Frisian

Contribution by Eric Hoekstra

Translation by Douwe Kalma, composed roughly 1940-1950: Shakespeare's Wurk yn Fryske oersetting fan Dr. D. Kalma [/] diel VII [/] Trageedzjes [/] Othello de Moar fan Veneesje [/] Kening Lear [/] Macbeth [/] Timon fan Athene [/] Antonius en Cleopatra. Drachten [NL] 1969. [=?: [Leeuwarden:] Fryske Shakespeare Stifting, 1956-69. WorldCat OCLC 503878153]

Orthography modernised by Eric Hoekstra in accordance with the 1980 spelling reform.

En, eale hear,

As trêft nei syn fertsjinste skientme hat,

Dan is jins skoansoan dochs mear ljocht as swart.

And, noble sir,

If virtue has beauty according to its merit,

then your son-in-law is nevertheless more (sooner, likelier) light than dark.