Zespołowe projekty studenckie 2 / Team project

Jeśli w opisie nie zaznaczono inaczej, to niezwłocznie po zarejestrowaniu się do odpowiedniej grupy w USOS wyślij potencjalnemu opiekunowi informację o chęci realizacji projektu. Po zamknięciu zwykłej rejestracji w USOS, można zapisać się na przedmiot, składając podanie w Dziekanacie po uzyskaniu zgody opiekuna.


Unless stated otherwise in the description, immediately after registering to the appropriate group in the USOS, send the potential supervisor information about the willingness to work on the project. After the regular registration in USOS is closed, you can enroll for a subject by submitting an application to the Dean's Office after obtaining the consent of the supervisor.


Proponowane tematy w semestrze zimowym 2023/2024:


Promieniowanie jonizujące w naszym środowisku.

dr hab. Jan Kurpeta, jkurpeta@mimuw.edu.pl

1. grupa w USOS

W naszym otoczeniu występują rozmaite źródła promieniowania jonizującego. W większości są to samorzutne przemiany występujących w naturze izotopów promieniotwórczych o okresach połowicznego zaniku porównywalnych z wiekiem Ziemi. W niektórych sytuacjach obserwujemy promieniotwórczość wywołaną działalnością człowieka, na przykład w laboratoriach czy w pobliżu reaktora jądrowego. W ramach projektu wykonamy pomiary energii i natężenia promieniowania emitowanego przez źródła naturalne i sztuczne. Na tej podstawie dokonamy rozpoznania izotopów emitujących badane promieniowanie i określimy ich pochodzenie. Osoby zainteresowane zdalną kontrolą układu pomiarowego, mogą wziąć udział w rozwijaniu takiego systemu opartego o platformę Raspberry Pi. Uczestnicy projektu w porozumieniu z prowadzącym będą mogli zmierzyć promieniowanie przygotowanych przez siebie próbek ze środowiska.


Zapytaj fizyka. 

prof. dr hab. Piotr Sułkowski, Piotr.Sulkowski@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Osoby realizujące ten projekt będą odpowiadać (indywidualnie lub w ramach kilkuosobowych zespołów) na pytania nadsyłane przez internautów w ramach inicjatywy „Zapytaj fizyka”. Sformułowane odpowiedzi będą konsultowane z naukowcami z naszego wydziału i publikowane na stronie https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania.


Potencjalni: Popularyzacja nauki na portalu społecznościowym Instagram. 

dr hab. Piotr Suffczyński, prof. ucz., Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl 

3. grupa w USOS

Projekt studencki, "Potencjalni", ma na celu popularyzację nauki z zakresu machine learningu i neuroinformatyki. Pragniemy dotrzeć do szerokiej publiczności, w szczególności do młodych osób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy i pokazać, jak fascynująca i praktyczna może być nauka. W tym celu, na platformie społecznościowej Instagram zostal stworzony profil o nazwie “Potencjalni”. Celem cyklicznego Zespołowego Projektu Studenckiego "Potencjalni" jest kontynuacja misji popularyzacji nauki w semestrze trwania Projektu. Zadaniem grupy będzie przygotowanie i umieszczenie na profilu infografik lub animacji omawiających wybrane zagadnienie z dziedziny uczenia maszynowego i neuronauk - od podstawowych definicji potrzebnych do zrozumienia dalszych wpisów, po przedstawienie najnowszych artykułów naukowych. Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały dla osób bez specjalistycznych umiejętności. Udostępniane tresci moga byc przygotowywane we współpracy z Kołem Naukowym Neuroinformatyki oraz opiekunami Projektu i Koła. Działalność konta na Instagramie będzie przyczyniać sie popularyzacji nauki oraz do budowania społeczności zainteresowanej machine learningiem i neuroinformatyką.


GSI – Hades.

dr hab. Krzysztof Piasecki, Krzysztof.Piasecki@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Rejestracja wyłącznie po uzgodnieniu z prowadzącym!


Rozwój aplikacji do analizy danych w eksperymentu WarsawTPC.

dr hab. Artur Kalinowski, prof. ucz., a.kalinowski2@uw.edu.pl

5. grupa w USOS

Celem Projektu jest rozwój aplikacji która jest używana do zbierania i analizy danych w komorze projekcji czasowej zbudowanej na naszym Wydziale - WarsawTPC. W ramach Projektu mogą być rozwijane różne aspekty aplikacji - części typowo techniczne jak implementacja testów poprawności działania, obsługi bazy danych, poprawy czytelności i wydajności istniejącego kodu i interface. W ramach Projektu mogę też być rozwijane i testowane algorytmy do znajdowania torów jonów w danych zarejestrowanych przez WarsawTPC. Kod jest napisany w języku C++. Niektóre skrypty są napisane w języku Python. 


Uzupełnienie bazy danych zadań Olimpiady Fizycznej II.

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Projekt jest kontynuacją prac nad  bazą zadań z Olimpiad Fizycznych od początku jej istnienia do dziś. Zadania istniejące tylko w formie papierowej wymagają cyfryzacji, a następnie ponownej edycji prowadzącej do ujednolicenia formy tekstów zadań i ich rozwiązań oraz wykonania nowych rysunków.  Bardzo ważnym elementem projektu jest przypisanie zadaniom odpowiednich słów kluczowych ułatwiających wyszukiwanie w bazie  dostępnej ze strony internetowej Olimpiady Fizycznej. 


