Освітні програми

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Обсяги освітніх програм за рівнями вищої освіти

  • бакалавр виконує освітньо-професійну програму, обсяг якої становить 180—240 кредитів ЄКТС;
  • магістр виконує освітньо-професійну програму, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС або освітньо-наукову програму обсягом 120 кредитів ЄКТС, яка обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків;
  • магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування (ступінь здобувається на основі повної загальної середньої освіти) виконує освітню програму, обсяг якої становить 300—360 кредитів ЄКТС;
  • доктор філософії виконує освітньо-наукову програму обсягом 30-60 кредитів ЄКТС.

Вимоги до освітньої програми

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  2. перелік компетентностей випускника;
  3. нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
  4. форми атестації здобувачів вищої освіти;
  5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  6. вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Освітні програми для кожного рівня вищої освіти та спеціальності затверджуються Вченою радою закладу вищої освіти.