Zasady

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich

Informacje ogólne

Realizacja projektów przez zespoły studenckie ma służyć zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów kompetencji dotyczących:

  • współpracy w grupie

  • planowania

  • osiągania wyznaczonego celu

  • sprawiedliwego oceniania wkładu członków grupy

  • zagadnień specjalistycznych, związanych z przedmiotem projektu

Tematyka projektu powinna być związana - przynajmniej częściowo - z fizyką lub dotyczyć działań wspierających społeczność związaną z fizyką. Projekty mogą polegać m.in. na:

  • przygotowaniu i przeprowadzeniu doświadczenia

  • stworzeniu programu komputerowego, strony internetowej

  • zbudowaniu układu elektronicznego lub mechanicznego

  • przygotowaniu nowego pokazu wykładowego lub ćwiczenia na pracowni

  • przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów

  • stworzeniu materiału multimedialnego

  • przygotowaniu artykułu

  • opracowaniu innowacyjnego rozwiązania i przygotowaniu jego opisu do zgłoszenia patentowego

Zespół powinien składać się z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 studentów. Liczba studentów w zespole powinna być proporcjonalna do pracy niezbędnej do wykonania projektu.

Zgodnie z programami studiów obowiązującymi od roku akademickiego 2016/2017 studenci muszą zaliczyć:

  • min. 4 ECTS w trakcie studiów I stopnia

  • min. 5 ECTS w trakcie studiów II stopnia

w ramach wykonywania zespołowego projektu.

Przedmioty

Zespołowe projekty studenckie mogą być realizowane w ramach zajęć:

  1. Zespołowe projekty studenckie 1 (semestralny, wersja L lub Z, 4 ECTS i 30 godz. w semestrze), USOS

  2. Zespołowe projekty studenckie 2 (semestralny, wersja L lub Z, 5 ECTS i 30 godz. w semestrze), USOS

  3. Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka, USOS

  4. Zespołowy projekt studencki - w ramach przedmiotów (I lub II stopień), USOS

Studenci studiów I stopnia mogą zaliczać przedmioty z pozycji 1, 3 i 4. Studenci studiów II stopnia - przedmioty z pozycji 2 i 4.

Przedmioty z poz. 1 i 2 funkcjonują jak zajęcia na pracowni - zespół studentów realizuje projekt pod opieką nauczyciela akademickiego. Przedmiot z poz. 3 zaliczany jest w przypadku realizacji projektu, który jest składową zespołowej pracy licencjackiej.

Przedmiot z poz. 4 istnieje, by udokumentować zaliczenie zespołowych projektów w ramach innych zajęć. Student uzyskuje zaliczenie z tego przedmiotu, gdy suma uzyskanych w ten sposób punktów ECTS osiągnie minimalną wartość wymaganą na danym stopniu studiów. Zespołowy projekt wykonany przez studentów w ramach przedmiotu innego niż z poz. 1, 2 i 3 (np. pracowni, wykładu, ćwiczeń, seminarium) może polegać np. na rozwiązaniu bardziej złożonego problemu, przygotowaniu pokazu lub symulacji związanych z tematyką przedmiotu. Projekt może być składową zaliczenia, a jednocześnie częściowym zaliczeniem projektu studenckiego. Zgłoszenie tematu w trybie Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów wymaga m.in. ustalenia liczby punktów ECTS w ramach przedmiotu, które prowadzący przyzna studentowi za wykonanie projektu (1 ECTS za 25 godz. pracy studenta, liczba p. ECTS za projekt nie może przekroczyć liczby p. ECTS za przedmiot). Zaliczenie przedmiotu Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów nie skutkuje ani przyznaniem p. ECTS, ani wystawieniem oceny; zostały one już uwzględnione przy zaliczeniu i w ramach przedmiotu, w trakcie realizacji którego student wykonał projekt.

W celu uczestniczenia w jednym z wymienionych przedmiotów należy się zarejestrować na niego w USOS oraz niezwłocznie wysłać do potencjalnego opiekuna zespołu (autora proponowanego tematu) informację o chęci realizacji projektu. Po zamknięciu zwykłej rejestracji w USOS, można zapisać się na przedmiot, składając odpowiednie podanie w Dziekanacie po uzyskaniu zgody opiekuna.

W przypadku przedmiotów z poz. 1, 2 i 3 student powinien wybrać grupę przypisaną do interesującego go tematu. Opisy grup znajdują się na odpowiednich stronach niniejszej witryny.

Grupy, które wybierze mniej niż 3 studentów, nie będą uruchomione.

Lista przedmiotów, które przewidują element zaliczenia w formie zespołowego projektu studenckiego (poz. 4), będzie dostępna na dedykowanej stronie niniejszej witryny.

Studenci mogą wpływać na ostateczny temat projektu, uzgadniając zmiany z opiekunem.

Grupy zajęciowe w USOS tworzone są na wniosek opiekuna.

Opieka

Opiekę nad grupą projektową sprawuje pracownik lub doktorant. Opiekun pełni rolę pomocniczą w trakcie realizacji projektu, doradzając, wspierając, a także - na ostatnim etapie - uczestnicząc w negocjacjach końcowych, indywidualnych ocen. Uwzględniając sugestie studentów, opiekun podejmuje ostateczne decyzje dotyczące tematu, celu, warunków i możliwości realizacji projektu. Uczestnicy projektu powinni ustalić taki sposób komunikowania się, aby opiekun był informowany o postępach projektu.

Opiekun może w ramach pensum uwzględnić w przypadku przedmiotu

  1. Zespołowe projekty studenckie 1: 30 godz. regularnych za pierwszy projekt w roku akademickim, 30 godz. nieregularnych za każdy kolejny projekt

  2. Zespołowe projekty studenckie 2: 30 godz. regularnych za pierwszy projekt w roku akademickim, 30 godz. nieregularnych za każdy kolejny projekt

  3. Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka: 30 godz. regularnych oraz 30 godz. nieregularnych za projekt; nie przysługują godziny przewidziane za opiekę nad studentami piszącymi indywidualne prace licencjackie

  4. Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów: faktycznie zrealizowaną liczbę godzin, ale nie więcej niż 1/6 wymiaru godzinowego przedmiotu za jeden projekt, jako godz. regularne za pierwszy w roku akademickim projekt oraz jako godz. nieregularne za każdy kolejny projekt

Godziny regularne przewidziane w przypadkach 1, 2 i 3 przysługują tylko za pierwszy projekt realizowany w ramach tych przedmiotów w roku akademickim, a nie za pierwszy w ramach każdego przedmiotu oddzielnie. Godziny regularne w przypadku 4 przysługują za pierwszy projekt w roku akademickim niezależnie od opieki na projektami w przypadkach 1, 2 i 3.

Opiekun zespołowego projektu zakończonego zaliczeniem w danym roku akademickim może rozliczyć godziny za opiekę nad projektem w pensum w danym lub następnym roku.

Opiekun, najpóźniej w sesji poprawkowej cyklu, w którym prowadzony jest dany przedmiot,

  • w przypadkach 1, 2 i 3 wpisuje oceny lub zaliczenie w USOS

  • w przypadku 4 przesyła koordynatorowi listę zawierającą imiona, nazwiska i numery indeksów studentów z liczbą zaliczonych projektem p. ECTS (nie może być większa niż liczba p. ECTS za przedmiot)

Opiekun przesyła koordynatorowi link do raportu, który jest zamieszczany na odpowiedniej stronie niniejszej witryny.

Potencjalni opiekunowie zgłaszają chęć prowadzenia zespołu oraz propozycje tematów, wypełniając formularz dostępny w dedykowanej sekcji niniejszej witryny. Temat nie musi być bardzo precyzyjny, ostateczny temat powinien zostać sformułowany wspólnie ze studentami. Zgłoszenie opiekuna powinno wskazywać obszar jego zainteresowań. Zgłoszenie może zawierać opis wymagań, jakie powinni spełniać uczestnicy (zaliczone przedmioty, umiejętności itp.).

Po zgłoszeniu w przypadku przedmiotów 1, 2 i 3 tworzona jest w USOS grupa zajęciowa, której opiekunem zostaje zgłaszający. Zgłoszone propozycje tematów są upubliczniane wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem poczty elektronicznej zgłaszającego w ramach niniejszej witryny. Opiekun akceptuje fakt, że w zespole może być od 3 do 5 studentów.

Potencjalny opiekun powinien chęć prowadzenia zespołowego projektu studenckiego najpierw zgłosić w swojej jednostce (instytucie, katedrze) takim trybem, jakim zgłaszane są przedmioty monograficzne.

Realizacja projektu

Studenci wszystkie ważne decyzje dotyczące realizowanego projektu uzgadniają między sobą oraz z opiekunem. Wszelkie działania powinny być prowadzone tak, by zapewnione było bezpieczeństwo i higiena pracy. Studenci za zgodą opiekuna i pod jego nadzorem mogą korzystać z pomieszczeń i urządzeń, którymi dysponuje opiekun. Zespół może pracować m.in. w Przestrzeni Wspólnego Namysłu. Studenci mogą korzystać także z oferty Inkubatora UW.

Zasady zaliczania

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia przez członków zespołu jest przygotowanie ogólnodostępnego, opublikowanego w Internecie raportu zawierającego

  • tytuł projektu

  • listę autorów

  • informację o opiekunie

  • podsumowanie przebiegu i wyników projektu.

Raport może mieć m.in. formę:

  • strony internetowej

  • pliku w formacie PDF udostępnionego w internecie

O ile to dotyczy projektu, stworzone podczas jego realizacji utwory w formie elektronicznej (programy komputerowe, grafiki, filmy itp.) powinny być udostępnione na wolnych licencjach typu GNU GPL w przypadku programów komputerowych lub CC-BY-SA w przypadku innych utworów (np. zdjęcia, filmy, artykuły, skrypty, diagramy).

Ponieważ raport oraz utwory będą ogólnodostępne, zespół musi zadbać o to, by nie zostało naruszone prawo autorskie.

W ustalaniu końcowych ocen i sposobu ich określania biorą udział wszyscy uczestnicy projektu, ostateczną decyzję podejmuje opiekun. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny powinno być wyraźne określenie wkładu osoby ocenianej w wynik końcowy (informacja ta nie musi być zamieszczona w raporcie).

Szczególne przypadki

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach publiczne udostępnienie raportu i wyników może nastąpić po zaliczeniu (np. dopiero po złożeniu wniosku patentowego) lub w ogóle nie nastąpić (np. realizacja projektu na rzecz zewnętrznego partnera jednostki, który nie zgadza się na upublicznienie wyników).

W przypadku realizacji zespołowego projektu bez sformalizowania tego w danym semestrze, można uzyskać zaliczenie po zarejestrowaniu się na przedmiot w kolejnym semestrze, o ile projekt zostanie zgłoszony, a fakt realizacji projektu zostanie potwierdzony przez opiekuna zgodnie z powyżej opisanymi zasadami.

Strona główna