Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Zespołowe projekty studenckie 2

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. zimowym 2017/2018:

Projekt z uczenia maszynowego, opiekun: dr hab. Jarosław Żygierewicz, Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl
1. grupa w USOS
Kaggle jest serwisem służącym organizowaniu konkursów z zakresu uczenia maszynowego i "data science".  Celem tego projektu jest spróbowanie swoich sił w takim konkursie. Studenci razem z opiekunem wybierają jeden z problemów proponowanych na kaggle.com. Zakładam, że w ramach projektu studenci wypracują pewną strategię rozwiązania problemu, zaimplementują swoje rozwiązanie i wykonają stosowne testy jakości rozwiązania. Warunkiem koniecznym przystąpienia do grupy projektowej jest zaliczenie przedmiotu "Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe" (1100-3BN22) lub równoważnego.

Misja: MARS - opracowanie i budowa łazika marsjańskiego, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik, dominik@fuw.edu.pl
2. grupa w USOS
Łazik marsjański jest zdalnie sterowanym mobilnym laboratorium pomiarowym zdolnym do pracy w bardzo trudnych warunkach terenowych. Pojazd wyposażony w autorską aparaturę pomiarową będzie startować w międzynarodowych akademickich zawodach. Celem projektu jest zdobycie przez zespół studencki mistrzostwa świata w turnieju łazików marsjańskich.

Monitorowanie strumienia promieniowania kosmicznego, opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Doroba, Krzysztof.Doroba@fuw.edu.pl
3. grupa w USOS
Celem pracy jest uruchomienie systemu monitorującego rozmiary i kierunek przechodzenia pęków kosmicznych docierających do budynku Wydziału. System wykorzystywałby istniejącą aparaturę w postaci czterech liczników scyntylacyjnych, zasilania i karty wstępnej obróbki sygnałów z liczników scyntylacyjnych. Zestaw ten pochodzi z międzynarodowej sieci pomiarowej QuarkNet. W nowym układzie zakładamy wykorzystanie komputera Raspberry Pi pracującego w środowisku Linux do sterowania zbieraniem danych, ich wstępnej obróbki i udostępniania.

Rejestracja promieniowania kosmicznego za pomocą liczników Geigera-Mullera i LED,
opiekun: dr hab. Marcin Konecki, Marcin.Konecki@fuw.edu.pl
4. grupa w USOS
Celem pracy jest uruchomienie aparatury rejestrującej w sposób widowiskowy przejście cząstek promieniowania kosmicznego. Podstawą sprzętową stanowić będą specjalnie zaprojektowane płyty, na których zainstalowane będą diody LED i liczniki Geigera-Mullera. Dzięki połączeniu z komputerem Raspberry oprócz demonstracji toru cząstki układ umożliwi bardziej precyzyjną obróbkę danych.  Działający system umieszczony będzie wewnątrz budynku Pasteura 5 i wszystkim zainteresowanym będzie zapewniał na monitorze aktualną informację o promieniowaniu kosmicznym.

Fotodetektor nanodrutowy, opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl
5. grupa w USOS
Praca będzie polegać na wszechstronnym testowniu nowego fotodetektora zbudowanego ze skrzyżowanych nanodrutów. Próbki do badań dostarczył Dr Marek Michalewicz z ICM. Określona zostanie wydajność kwantowa fotodetektora w funkcji długości fali, a takze szybkość reakcji na impulsy światla.

Poszukiwanie gwiazd zmiennych w danych z projektu ASAS, opiekun: prof. dr hab. Grzegorz Pojmański, gp@astrouw.edu.pl
6. grupa w USOS
Studenci przygotują własne oraz wykorzystają istniejące programy do analizy krzywych zmian blasku gwiazd obserwowanych w ramach projektu ASAS. Następnie wyszukają i sklasyfikują gwiazdy zmienne, tworząc ich katalog.

Wpływ relatywistycznego przyśpieszenia na kwantowe pola bozonowe i fermionowe, opiekun: dr hab. Andrzej Dragan, dragan@fuw.edu.pl
7. grupa w USOS
Celem projektu będzie rozwinięcie technik związanych z opisem stanów kwantowych przez przyśpieszającego obserwatora. Wpływ przyśpieszenia na stany gaussowskie w dwuwymiarowej czasoprzestrzeni został niedawno zbadany w publikacji [Phys. Rev. D 93, 124031]. Projekt skupi się na uogólnieniu zawartych w niej wyników na dalsze przypadki.

Stochastyczna aktywacja/dezaktywacja kropelek chmurowych, opiekun: dr Gustavo Abade, gustavoca@igf.fuw.edu.pl
9. grupa w USOS
Projekt ma na celu symulacje uwodniania chmurowych jader kondensacji (CCN), aktywacji kropelek oraz kondensacyjnego wzrostu kropelek w warunkach turbulencyjnie fluktuującego przesycenia. Symulacje będą wykonywane dla modelu adiabatycznej cząstki chmurowej. Przewiduje się następujący przebieg projektu: zapoznanie się z podstawowymi równaniami modelu, opracowanie kodu numerycznego oraz przeprowadzenie obliczeń dla różnych parametrów modelu. Wyniki obliczeń mają wyjaśnić w jakim stopniu koncentracja oraz charakterystyki CCN wpływają na widmo rozmiarów kropelek w chmurach. Udział w projekcie wiąże się z pisaniem programów komputerowych w języku Fortran, C/C++ lub Python.

Synteza i badania fizykochemiczne hybryd organiczno-nieorganicznych zbudowanych z ligandów promezoganicznych i nanocząstek złota, opiekun: dr Joanna Wolska, jokos@chem.uw.edu.pl
10. grupa w USOS
Projekt studencki przewiduje kilkuetapową syntezę ligandu organicznego o potencjalnych właściwościach mezogenicznych. Ligand posłuży do powierzchniowej modyfikacji uprzednio zsyntetyzowanych nanoczątek złota prowadząc do uzyskania hybrydy organiczno-nieorganicznej. Ligand, nanocząstki a także hybrydy zostaną scharakteryzowane pod względem budowy i składu metodami fizykochemicznymi, takimi jak: NMR, EA, TEM, SAXS, DSC, POM.
Projekt będzie realizowany na Wydziale Chemii UW.

Ciemna Materia w szkole i smartfonie, opiekun: prof. dr hab. Bohdan Grządkowski, Bohdan.Grzadkowski@fuw.edu.pl
11. grupa w USOS
Celem projektu jest spopularyzowanie wiedzy o Ciemnej Materii wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt objąłby swoim zasięgiem ponad setkę uczniów i stanowił wstęp do projektu CREDO (http://credo.science), który w uproszczeniu polega na wykorzystaniu smartfonów do  rejestrowania cząstek. Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie wykładu i warsztatów służących spopularyzowaniu wiedzy o Ciemnej Materii. Projekt będzie prowadzony w Zespole Szkół "Bachmacka" (http://bachmacka.pl).

Matematyczne podstawy kwantowej teorii informacji, opiekun: dr hab. Piotr Sołtan, Piotr.Soltan@fuw.edu.pl
12. grupa w USOS
Stworzenie w oparciu o referaty wygłoszone na seminarium skryptu obejmującego podstawowe zagadnienia matematycznie leżące u podstaw kwantowej teorii informacji.


Archiwum: 2016/2017 lato

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich