Zespołowe projekty studenckie 2 / Team project

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w semestrze letnim 2021/2022:


Statystyka planet pozasłonecznych.

Dr Radosław Poleski, rpoleski@astrouw.edu.pl

1. grupa w USOS

Celem projektu jest wyznaczenie częstości występowania planet pozasłonecznych wykrytych metodą mikrosoczewkowania. Powtórzymy badania z pracy Suzuki i in. (2016; ApJ 833, 145), ale użyjemy innych metod statystycznych. Wykorzystamy metody Bayesowskie, które biorą pod uwagę niepewności odkrytych planet oraz w pełni uwzględniają zdegenerowane modele dla niektórych planet.

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Synteza i charakterystyka związków promezogenicznych.

Dr Joanna Matraszek, jmatraszek@chem.uw.edu.pl

2. grupa w USOS, grupa zamknięta

Samoorganizujące się struktury, którymi można sterować za pomocą różnych czynników zewnętrznych tj. temperatura, pole elektryczne czy magnetyczne zajmują w zastosowaniach aplikacyjnych istotne miejsce jako materiały optyczne czy fotoniczne, półprzewodniki organiczne a także struktury o przewodnictwie jonowym. Przykładem tego typu związków są ciekłe kryształy, tworzące całą gamę różnorodnych układów molekularnych. Celem projektu jest otrzymanie oraz badania fizykochemiczne nowych, małocząsteczkowych związków organicznych zdolnych do tworzenia struktur dalekiego zasięgu. W trakcie projektu studenci zsyntetyzują związki potencjalnie ciekłokrystaliczne a następnie poddadzą je badaniom fizykochemicznym z wykorzystaniem szeregu komplementarnych metod tj.: mikroskopia polaryzacyjna o zmiennym gradiencie temperatury i grubości warstwy badanej próbki (POM), mikrokalorymetria wykonana w atmosferze azotu (DSC). Natomiast pomiary rentgenowskie (SAXS, GADDS) potwierdzą typ tworzonych faz ciekłokrystalicznych.

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.


Generator Tesli.

Dr hab. Jan Suffczyński, Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS, grupa zamknięta

Grupa jest tylko dla studentów, którzy realizowali ten projekt na I stopniu studiów.


Opaski uciskowe.

Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS, grupa zamknięta

Celem projektu jest przygotowanie prototypu i opis procedury wytwarzania opasek uciskowych typu CAT stosowanych do tamowania krwotoków z ran kończyn. Projekt realizowany będzie w oparciu o drukarki 3D, maszyny do szycia oraz inny sprzęt dostępny w pracowni Makerspace@UW na Wydziale Fizyki.

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.


Pomiar radioaktywności naturalnej i promieniowania kosmicznego za pomocą detektora Cosmic Watch.

Dr inż. Magdalena Kuich, Magdalena.Kuich@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS, grupa zamknięta

Cosmic Watch jest kieszonkowym detektorem promieniowania kosmicznego, opracowanym w oparciu o technologie pomiarowe dużych projektów badawczych z dziedziny fizyki cząstek elementarnych (w tym wypadku detektora neutrin IceCube). Zespołowy projekt studencki jest kierowany do grupy od 3 do 5 studentów posiadających umiarkowane zdolności manualne, zaznajomionych z technologią Arduino i potrafiących programować w C++ lub/i w Pythonie (programowanie modułów Arduino), a także znających podstawowych narzędzia analizy danych (np. ROOT, Python). Projekt obejmuje skonstruowanie i wdrożenie do działania co najmniej 3 modułów pomiarowego Cosmic Watch (najlepiej 1 moduł na każdego studenta w grupie). Celem projektu jest wykonanie pomiarów promieniowania kosmicznego lub promieniotwórczości naturalnej za pomocą zbudowanych modułów Cosmic Watch.

Grupa jest tylko dla studentów, którzy uzgodnili swój udział w projekcie z opiekunem.


Testing quantum gates on IBM's quantum computer.

Dr hab. Adam Bednorz, abednorz@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS


Organizacja Festiwalu Prac Licencjackich.

Mgr Maciej Kolanowski, mp.kolanowski@uw.edu.pl

7. grupa w USOS, grupa zamknięta

Na studiach licencjackich studenci mają przed sobą bardzo wiele możliwości, a wybór jednej dziedziny fizyki nigdy nie jest prosty. Festiwal Prac Licencjackich ma na celu przybliżenie studentom zastanawiającym się nad wyborem własnej ścieżki różnych możliwości badań na Wydziale Fizyki. Wydarzenie ma korzyści również dla studentów przemawiających, którzy mogą poćwiczyć przemawianie konferencyjne w koleżeńskiej atmosferze, która nie zobowiązuje do poważnego nastawienia do prezentacji. Wydarzenie zostanie zakończone integracją, która będzie otwarta na rozmowy o fizyce i inne tematy w luźnej, studenckiej atmosferze.

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Konkurs fizyczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, stefania.elbanowska@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS, grupa zamknięta

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Badanie właściwości hydrodynamicznych mieszaniny mielonej kawy i wody.

