ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ
(ΑΠΟ ΤΟΝ "ΣΩΤΗΡΑ")

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ;

    Πόσες φορές αλήθεια οι πιστοί πού αγαπούν τόν Θεό δέν διερωτήθηκαν μέ ποιο τρόπο θά πρέπει νά Του εκφράσουν τήν αγάπη τους; Πόσες φορές άνθρωποι απλοί, μέ φόβο Θεού, μέ πόθο Θεού, μέ καθημερινό αγώνα νά Τόν θέτουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δέν προβληματίσθηκαν πώς θά ζήσουν τόν Θεό εντονότερα και εναργέστερα στή ζωή τους;   Πόσες φορές εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από τή ζωή τών άγιων, δέν θελήσαμε νά μεταφέρουμε τή ζωή τους στή ζωή μας, τό παράδειγμα τους στά δικά μας δεδομένα, θέλοντας νά τούς καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς;Μας αρέσει ή ζωή τών αγίων. Μάς εντυπωσιάζει τό παράδειγμα τους. Μάς ελκύει ό βίος τους. Ή υπομονή τους, ή πίστη τους, ή αγάπη τους πρός τούς συνανθρώπους τους, ή ανεκτικότητα τους και ή αγάπη τους πρός τόν Θεό.Όμως, όσο κι άν τά Συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, ή δική μας αγάπη πρός αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί νά μαθαίνει άπό τόν βίο τους. Πώς ζούσαν οί άγιοι τήν κάθε στιγμή τους; Πώς ήταν ή καθημερινότητα τους; Πώς και πόσο νά έτρωγαν; Πώς νά μιλούσαν; Πόσο κοιμόντουσαν;

    Πώς κάλυπταν τόν ελεύθερο χρόνο τους.Ίσως νά μήν μπορούμε νά συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες γιά τή ζωή τών αγίων. Αυτό όμως δέν σημαίνει ότι δέν είμαστε και σέ θέση νά συμπεράνουμε ο,τι μάς φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά μέ τέτοιες λεπτομερειακές πτυχές της ζωής τους. Και τούτο γιατί ισχύει σ' όλους τούς άγιους ένας γενικός κανόνας πού μάς επιτρέπει νά φθάσουμε στό σκοπό της αναζητήσεως μας- και ή μαρτυρία του νά φωτίσει και τή δική μας καθημερινότητα άπό τό φώς της αγιότητας τους.Οί άγιοι λοιπόν υπέταξαν όλη τή θέλησή τους στό Χριστό. Αυτό είναι τό βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα μέ τήν αλήθεια πού διατυπώνει ό απόστολος Παύλος: «Ουκ έστέ εαυτών- ήγοράσθητε γαρ τιμής» (Α' Κορ. ς' 19-20). Δέν ανήκετε στόν εαυτό σας, σας αγόρασε ό'Ιησοΰς Χριστός μέ τό ατίμητο αίμα του. Άρα λοιπόν οΰτε τό σώμα σας, οϋτε ή θέληση σας, οϋτε ή καρδιά και οί επιθυμίες σας, οϋτε οί λογισμοί σας μπορεί νά είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στόν Θεό.Γι' αυτό και οί άγιοι όλα τά προσφέρουν στόν Θεό. Ό άγιος, σημειώνει ό άγιος Νικόλαος ό Καβάσιλας, «ούχ εαυτόν θέλει, άλλ' Εκείνον». Δέν θέλει τίποτε γιά τόν εαυτό του, άλλά όλα τά θέλει γιά τόν Χριστό, άφού μόνο τόν Χριστό θέλει. Έτσι οί άγιοι χαίρονται μέ ό,τι χαίρεται ό Χριστός. Λυπούνται μέ ό,τι λυπεί και στενοχωρεί τόν Χριστό. 

