zps-1-2017-2018-z

Zespołowe projekty studenckie 1

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. zimowym 2017/2018:

Modułowa aplikacja do analizy danych, opiekun: dr hab. Artur Kalinowski, Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

Wiele zagadnień fizyki doświadczalnej wymaga konstruowania wydajnych narzędzi do analizy danych. Bardzo często narzędzia takie wykonują zadania które są w dużej mierze niezależne: jeden moduł tworzy lub wczytuje histogramy, inny moduł wykonuje jakieś operacje na tych histogramach, inny tworzy rysunki i ewentualnie zapisuje histogramy do nowego pliku. Tematem projektu jest implementacja modułów wykonujących różne zadania w kontekście analizy danych, wykonywanych według schematu: dane → histogramy → obróbka histogramów → rysunki. Udział w projekcie pozwoli na zapoznanie się z narzędziami do zespołowej pracy nad kodem (serwis github.com), oraz metod zespołowego tworzenia kodu komputerowego (definicja „interface”, kombinacja różnych gałęzi rozwijanego kodu). Pozwoli też na przygotowanie narzędzi które mogą być użyte w bieżącej pracy naukowej. Projekt może być wykonany z użyciem języka C++.

Nowe metody przenoszenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD na podłoże wtórne,

opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Celem projektu jest poszukiwanie nowych metod fizycznych do przenoszenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD na podłoże wtórne oraz analiza jego jakości. Nowa technika mogłaby zastąpić chemiczne metody wytrawiania miedzi i nie zanieczyszczałaby przenoszonego grafenu, a tym samym umożliwiałaby poprawę jego jakości.

Pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego skóry w ciągu doby,

opiekun: dr hab. Piotr Suffczyński, Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Celem projektu jest pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego skóry (aktywności elektrodermalnej). Zmiany przewodnictwa skóry są spowodowane aktywacją autonomicznego układu współczulnego i dobrze odzwierciedlają stopień pobudzenia człowieka podczas wykonywania codziennych czynności (wysiłek umysłowy, pobudzenie emocjonalne, odpoczynek, sen). Badanie polega na pomiarze potencjału elektrycznego pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi na ciele, przez które przebiega prąd o słabym natężeniu, co pozwala wyznaczyć przewodnictwo skóry. Pomiar będzie wykonywany w sposób ciągły, przez 24 godziny. Po zakończeniu badania studenci będą zamieszczać swoje wyniki na dedykowanej dla projektu stronie www.

Radioteleskop Studenckiego Obserwatorium Naukowego - koncepcja, studium wykonalności, budowa modelu funkcjonalnego, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik, dominik@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Podstawowym celem projektu jest zdobycie i rozwinięcie umiejętności technicznych oraz poszerzenie wiedzy w dziedzinie radioastronomii. Studenci uczestniczący w projekcie będą brali udział w licznych spotkaniach ze specjalistami. Projekt umożliwi studentom poznanie nowoczesnych metod badawczych. Efektem współpracy będzie stworzenie funkcjonalnego modelu radioteleskopu.

Fotodetektor nanodrutowy, opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

Praca będzie polegać na wszechstronnym testowniu nowego fotodetektora zbudowanego ze skrzyżowanych nanodrutów. Próbki do badań dostarczył Dr Marek Michalewicz z ICM. Określona zostanie wydajność kwantowa fotodetektora w funkcji długości fali, a takze szybkość reakcji na impulsy światla.

Fotografia smugowa - budowa układu i badanie jego możliwości obrazowych,

opiekun: prof. dr hab. Czesław Radzewicz, Czeslaw.Radzewicz@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Celem projektu jest zbudowanie układu optycznego reagującego na gradient gęstości powietrza. Gradient taki może być wywołany zmianami temperatury lub ciśnienia gazu. Zespół powinien utworzyć układ pomiarowy, następnie zbadać jak istotne parametry wpływają na jego pracę. Studenci powinni zaobserwować także zmiany gradientu wywołane różnymi zjawiskami fizycznymi. Końcowym efektem projektu będzie raport zawierający informacje na temat układu, pracy wykonanej przez zespół oraz wyniki badań i obserwacji.

Characterization of microcavities with usage of piezoelectric element and creating laser ring by Axicon and Vortex plate, opiekun: dr Daniel Stephan, Daniel.Stephan@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

The creation of a ring-shaped laser excitation profile with a few micron diameter is a non-trivial undertaking, but is necessary for certain measurements on micro-cavity samples. In this project, two methods will be explored: constructing an optical setup using axicons and using a phase plate. The ring-shaped focus produced by both approaches will be characterized. Additionally, a novel way to tune a micro-cavity with a piezoelectric element will be explored.

Archiwum: 2016/2017 lato

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich