Visie en missie

Visie

Wij, betrokken mensen uit Delft en omgeving, wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in een stad waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstaat eerbiedigt. Wij willen bruggen van vertrouwen zijn en bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. Zodat wij allen steeds beter leren elkaar te respecteren en verschillen te verbinden.

We willen iets doen aan de angst voor die onbekende ander. Wij willen in gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen mensen die met elkaar samenleven in Delft. Over opvattingen en overtuigingen die zo anders kunnen zijn. Over kansen die de een soms wel krijgt en de ander niet. Over wie die mens is achter die opvattingen, over wat ons bij alle verschillen met elkaar verbindt.

Daartoe zoeken we de ontmoeting vanuit een open houding en respect voor elkaar. We bieden elkaar een vertrouwde omgeving. We delen levenservaringen en trachten zo elkaar beter te begrijpen. We vragen door in een onderzoekend gesprek, vanuit de wil om echt te weten en te doorvoelen wat de ander ons wil zeggen. We zoeken naar kansen om op informele wijze elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een maaltijd of activiteit.

We zien onder ogen dat meningen en visies verschillen, dat er soms heel belangrijke zaken zijn waar we anders over denken. En als verschillen in opvattingen niet overbrugbaar zijn, blijven we elkaar respecteren als mens. In het volle besef dat in onze samenleving de democratie en de rechtsstaat de uitgangspunten zijn om met verschillen om te gaan en geschillen te beslechten.

Missie

Het Platform Delftse Bruggen richt zich op meer cohesie in de Delftse samenleving door in taal en gedrag verbinding te zoeken met andere groepen, stromingen en culturen. Met de focus op het genuanceerde, constructieve midden.