     Εκφράζουν πάντα και ενεργούν μέσα στις καθημερινές τους μεγάλες ή μικρές πράξεις σύμφωνα μέ τη θέληση του Χριστού.Μιλούν ώς στόματα Χριστού και αγωνίζονται νά φανερώνουν πάντα τήν αλήθεια του. Ενεργούν ώς χέρια Χριστού. Γι αυτό και άγαθοποιούν, ελεούν και συχνά θαυματουργούν.Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει ή μίμηση του βίου τών αγίων στή ζωή μας-άν ή αγιότητα τους όχι απλώς μας εντυπωσιάζει άλλά μάς παρακινεί εσωτερικά σέ μίμηση της ζωής τους, τότε άς γνωρίζουμε ότι αυτό έκαναν οί άγιοι. Έτσι ζούσαν. Υπέταξαν όλη τή θέληση τους στό Χριστό.Αυτό άς κάνουμε κι εμείς. Άς αναρωτιόμαστε πάντα τί θέλει ό Χριστός. Τί θά έκανε ό Χριστός στήν α' ή β' περίσταση. Άν αυτό πού βλέπουμε, θά τό έβλεπε ό Χριστός. Άν θά πήγαινε ό Χριστός εκεί πού θέλουμε νά πηγαίνουμε εμείς. Και πώς θά πήγαινε εκεί ό Χριστός. Και άς παραχωρούμε ολόψυχα τή θέληση μας, τήν προτίμηση μας, τήν άποψη μας στό άγιο και σωτήριο θέλημα του Χριστού. Τότε ή ζωή μας θά γίνεται ζωή Χριστού. Τότε ή ζωή μας θά συνεχίζει τή ζωή της αγιότητας του έπί τής γής.(Από τον "ΣΩΤΗΡΑ")ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΓΙΟΙ


 1.                      Ό  Άγιος Κυπριανός, ή Άγια Ίουστίνη ή Παρθένος (2/10°υ) και ή Άγια Θωμαΐς (14/4ου),βοηθούν στην καταπολέμηση των σαρκικών πειρασμών , όλων των ειδών της μαγείας, στη λύση (διάλυση) αυτών , και εν γένει μάχονται κατά πνευμάτων ακαθάρτων.

2.      Ό Άγιος Ανδρόνικος και ή Αγία Αθανασία (9/10™),βοηθούν τα ανδρόγυνα  που θέλουν να έγκρατευθούν για ανώτερη πνευματική διαβίωση .

3.           Ή Άγια Φωτεινή (26/2°υ), βοηθά στους πονοκεφάλους, αλλά κα ι των οργάνων της κεφαλής.

4.           Ή Άγια Παρασκευή (Προστάτης των Οφθαλμιάτρων). ή Άγια Εριφύλη (     )και ό Άγ.Ίγνάτιος(20/12ου),βοηθούν σ' όλες τις ασθένειες των οφθαλμών.

5.       Ό Άγιος Παντελεήμων(27/7°υ), για αιμορραγίες του σώματος, ρινός κ.λπ. καθώς και για στηθικά.

6.           Ή Άγια Δωροθέα (5/11°υ) , για τις ασθένειες του προσώπου , και για την μη παραμόρφωση του.

7.          Ή  Αγία Μαγδαληνή (22/7°υ), για την τριχόπτωση  και για τους πόνους των δάκτυλων.

8.          Ό  Άγιος Άντίπας, (11/4) για ασθένειες οδόντων.        Προστάτης άγιος . των Οδοντιάτρων .

9.          Ό  Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος, (26/9ου) για τις παθήσεις της γλώσσας , βραδυγλωσσία, τραυλότητα,

      διάφορα  πρηξίματα - οιδήματα   και για τις αϋπνίες.

10.     Ό  Άγιος Παύλος ό Ομολογητής (8/3) για πόνους λαιμού. Άγ.Άββακούμ (2/12) για πόνους αυτιών.

11.        Ό  Άγιος Χαράλαμπος , (10/2ον), για στομαχικές και εντερικές ενοχλήσεις , λοιμώδεις νόσους,  αλλά και για τις λυπηρές σκέψεις - διαλογισμούς.

12.        Ό  Όσιος Βασίλειος ό Άμασεύς , (20/10°υ), για ρευματισμούς , χεριών , ποδιών , μέσης , αλλά   και για την απελπισία και τις απογοητεύσεις.

