Vedtægter


VEDTÆGTER for Birkerød Torvedage                                 


§ 1. Navn

Foreningens navn er Birkerød Torvedage.


§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.


§ 3. Formål

Foreningens formål er at styrke det fælles liv i Birkerød Bymidte ved at afholde markedsdage og andre arrangementer i Bymidten. Det vil ske i samarbejde med andre lokale aktører. Foreningen er en almennyttig forening hvis aktiviteter udføres inden for rammerne af folkeoplysningsloven.


§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Stadeholdere, der tilmelder sig torvedagene, skal være tilmeldt foreningen med fuld medlemsret. 

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Stadeholdere, der er medlem af Birkerød Handelstandsforening, indgår automatisk som fuldt medlem af foreningen Birkerød torvedage, og skal ikke betale årskontingent.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.


§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.


§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse og offentliggørelse af generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8. Afstemningen

sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6.

Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.


§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 7 personer. De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, og det 7. medlem udpeges af Birkerød Handelstandsforening blandt medlemmerne i foreningens bestyrelse. Der vælges desuden 2 suppleanter, der deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det sker forskudt således, at der hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning,

Med mindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

 

§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.


§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening i Rudersdal Kommune med et lignende formål og aktivitet eller en almennyttig forening.


Vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 2. april 2014, og med ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2015 og 19. januar 2016.


Bestyrelsens Underskrifter


Mogens Poulsen                               Christian Mørup Jensen                          Erik Lindgreen

Jette Søvndahl                                     Jack Otto Kristensen                            Brian Lund Nielsen               Birgitte Haynes
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments