznych pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłych psychologów i pedagogów wpisanych na listę biegłych sądowych oraz mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów oraz przez Komendę Główną Policji - do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego policji i szkół policyjnych.

Jeszcze innymi efektami działań prowadzonych w ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica są kolejne publikacje Macieja Wojewódki z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych konsekwencji. Wśród nich nich znajdują się m. in. opracowania - Alienacja rodzicielska - jako przemoc w odniesieniu do polskich regulacji prawnych, zamieszczone w nr 12 (278) z z 2017 roku Magazynu Prawniczego "Jurysta" oraz Oddzielenie od rodzica i jego konsekwencje, zamieszczone w nr 5 (112) z 2017 roku dwumiesięcznika poświęconego przemocy "Niebieska Linia".

Comments