13.        Ή  Αγία Ξενία (ή οσία Ξένη), (24/1°υ), για τις παθήσεις της καρδιάς .Για κάθε είδος νευρασθενειών, εξανθημάτων. Για κάθε είδος μαγείας. Για εργασιακές επιτυχίες.

14.        Ή  Αγία Βαρβάρα ,(4/12ου), βοηθάει στα δερματικά (ευλογιά , ιλαρά , ανεμοβλογιά , λέπρα κ.λπ.). Επίσης βοηθάει όσους ταξιδεύουν με αυτοκίνητο , τραίνο , αεροπλάνο , αλλά και όσους χειρίζονται κάθε μηχανοκίνητο μέσον. Προστάτιδα του "ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ" (Στράτου).

15.     Ό  Άγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης, ( 8/2ου ), για κάθε είδους εκζέματα .

16.        Ό    #        #        ό Τήρων , (17/2ου), βοηθάει στην ανεύρεση έξαφανισθέντων προσώπων .

17.     Ό  Άγιος Μήνας , ( 11/11ου ), βοηθάει στον ίκτερο (την λεγομένην "χρυσήν" ). Επίσης για τηνάνεύερεση άπωλεσθέντων πραγμάτων , ή άποπλανηθέντος (ξελογιασμένο) πρόσωπο .   Ακόμη προφυλάττει από πυρκαϊές και από κλέπτες.

18.     Ό  Άγιος Φανούριος, ( 27/8ου ), για όλα τα απολεσθέντα .

19.       Ό  Άγιος Τρύφων (19/4ου ), ό Άγ.Ίερόθεος ό έξ' Άθηνών (4/10ου), ό Αγ. Χαραλάμπης (10/2°υ) και ό Όσιος Σεραφείμ (8/12ου ή 6/5), βοηθούν για τούς κήπους , αγρούς , σπαρτά , δένδρα , φυτά , σταφυδαμπέλους κ.λπ. Ο άγιος Τρύφων είναι προστάτης και των πτηνοτρόφων .

20.    Ό  Άγιος Νικόλαος (6/12°υ και 20/6ου). Προστάτης των Ναυτικών , (και όσων ταξιδεύουν με πλοίο),

    των χηρών , ορφανών και παρθένων. Προστατεύει από βροχή οδοιπόρους και διαλύει λογισμούς (κακούς), όσων τον       επικαλούνται.

20α   Και ή Αγία Άνθίπη (12/10°υ), βοηθά ορφανά, χήρες και παρθένους.

21.    Ή Αγία Πολυξένη (23/9), βοηθάει - προστατεύει τούς εργαζομένους σε σκαλωσιές , όσους   υποφέρουν από ναυτία (ταξιδεύοντας) , αλλά και εγκύους για να μην αποβάλουν.

22.    Οι  Άγιοι Ραφαήλ , Νικόλαος και Ειρήνη (Τρίτη της Διακαινισήμου),  Άγιος Νεκτάριος (9/11ου),  θεραπεύουν πολλούς ασθενείς (διαφόρων παθήσεων).

23*    Ό  Άγιος Στυλιανός (26/11ου)  για προστασία των παιδιών , βρεφών και για απόκτηση τους.  Όταν διαβάζεται ή παράκληση του άγιου, σταματούν διαπληκτισμοί αδελφών κάθε ηλικίας.

24.       Ή  Αγία Άννα (25/7,19/9, κ 9/12ου)και ό Άγιος Φανούριος (27/8ου),για προστασία των τέκνων γενικώς.

25.       Ή  Αγία Ευανθία (11/9ου), και ή Άγια Άνθια (12/10 ου, μητέρα του Άγ. Ελευθερίου ), βοηθούν τιςγαλακτοτροφούσες μητέρες , καθώς και όσες απ' αυτές, πρήσκονται τα στήθη τους.

26.      Ό  Άγιος Ελευθέριος (15/Ι2°υ) , βοηθά την εύτοκία στις έγκυες γυναίκες.

27.      Ό  Άγιος Κωνσταντίνος και ή Άγια Ελένη (21/5ου), για την προστασία των συζύγων.

28.   Ό  Άγιος Αρτέμιος (20/12ου), για την κήλην κάθε είδους - ώς εντερικών προβλημάτων.