Mgr Radost Waszkiewicz, Radost.Waszkiewicz@fuw.edu.pl, Dr hab. Maciej Lisicki, Maciej.Lisicki@fuw.edu.pl, Mgr Rishabh Sharma, Rishabh.Sharma@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS, grupa zamknięta

Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie modelu numerycznego zachowania mieszaniny kawy i wody. Podczas parzenia kawy w ekspresach ciśnieniowych barista staje przed problemem optymalizacyjnym: im drobniej zmielona kawa tym lepiej dociera do niej woda, z drugiej strony zbyt drobno zmielona kawa prowadzi do powstawania nieporządanych kanałów w ubitej porcji mielonej kawy. Jeśli takie kanały powstaną, większość wody przepłynie przez te kawowe 'jaskinie' przez co w kubku będziemy mieli niesmaczną kawę tzw 'lurę'. Długofalowym celem projektu jest znaleźć determinanty tego zjawiska, pierwszy krok w tym kierunku to poznanie właściwości hydro-mechanicznych papki kawowo-wodnej. Zależnie od chęci i umiejętności uczestników możemy się skupić bardziej na aspekcie numerycznym lub bardziej na aspekcie doświadczalnym. Przykładowe opracowanie na temat parzenia kawy metodą przelewową z (bardzo uproszczoną) symulacją numeryczną: http://miis.maths.ox.ac.uk/miis/605/1/Philips_Research_ESGI_87_Report.pdf

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Active Learning w oznaczaniu struktur sygnału EEG.

Mgr Marian Dovgialo, Marian.Dovgialo@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS, grupa zamknięta

Podstawowym celem projektu jest stworzenie oprogramowania oznaczającego struktury w sygnale EEG zebranym podczas snu, na podstawie dekompozycji czas-częstość-lokalizacja przestrzenna, opartej o wielozmienny algorytm Matchin Pursuit i lokalizację dipoli. Planowane jest oznaczenie wrzecion snu, K-kompleksów oraz pozostałych struktur obecnych w zapisach snu z użyciem metod uczenia maszynowego typu Active Learning. Metody Active Learning pozwalają wybierać najbardziej istotne przykłady graniczne, których oznaczenie należy do eksperta. Pozwala to nauczyć algorytm poprzez dostarczenie minimalnej liczby przykładów oznaczonych przez człowieka. Planowane jest porównanie oznaczeń z oznaczeniami lekarza, z wykorzystaniem dostępnych archiwalnych danych EEG. Dzięki metodom Active Learning istnieje możliwość oceny jakie parametry sygnału są najbardziej istotne dla oznaczenia powyżej wymienionych struktur, co samo w sobie jest interesującą kwestią, dla porównania z podręcznikowymi wytycznymi używanymi przez lekarzy elektroencefalografistów.

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Obrazki z wystawy - poszukiwanie korelatów percepcji w EEG rejestrowanym podczas oglądania dzieł sztuki.

Dr hab. Jarosław Żygierewicz, prof. ucz., Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

Osobom oglądającym obrazy tworzone przez artystów lub sztuczne sieci neuronowe mierzono sygnały EEG. Zadaniem w projekcie będzie analiza fragmentów międzysakadowych EEG i weryfikacja hipotezy o powstawaniu wzorców odpowiadających tworzeniu się perceptów, opisanych np. w pracy Catherine Tallon-Baudry, Olivier Bertrand, "Oscillatory gamma activity in humans and its role in object representation", Trends in Cognitive Sciences, Volume 3, Issue 4, 1999, Pages 151-162.


Badanie wybranych parametrów kontroli jakości fluorocholiny.

Dr Beata Brzozowska, beata.brzozowska@fuw.edu.pl, Dr Paulina Hamankiewicz, phamankiewicz@chem.uw.edu.pl

12. grupa w USOS, grupa zamknięta

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Automatyczne śledzenie uszkodzeń DNA na filmach mikroskopowych.

Dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

13. grupa w USOS, grupa zamknięta

Projekt będzie kontynuacją poprzedniego projektu o tym samym tytule. Jego celem będzie wytworzenie i walidacja działającego w systemie Windows oprogramowania dla biologów do automatycznej analizy serii filmów wykonanych pod mikroskopem fluorescencyjnym. Filmy przedstawiają jądra komórkowe ze znakowanymi fluorescencyjnie ogniskami naprawczymi powstałymi w wyniku podwójnych pęknięć nici DNA na skutek promieniowania jonizującego.

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Popularyzacja fizyki medycznej wśród licealistów.

Dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

14. grupa w USOS, grupa zamknięta

Celem Zespołowego Projektu Studenckiego będzie skuteczne rozpropagowanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki medycznej wśród licealistów i zainteresowanie ich tą dziedziną fizyki. Projekt będzie dążył do zdobycia jak największej liczby odbiorców za pośrednictwem nowoczesnych metod komunikacji internetowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie profilu na portalu Instagram. Zadaniem zespołu będzie opracowanie materiałów (postów), które będą ukazywać się co tydzień w ramach trzech bloków tematycznych:

1. części wprowadzającej, w której zaproszony przez studentów ekspert wprowadzi odbiorców do danego tematu

2. części pokazowej, w której studenci przedstawią praktyczne wykorzystanie omawianych tematów

3. części rozrywkowej, w której studenci między innymi postarają się obalić najpopularniejsze mity dotyczące omawianego zagadnienia.

Projekt zarezerwowany. Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.


Grupa techniczna.

Dr Piotr Nieżurawski, Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl

15. grupa w USOS, grupa zamknięta

Rejestracja do grupy wyłącznie po uzgodnieniu z opiekunem.


Archiwum: 2021/2022 zima

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich