Stadgar

Stadgar för Södertörns Suzukiförening

§1 SYFTE

Södertörns Suzukiförenings syfte skall vara att enlighet med Svenska Suzukiförbundets stadgar:

a) inom kommunerna i Södertörn verka för spridning av och förståelse för Shinichi Suzukis filosofi och pedagogik,

b) utgöra ett samarbetsorgan mellan suzukigrupperna och kommunala musikskolan,

c) representera Södertörns kommuner inom Svenska Suzukiförbundet,

d) arrangera läger och konserter för att stimulera barnen och göra verksamheten känd,

e) arbeta för barns musicerande och föräldrars träning enligt Suzukimetoden.

§ 2 BYGGSTENAR

Suzukimetoden baserar sig på följande byggstenar:

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidig start

Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till dem egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5 årsåldern.

Lyssnande

Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan

På samma sätt som varje barn sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

METODIK

Föräldern

Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.

Individualiserad lektion

Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visa: bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion

Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Arbetssätt

Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Repetition

Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering

Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonen

Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.

Notläsning

När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar

Suzukis repertoar gäller som en röd tråd, och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Konserter

Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

Som SUZUKIELEV räknas var och en som undervisas enligt dessa byggstenar.

Som SUZUKILÄRARE räknas lärare med nivåutbildning i Suzukimetodik som undervisar enligt dessa byggstenar.

§ 3 MEDLEMMAR

Medlem i Södertörns Suzukiförening är var och en som vill verka enligt syftet och har betalat medlemsavgift. Medlemskap i Södertörns Suzukiförening innebär även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet och European Suzuki Association (ESA).

Medlemskap är ett krav för deltagande i av föreningen anordnade läger och kurser.

§ 4 ORGANISATION

Södertörns Suzukiförening är en lokalförening inom Södertörns kommuner av Svenska Suzukiförbundet.

§ 5 ÄRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Årsmötet är Södertörns Suzukiförenings högsta beslutande organ.

Årsmöte skall hållas före april månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.

Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas senast en (1) vecka före medlemsmötet.

Medlemsmöte hålles då styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så begär.

Röstberättigade på årsmöte/medlemsmöte är samtliga medlemmar.

Motionsrätt finns endast till årsmötet. Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar och skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

Handlingar till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.

Medlemsmöte kan endast besluta i ärenden som finns upptagna på kallelsen. Handlingar till medlemsmöte skall därför sändas med kallelsen.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet

2) Fastställande av dagordning

3) Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

4) Val av justerare tillika rösträknare

5) Årsberättelsen (inkl. räkenskaper) föredrages

6) Revisionsberättelsen föredrages

7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8) Propositioner (inkl. statförslag och fastställande av medlemsavgift)

9) Motioner

10) Val av ordförande

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter

12) Val av två revisorer och revisorssuppleanter

13) Val av valberedning

14) Fastställande av tid och plats för nästa ordinarie årsmöte

§ 6 STYRELSE

Styrelsen är Södertörns Suzukiförenings beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ samt beslutande organ då årsmöte/medlemsmöte ej är samlat.

Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande, fyra (4) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Valbar till styrelsen är varje betalande medlem.

Mandattiden är ett (1) år för samtliga ledamöter och suppleanter. Södertörns Suzukiförenings ordförande är tillika ordförande i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§ 7 BESLUT OCH MAJORITET

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Sluten omröstning tillämpas vid personval då så begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som sittande ordförande biträder utom vid personval då lotten avgör.

§ 8 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1/1 — 31/12.

§ 9 REVISION

För granskning av Södertörns Suzukiförenings verksamhet och räkenskaper väljs två (2) revisorer jämte suppleanter av årsmötet.

Styrelsen skall senast sex (6) veckor före årsmöte överlämna räkenskaper med bokslut, protokoll och övriga handlingar till revisorerna.

§ 10 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgar fattas med minst 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten/medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte för Södertörns Suzukiförening.

§ 11 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 3/4 majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar förvaltas av Svenska Suzukiförbundet eller av en i Sverige bosatt person, som utses av föreningen och godkänts av Svenska Suzukiförbundet, till dess en ny förening, vars stadgar godkänts av förbundet, kan fortsätta verksamheten.