Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling onsdag 18. marts 2015 kl. 19.30 i Glassalen, Idrætscentret Birkerød.

Formand Mogens Poulsen bød velkommen. Til stede var 21 personer. Jack Otto Kristensen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning. Beretningen var en power point fremvisning med fotos fra torvedagene med mundtlige kommentarer. Der har været 35 forskellige stadeholdere henover 2014 sæsonen på Torvet. Julemarkedet i Den gamle Brugs d. 30.november præsenterede 37 boder og trak et publikum på 4.000 til 5.000 mennesker.

For torvedagene 2015 vil der være tre nøgleord: inspirerende, hyggelige og underholdende.

Formanden endte med at takke hele bestyrelsen. Tak til de frivillige fotografer. Tak til Jette Søvndahl for at arrangere et fantastisk julemarked, og ikke mindst de 12 i torvedagsgruppen, som har lavet hele arbejdet. Han understregede at foreningen meget gerne tager imod nye kræfter til arbejdet.

Hele beretningen kan læses og downloades fra foreningens hjemmeside https://sites.google.com/site/birkerodtorvedage/

Beretningen blev godkendt.

Godkendelse af regnskab. Kasserer Bent Rasmussen gennemgik regnskabet. Det var vigtigt at forstå at vi ikke ønsker noget overskud, men regnskabet bør kunne hvile i sig selv. Foreningen har ingen kredit, og vi kan ikke bruge pengene før vi modtager dem. Foreningen er sat i verden for at skabe liv i byen, ikke for at spare penge op. Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet kan downloades fra hjemmesiden.

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Vi planlægger at annoncere hver uge i Rudersdal Avis. Vi investerer i et bogføringssystem, pris 300 kr. pr. kvartal. På et spørgsmål om Diverse 6.000 kr. svarede Bent, at det var en reserve/buffer til markedsføring, at budgetopstillingen er accepteret af kommunen, idet Foreningen for nylig er godkendt som folkeoplysende forening i Rudersdal Kommune. Et forslag om at ændre det ved at flytte 4.000 kr. af beløbet over på posten Markedsføring, så der kun stod 2.000 kr. tilbage som buffer, blev nedstemt ved håndsoprækning. Kontingentet fortsætter som nu: 100 kr. Budget og kontingent blev godkendt.

Budgettet kan downloades fra hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen.

Mogens Poulsen og Kim Jørgensen var på valg, og var villige til genvalg. De blev begge genvalgt af forsamlingen.

Bestyrelsen havde foreslået Jette Søvndahl til den ledige plads. Jette blev valgt af forsamlingen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen fortsætter indtil 2016: Christian Mørup Jensen, Bent Rasmussen og Handelsstandsforeningens repræsentant (Brian Lund Nielsen eller substitut).

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jack Otto Kristensen og nyvalg af Gorm Skovgaard. Begge blev valgt af forsamlingen.

Valg af revisor. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Niels Verdelin. Han blev valgt af forsamlingen.

Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde et forslag til ændringerne i vedtægterne vedrørende:

§ 6. Generalforsamling

Nuværende tekst: Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i lokalpresse og skriftlig udsendelse til medlemmerne.

Ny tekst foreslået af Luc de Vismes blev vedtaget:

Indkaldelse og offentliggørelse af generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel.

§ 9. Bestyrelse

Nuværende tekst: I ulige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Ny tekst vedtaget:

Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år. Den anden halvdel i lige år, dog således at formanden og kassereren ikke er på valg samtidig.

Forslag fra Torben Larsen, Birkerød Fiskehus

Hjælp de forretninger der ikke har personale til at komme op på torvet, hvis de vil derop og stå. Hvis i har et par personer der kunne stå på torvet vil det være en KÆMPE hjælp for de forretninger der ikke har personale til at vise/sælge deres ting på torvet. Så elsker i BIRKERØD GÅGADE.

En lang debat fulgte dette forslag.

Forslaget er et indspark til foreningen. Findes der ikke andre måder at udvikle Torvedagskonceptet på?

  • Kan foreningen hjælpe med at stille en stand op? Svar: Butikkerne må selv henvende sig til foreningen og bede om praktisk hjælp. Det er svært at pålægge de frivillige torvedags-folk mere arbejde end de allerede gør
  • Spørgsmål: Kan man tænke sig at købe unges arbejdskraft f.eks. 5 ungdomstimer til at hjælpe?
  • Fiskehuset mener, at når Torveforeningen spørger butikkerne om de har fået flere kunder, så siger de ikke hvad de egentlig mener. Butikkerne mister omsætning pga. Torvet. Svar: Foreningen har en grundig dialog med Handelsstandsforeningen og kommunen, og deltager i dette fællesskab. Der er enighed om, hvad Torvedagene står for og hvad der tilbydes. Der kommer flere kunder i gaden under torvedagene.
  • Spørgsmål: Hvem bestemmer hvem der skal stå på torvet? Svar: Foreningen har fra start spurgt alle gågadens butikker om at være med. Hvis stadeholdere udebliver eller ikke betaler, så henvender foreningen sig ikke igen, men finder en anden stadeholder med tilsvarende produkter.
  • Et råd: Prøv at få flere af foreningens medlemmer til at hjælpe på torvedagene.
   • Dirigenten opsummerede, at dialogen bør fremmes mellem Foreningen og butikkerne, og at alle fælles kræfter bør sættes ind på at skabe mere liv og handel i Birkerød.

Eventuelt.

Intet.

Formanden sagde tak for i aften.

Ref. KB 19.3.15