Kallelse till Extra Åsmöte 26 april kl 10.45, Flemingsbergs kyrka

Post date: 2014-apr-05 12:06:29

Årsmötet beslutade därför att kalla till ett extra årsmöte lördag den 26 april.

På agendan kommer dessa punkter att fattas beslut om punkterna nedan. Enligt stadgarna ska årsmöte kallas till tre veckor innan mötet ska hållas:

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet

2) Fastställande av dagordning

3) Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

4) Val av justerare tillika rösträknare

5) Årsberättelsen (inkl. räkenskaper) föredrages

6) Revisionsberättelsen föredrages

7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Val av ordförande

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter

12) Val av två revisorer och revisorssuppleanter

13) Val av valberedning

14) Konfirmering av ordinarie årsmötes fastställande av tid och plats för nästa ordinarie årsmöte (lördag 18 april, kl 11.00, Flemingsbergs kyrka)

Föreslagen styrelse för 2014:

Ordförande, Agnes Junker

Ledamöter: Karin Perols, Hans-Åke Carlson, Birgitta Norberg och Karin Helander

Suppleanter: Karin Larsdotter och Anna Lundin

Uppmaning till pianofamiljer!

Ni som har mejl till föräldrar till pianospelande familjer får gärna skicka vidare denna kallelse..

Väl mött på lördag!

MVH

Birgitta Norberg, ordförande

076-135 71 12