Zespołowe projekty studenckie - strona główna
Zespołowe projekty studenckie
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski


Dla pracowników i doktorantów

Domyślnie zgłoszenia tematów są przyjmowane już na semestr zimowy 2019/2020.
Proszę o informację w opisie, jeśli zgłoszenie dotyczy innego semestru.

Zgłaszanie tematów projektów - formularz

Skrót najważniejszych informacji:
 • W zespole może być od 3 do 5 studentów.
 • Opieka nad zespołem w ramach zajęć (informacje o rozliczeniu w ramach pensum):
  1. Zespołowe projekty studenckie 1, dla 1 st. (semestralny, wersja L lub Z, 30 godz. regularnych za pierwszy projekt w roku akademickim, 30 godz. nieregularnych za każdy kolejny projekt)
  2. Zespołowe projekty studenckie 2, dla 2 st. (semestralny, wersja L lub Z, 30 godz. regularnych za pierwszy projekt w roku akademickim, 30 godz. nieregularnych za każdy kolejny projekt)
  3. Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka (30 godz. regularnych oraz 30 godz. nieregularnych za projekt; nie przysługują godziny przewidziane za opiekę nad studentami piszącymi indywidualne prace licencjackie)
  4. Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów (faktycznie zrealizowaną liczbę godzin, ale nie więcej niż 1/6 wymiaru godzinowego przedmiotu za jeden projekt, jako godz. regularne za pierwszy w roku akademickim projekt oraz jako godz. nieregularne za każdy kolejny projekt)
  Godz. regularne w przypadkach 1, 2 i 3 przysługują tylko za pierwszy projekt w roku akademickim, a nie za pierwszy w ramach każdego przedmiotu oddzielnie. Godziny regularne za pierwszy projekt w roku akademickim w przypadku 4 przysługują niezależnie od opieki nad projektami w przypadkach 1, 2 i 3.
 • W przypadku 4 zespołowy projekt wykonany przez studentów w ramach przedmiotu innego niż wymienione w p. 1, 2 i 3 (np. pracowni, wykładu, ćwiczeń, seminarium) może polegać np. na rozwiązaniu bardziej złożonego problemu, przygotowaniu pokazu lub symulacji związanych z tematyką przedmiotu. Projekt może być składową zaliczenia, a jednocześnie częściowym zaliczeniem projektu studenckiego. Zgłoszenie tematu w trybie Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów wymaga m.in. ustalenia liczby punktów ECTS w ramach przedmiotu, które prowadzący przyzna studentowi za wykonanie projektu (1 ECTS za 25 godz. pracy studenta, liczba p. ECTS za projekt nie może przekroczyć liczby p. ECTS za przedmiot).
 • Opiekun zespołowego projektu zakończonego zaliczeniem w danym roku akademickim może rozliczyć godziny za opiekę nad projektem w pensum w danym lub następnym roku.
 • Opiekun może w imieniu zespołu wystąpić o dofinansowanie projektu z programu Granty ZPS.
 • Zespół studentów przygotowuje ogólnodostępny raport przed zaliczeniem.
 • Opiekun zalicza projekt
  • wpisując oceny lub zaliczenie w USOS w przypadkach 1, 2 i 3,
  • przesyłając koordynatorowi listę studentów z liczbą zaliczonych ECTS w przypadku 4.
 • Opiekun przesyła koordynatorowi link do raportu, który jest zamieszczany na stronie projektów.
 • Opiekunowie zgłaszają chęć prowadzenia zespołu oraz propozycje tematów, wypełniając formularz dostępny po kliknięciu poniższego linku. W przypadkach 1 i 2 potencjalny opiekun powinien chęć prowadzenia zespołowego projektu studenckiego najpierw zgłosić w swoim instytucie lub katedrze takim trybem, jakim zgłaszane są przedmioty monograficzne. Temat nie musi być bardzo precyzyjny, ostateczny temat powinien zostać sformułowany wspólnie ze studentami. Zgłoszenie opiekuna powinno wskazywać obszar jego zainteresowań. Zgłoszenie może zawierać opis wymagań, jakie powinni spełniać uczestnicy (zaliczone przedmioty, umiejętności, udział w poprzednich etapach projektu itp.).
Domyślnie zgłoszenia tematów są przyjmowane na semestr letni 2018/2019.
Proszę o informację w opisie, jeśli zgłoszenie dotyczy innego semestru.
Zgłaszanie tematów projektów - formularz


Współpraca z przedsiębiorcami

Szczegółowy opis Zespołowych Projektów Studenckich zawierają

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich