verzoekschrift

14 December 1633 :

Verzoek - Kampen

Edele, Eerentfeste, hoichgeleerde, wijse, voirsinninge heeren Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen.. Remonstreert ende geeft zo Ed. met behoirlijcke eerbiedenisse toe erkennen, die Eerentrijcke Beatricx Peters naegelaene weduwe wijlen Mr. Berent Avercamp, tegenwoirdich cranck te bedde liggende, hoe dat suppliante bij haer selver ponderende ende overwegende hare middelen wegen hare sware overkomens huijsholdinge, dieselve bevindt sodanich, dat wanner haere kinderen ende kints kinderen een ijder sijne portie, hem nae rechte competerende, nae suppliantes overlijden daer van nae hem souden comen te nemen, haren stommen ende miserablen soen van sijne portie niet soude connen leven, maer noetwendich in handen van sijnen broeder ende swager soe het hare als jongeluijden selves zo an doen hebben, off zo Ed. soude comen te vervallen, sulckx datt suppliante van herten geerne saege gepraevenieert ende voirgekomen, ende over sulckx bij seeckere testamentatie dispositie van meeninge wel soude sijn den voirschreven haren stommen ende miserablen soene sijn levent lanck buiten laste van anderen te besorgen, ende den selven uuit de t’ samtlijcke goederen soe als supplia nte deselve tegenwoirdich is besittende, jaerlicx sijn levent lanck te maecken, eene somme van hondert carels gulden, soe hare andere erffgenamen uuit de voirschreven samtlijcke goederen alle iaeren uuit te keeren geholden souden wesen ende dat de goederen daer voir verobligeert souden sijn ende voirts nae doode van den voirschreven haren stommen soene weder te devalueren ende hare erffgenamen, gelijck t’ selve nae rechte behoren wert, welcke voirschreven saecke alsoo deselve in redenen ende billickheit wel is bestaende, soe bevindt sich dan noch eenige swaricheit waer doer suppliants goede meininge naer haren doode lichtelijck geen effect soude connen te nemen ende door eenige mede erffgenamen geimpugneert worden door dien suppliants op haren weduwenstoel ende in gemeenschap van goederen is bliven sitten, ende datt suppliants goederen alleene niet suffissiant en sijn om de alimentatie vanden voirschreven haren soene daer uuit te vervallen; als ist dat de bedroeffde crancke suppliante in desen haer refugium tot u Ed. als overmomberen ende die doch een sonderlinge ooge sijn hebbende op sodanige miserable personen is noemende, dienvolgens versoeckende ende begeerende dat u Ed. gelive consent te draegen ende te bewilligen, dat suppliante sodanige dispositie als hijer vooren verhaelt is, tot sustentatie ende onderholdinge van den voorschreven haren stommen ende miserablen soene moege oprichten ende den selfden uuit die gemeene goederen legateren ende maecken jaerlicx hondert carels gulden ende deselve hare dispositie naer haer overlijden tegens die opposanten te meinteneren, ten einde de voirschreven haere soene het effect van dese voirschreven haere uuitterste wille moege erlangen. Des doende was met verscheiden handen onderteeckent. Wij ondergeschreven versoecken als boven. Everardus Avercamp M. Dr. [Medisch doctor]. Jacob Roelofs Steenberch. Wouter Wissinck. Evert Rijnvisch. Roedolf van Ingen. Arnoldt Witten. Was geapos: Schepenen ende Raedt hijrop verstaen hebbende, die meininge vande vrunden ende respective momberen soe dese saecke mede is angaende, accorderen als overmomberen suppliantinne in haer verseuck. Actum den 18 Decembris Anno 1633.

bron: J. van Hulzen, Apostillen Kampen deel 26B no 143