29.     Ή  Αγία Αικατερίνη (25/11ου) και ό Άγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης (8/2ου), για τις παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

30.     Ή Άγια Δροσίς (22/3ου), για τα αφροδίσια νοσήματα .

31.     Ό  Αγ. Ιωάννης ό Θεολόγος (26/9ου), ή  Άγ. Παρασκευή (26/7ου) και ό Αγ. Κλέαρχος (      ),     βοηθούν εις τα πάσης φύσεως εγκαύματα.

32.     Ό Πρωτομάρτυς Στέφανος (27/12ου), οι  Άγιοι Ανάργυροι (1/11°υ) και ό Απόστολος Πέτρος(29/6ου), για τη λιθίαση των νεφρών , της χολής και της κύστεως.

33.     Οι  Άγιοι Ανάργυροι (1/11ου) ,για κάθε ασθένεια και ψυχοφθόρον πάθος. Προστάτες των ιατρών.

34.     Ή  Αγία Όλγα , για τους σεισμούς , πλημμύρες και κεραυνούς.

35    Ό  Άγιος Μόδεστος(16/12ου), για τις ασθένειες των ζώων (ίππων,βοών,άγελάδων,προβάτων,αίγών κ.λπ.)

36.     Ή  Άγια Παρασκευή (26/7°υ), για τις συζυγικές έριδες -προστριβές (χρήσιμο να υπάρχει ή εικόνα της).

37.   Ό  Μέγας Βασίλειος (1/1ου), και οι άγιοι πέντε Μάρτυρες (13/Ι2°υ), για να μην πέσουμε σε αίρεση, η άλλαξοπιστίσουμε , αλλά και για πάσης φύσεως πληγές .

38.     Ό  Άγιος Χριστόφορος ( 9/5ου, 5/6ου, 9/11ου ), για το χαλάζι.  Προστάτης των οδηγών .

39.   Ό  Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18/Ι1°υ ),  Προστάτης των Ιατοών και των νοσηλευτών

40.    Ό  Άγιος Μάρκος ό κωφός, (2/1ου).  Προστάτης των Κωφαλλάλων .

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΑΓΙΟΙ:

(Συμπληρωματική αναφορά (προσθήκη) , από το ημερολόγιο 2004 , των Πολυτέκνων Κύπρου).

1.     Της      Αεροπορίας                              Ό  Αρχάγγελος Μιχαήλ, (8/11ου).

2       «        Αστυνομίας                               Ή  Άγια  Ειρήνη (5/5ου) .

3      των      Βοσκών                                   Ό  Άγιος Μάμας (2/9ου).

4           «       Γραμμάτων                              Οι  Άγιοι τρεις Ιεράρχες (30/1ου).

5           «        Δασικών    Υπαλλήλων            Ό  Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (2/°υ ,19/7).

6           «        Δικαστικών                              Ό  Άγιος Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης (3/10ου) „

7           «        Ζαχαροπλαστών                     Μιχαήλ ό νεομάρτυς (10/3ου).

8           «        Ηθοποιών και ανθρώπων του Θεάτρου      Πορφύριος (26/2°υ) .

9           «        Μαγείρων                               Ευφρόσυνος, ό Μάγειρος(11/9ου)

10         «        Ξενοδόχων                             Σαμψών, (27/6°υ

11             «        Πεζικού                                  Γεώργιος, (23/4°υ) ·

12             «        Ταχυδρομικών                        Ζήνων ό ταχυδρόμος (10/2ου).

13             «        Τελωνειακών                         Απόστολος Ματθαίος, (16/11ου)

14             «        Φυλακισμένων                       Ονήσιμος , (15/2°υ)

15             «        Χρυσοχόων                                        Άγιος νεομάρτυς Συμεών ό Τραπεζούντιος (14/8ου) και  Αγ.

Ανδρόνικος(9/10ου).-

 

« Ταίς των άγιων πρεσβείες, Χριστέ ό Θεός ημών, έλέησον και σώσον ημάς » Αμήν.

 

ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ,

Τ.Θ.50,Τ.Κ. 63086, Τηλέφ 2377 0 23179

 

  

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