Evaluering

BYCENTERUDVALGET RUDERSDAL

Dagsorden med vedtagelser 04.12.2014

Punkt 3. Evaluering af Torvepladsen i Birkerød Bymidte

04.12.2014

Sagsnr.

14/12259

Resumé

Foreningen Birkerød Torvedage har siden maj 2014 afholdt 18 torvedag på den nyligt

indrettede torveplads mellem ”Irmatorvet” og Teglporten.

Torvedagene har grundlæggende været en succes, som har bidraget med liv til Birkerød

Bymidte. Birkerød Torvedage vil fortsætte deres virke i 2015. Foreningens

evaluering af første sæson viser dog, at der også er plads til forbedringer bl.a. i form

forbedringer af forholdene på torvepladsen.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Bycenterudvalget bevilligede på møde den 9. april 2014 midler til indkøb og opstilling

af ti markedsparasoller på arealet mellem ”Irmatorvet” og Teglporten.

Primo maj 2014 var parasollerne stillet op og torvepladsen blev umiddelbart herefter

taget i brug af den nystiftede, ikke-kommercielle forening, Birkerød Torvedage.

Herefter har foreningen afholdt 18 torvedage, primært på lørdage i perioden mellem

den 10. maj og den 4. oktober. Der har gennemsnitligt været ti stadeholdere pr. torvedag,

og foreningen har primært fokuseret på at tiltrække lokale producenter af

fødevare som stadeholdere. Der har dog også været plads til, at bl.a. Hovedgadens

butikker har kunnet have en stand på torvedagene.

Foreningen har udarbejdet en rapport om Birkerød Torvedages sæson 2014 (bilag

1). Af rapporten fremgår det, at torvedagene har været en succes, som har biddraget

positivt til bylivet i Birkerød. Succesen har dog krævet en del frivilligt arbejde i forbindelse

med opstartsfasen og herefter driften af torvedagene.

Foreningen har endvidere givet udtryk for, at den første sæson med torvedage i Birkerød

har været lærerig, og selvom det kræver en stor indsats af foreningens frivillige

ser de frem til at arbejde videre med projektet i 2015.

Forslag til forbedringer

I foreningens afrapportering opstilles en række forslag til forbedringer, herunder forslag

til forbedringer som vil kræve støtte fra Rudersdal Kommune. I prioriteret rækkefølge

er forslagene:

9/18

1. Etablering af el-udtag på selve torvepladsen. Foreningen vurderer dels, at den

nuværende løsning, hvor elektriciteten kommer fra et udtag ved boghandleren,

er besværlig, tidskrævende og forbundet med en vis fare i forbindelse, at kablet

føres over ”Irmatorvet” til torvepladsen

2. Opførelse af opbevaringsskur til borde, stole, ledninger m.v. i umiddelbar nærhed

af torvepladsen. I 2014 har foreningen haft problemer med at flytte deres materiale

til og fra torvepladsen

3. Skærm eller anden håndtering af de, til tider, problematiske vindforhold på torvepladsen

4. Fast belægning på grusarealet, som kan være besværligt at flytte vare ind og ud

på og grusunderlaget kan forekomme uhygiejnisk

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er lykkedes Birkerød Torvedage at skabe en

ny attraktion for bymidten, og er således overordnet enig i de betragtninger, som

foreningen giver udtryk for i deres afrapportering.

Det bemærkes dog, at der stadig er et stort potentiale i at udvikle pladsens anvendelsesmuligheder, så den ikke ligger ubenyttet hen, når der ikke afholdes torvedage.

I forhold til foreningens forslag til forbedringer er forvaltningens vurdering:

1. Etableringen af udtag til el på selve torvepladsen vil være hensigtsmæssigt, ikke

mindst da det også vil biddrage positivt til mulighederne for at bruge torvepladsen

til musik og andre former for kulturelle events.

2. For at gøre foreningens drifts lettere kan det være hensigtsmæssigt med opbevaringsmuligheder tættere på torvepladsen. Opbevaring kan evt. udformes som

bænke, klatremøbler eller på anden vis gøres til et aktiv for pladsen, når den ikke

anvendes til afholdelse af torvedage

3. Det er vigtigt, at det er behageligt at opholde sig på torvepladsen, også når det

blæser. Forvaltningen anbefaler derfor, at der indledes en dialog med foreningen

om hvordan vindforholdene kan forbedres

4. Det vurderes, at forslaget evt. kan indarbejdes i planerne om udviklingen af et nyt

byrum mellem Toftevangskolen, aktivitetscenteret Teglporten og Idrætscenteret

Bilag

1 Rapport om Birkerød Torvedages sæson 2014 samt overvejelser og forslag til

sæson 2015 (bilag 1) Rapport Birkerød Torvedage 2014.docx

Indstilling

Direktionen foreslår, at Bycenterudvalget drøfter sagen med henblik på at genoptage

behandlingen af Birkerød Torvedages forslag til forbedringer i foråret 2015.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 04.12.2014

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Udvalget udtrykte stor anerkendelse for den udarbejdede rapport og det store arbejde

som foreningen har udført for markedspladsprojektet.

Udvalget ønsker konkrete forslag til forbedringer der kan understøtte de fire temaer

10/18 som fremgår af dagsordenen.