หน้าแรก

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไอที (IT : Information Technology) ในฐานะเครื่องมือของนักบริหารยุคใหม่
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ การใช้ โปรแกรม MS Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูง และมีผู้นิยมใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่  "ยังขาดความรู้และทักษะการใช้งานที่ถูกต้อง" ทำให้ไม่สามารถ ใช้งาน Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ไอทีในด้านต่างๆ ทั้ง Hardware และ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน, ลดเวลา, ขั้นตอน, ความซ้ำซ้อน, และความผิดพลาดต่างๆ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เพื่อแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม หนังสือ ซีดี และกิจกรรมเสริมความความรู้ต่างๆ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านทางอีเมล์ เครือข่ายออนไลน์ หรือโทรศัพท์

  
แจกไฟล์ "ระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม"

แจกไฟล์ Excel
"ระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม : Training Record System" สำหรับใช้เก็บบันทึก ประวัติการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยสามารถเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวนรายการ และเรียกดูข้อมูลของแต่ละคนได้ เพียงแค่เลือกรหัสพนักงานเท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์บันทึกประวัติการฝึกอบรม


คุณสมบัติเบื้องต้นของไฟล์
  1. มีหน้าเมนูหลัก เพื่อสะดวกในการทำงาน โดยคลิกเลือกตามหัวข้องานที่ต้องการ
  2. การบันทึกข้อมูลการอบรม สามารถบันทึกเป็นรายคน หรือบันทึกครั้งละหลายๆ คนพร้อมกันได้ (เช่น กรณีที่จัดอบรมแบบ In-House)
  3. เรียกดูประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน แยกเป็นรายคน โดยสามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางปี ก็ได้
  4. มีกราฟสรุปข้อมูลแบบ Dynamic ที่สามารถเปลี่ยนเงื่อนไข (เป็นรายปี) ได้
  5. มีระบบการค้นหาข้อมูล (Search) หลักสูตรฝึกอบรม โดยการใส่ Keyword ที่ต้องการค้นหา
  6. ฯลฯ เป็นต้น
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการขอรับไฟล์ ได้ที่
https://sites.google.com/site/aekworld/education-fund/file-training-records


  
กลุ่ม Excel e-Form เปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Facebook และสนใจไฟล์แบบฟอร์มเอกสารอัตโนมัติ ที่สร้างด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็นมีสูตรและใช้ VBA เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ โดยจ่ายค่าสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวเพียง 1,200 บาทเท่านั้น

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก คือ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ในกลุ่มนี้ได้ตลอดชีพ ซึ่งทุกไฟล์นั้นไม่ได้ล๊อกสูตร ผู้ใช้สามารถนำไปศึกษา และพัฒนาต่อยอดงาน หรือปรับใช้ให้เข้ากับงานของตนได้ โดยจะมีไฟล์ใหม่ๆ มาให้ดาวน์โหลดอยู่เรื่อยๆ 

สนใจเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้ที่ 
https://www.facebook.com/groups/ExceleForm/

เข้าร่วมกลุ่ม : Join Group


MS Excel Knowledge 


รายชื่อและเลขไปรษณีย์ภัณฑ์ 10 คนล่าสุด ที่จัดส่งสินค้าแล้ว

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)