Parallax vs. Xallarap, czyli o weryfikacji zjawisk mikrosoczewkowania z paralaksą.

dr hab. Radosław Poleski, rpoleski@astrouw.edu.pl

7. grupa w USOS

Niektóre ze zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego pokazują wyraźny wpływ paralaksy rocznej: ruch Ziemi wokół Słońca powoduje asymetrię w krzywej zmian blasku. Podobną asymetrię można uzyskać, jeśli źródło jest składnikiem układu podwójnego. Ten efekt to jak odwrotna paralaksa, stąd jego angielska nazwa: xallarap. W ramach projektu zweryfikujemy, czy soczewki, które zostały opublikowane jako takie z paralaksą, mogą być lepiej opisane jako zjawiska z xallarapem.


Analiza prądów jonosferycznych: podstawy metody SECS i jej wybrane aplikacje.

dr Anna Wawrzaszek (CBK), anna.wawrzaszek@cbk.waw.pl

opiekun pomocniczy w USOS: dr Piotr Nieżurawski, Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS, grupa zarezerwowana

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem, dr Anną Wawrzaszek (CBK), anna.wawrzaszek@cbk.waw.pl.


Sympozjum Młodych Naukowców - Nanorurki.

dr hab. Jacek Szczytko, prof. ucz., Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl 

9. grupa w USOS


Przemiany termodynamiczne w kwantowych gazach doskonałych.

dr hab. Miłosz Panfil, Milosz.Panfil@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

Rozwój metod eksperymentalnych pozwala otrzymywać i kontrolować zimne gazy atomowe w bardzo niskich temperaturach w których efekty kwantowe są istotne. W takim reżimie, znany z termodynamiki gaz doskonały, nie jest już adekwatnym modelem i musi zostać zastąpiony dokonałym gazem kwantowym (fermionowym lub bozonowym w zależności od rozpatrywanych atomów). Celem projektu będzie opisanie podstawowych przemian oraz cykli termodynamicznych przy pomocy równania stanu doskonałego gazu kwantowego. Efektem projektu będzie kod w Pythonie implementujący równanie stanu i przemiany termodynamiczne.


Badanie własności promieniowania kosmicznego.

prof. dr hab. Krzysztof Doroba, Krzysztof.Doroba@fuw.edu.pl, prof. dr hab. Jacek Ciborowski, Jacek.Ciborowski@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

Celem projektu będzie przeprowadzenie dedykowanych pomiarów i badanie własności promieniowania kosmicznego. Dostępne są dwa układy pomiarowe: zestaw liczników Geigera-Mullera zamontowanych na specjalnie zaprojektowanych płytach do odczytu danych, oraz zestaw kieszonkowych detektorów scyntylacyjnych Cosmic Watch. Projekt obejmuje zestawienie układu pomiarowego, przeprowadzenie pomiarów, analizę zebranych danych i porównanie wyników z dostępnymi źródłami literaturowymi. Niezbędna jest umiejętność programowania (C++/Python). Mile widziane doświadczenie w programowaniu modułów typu Raspberry/Arduino, montażu elektroniki, budowie układów pomiarowych (możliwy wkład w rozbudowę układu pomiarowego - poszerzenie możliwości badawczych).


Tutorial solutions for Advanced Modern Optics.

dr hab. Krzysztof Jachymski, Krzysztof.Jachymski@fuw.edu.pl

12th group in USOS

The goal of the project is to write in LaTeX a notebook for the tutorials for Advanced Modern Optics course at the University of Warsaw. The students will describe problems and their solutions in selected topic from nonlinear and quantum optics based on existing literature.


Modelowanie metodami Monte Carlo średniej dawki pochłoniętej w tkance gruczołowej piersi w mammografii.

dr hab. Beata Brzozowska, beata.brzozowska@fuw.edu.pl

13. grupa w USOS

Dawkę otrzymywaną przez pacjentkę w mammografii często wyraża się przez „średnią dawkę gruczołową”, tzn. średnią dawkę pochłoniętą w tkance gruczołowej badanej piersi, która zwykle wyświetlana przez mammografy i zapisywana w plikach DICOM. Tej dawki nie da się bezpośrednio zmierzyć, ponieważ nie ma możliwości umieszczenia detektora promieniowania w tkankach. Średnią dawkę gruczołową zwykle wyznacza się mnożąc kermę w powietrzu przez współczynniki zależne od widma promieniowania, wielkości piersi i jej składu tkankowego. Celem projektu jest sprawdzenie, jaki wpływ na wyznaczanie dawki ma obecność implantu w piersi. Tzn. czy jeśli w badanej piersi znajduje się implant, to współczynnik przeliczający kermę na wejściu na powierzchnię piersi na średnią dawkę w tkance gruczołowej się zmieni. Pozwoli to na określenie, czy średnia dawka gruczołowa wyświetlana przez aparat, liczona standardowymi metodami, jest w przypadku obecności implantu zaniżona czy zawyżona.


Archiwum: 2022/2023 lato

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich