zps-1-2019-2020-z

Zespołowe projekty studenckie 1

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. zimowym 2019/2020:

Kropelki na szybie, opiekun: prof. dr hab. Piotr Szymczak, Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

W projekcie rozważymy dynamikę kropel deszczu spływających po szybie - zarówno od strony eksperymentalnej, jak

i teoretycznej. Jakie prawa rządzą ruchem takich kropelek? W jaki sposób oddziałują ze sobą? W jaki sposób dynamika poszczególnych kropli wiąże się z własnościami statystycznymi ich rozkładu - to tylko niektóre pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Wytworzenie organicznego panelu fotowoltaicznego o dużej powierzchni – część 2, opiekunowie:

mgr Adam Wincukiewicz, Adam.Wincukiewicz@fuw.edu.pl, mgr Wojciech Mech, wojciech.mech@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Założeniem projektu jest zwiększenie powierzchni organicznego ogniwa słonecznego z podłoży do testów laboratoryjnych (1cm^2) do panelu o powierzchni 25cm^2. W tym celu studenci zaprojektują oraz wykonają maski do trawienia szkła przewodzącego ITO o określonej architekturze elektrody umożliwiającej szeregowe lub równoległe łączenie ogniw. Następnie zoptymalizowane zostaną grubości warstw: odprowadzającej dziury, aktywnej oraz odprowadzającej elektrony. W ostatnim etapie projektu zbadana zostanie wydajność przygotowanego urządzenia oraz zostanie ono wykorzystane do zasilenia na przykład telefonu.

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Konstrukcja ogniwa fotowoltaicznego na bazie polimerów przewodzących – część 2,

opiekunowie: mgr Joanna Sitnicka, joanna.sitnicka@fuw.edu.pl, mgr inż. Maciej Krajewski, maciej.krajewski@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Założeniem niniejszego projektu jest wytworzenie i zbadanie wydajności ogniwa fotowoltaicznego o architekturze ITO/PEDOT:PSS/polimer:fuleren/Al gdzie ITO to szkło przewodzące, polimer pełni funkcję donora a PEDOT:PSS i fulereny odprowadzają z ogniwa odpowiednio dziury i elektrony. Studenci zbadają warstwę donorową pod kątem skuteczności pracy

w ogniwie fotowoltaicznym (pomiary na spektrofotometrze) oraz zoptymalizują grubość tej warstwy w celu uzyskania możliwie najwyższych sprawności. Następnie analizowany będzie wpływ różnych fulerenów na pracę ogniwa (C60 i C70).

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Rozwój aplikacji do analizy danych z detektora ELITPC, opiekun: dr hab. Artur Kalinowski, Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Celem Projektu jest rozwój i reorganizacja aplikacji do analizy danych z komory projekcji czasowej. Zadanie wymaga średnio zaawansowanego programowania w języku C++. Niektóre ze szczegółowych zadań do wykonania to

  • reorganizacja formatu zapisu danych

  • przygotowanie kodu testującego poprawność działania aplikacji

  • przygotowanie kodu testującego wydajność obliczeniową aplikacji

  • identyfikacja elementów wpływających negatywnie na wydajność aplikacji i ewentualne ich poprawienie

  • zrównoleglanie obliczeń w aplikacji z użyciem wątków C++

  • rozwój interfejsu graficznego (GUI)

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

NMR w szklance wody czyli jak podsłuchać protony, opiekun: mgr Aleksander Bogucki, Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

W ramach projektu przewidziane jest wykonanie i uruchomienie zestawu prezentującego magnetyczny rezonans spinowy w ziemskim polu magnetycznym. Precesja spinów wodoru w polu magnetycznym ziemi wypada akurat w zakresie częstotliwości akustycznych dlatego urządzenie umożliwi usłyszenie precesji spinów zawartych w szklance wody. Dodatkowo uczestnicy opracują scenariusze pokazu zjawiska NMR dla różnych grup wiekowych. Urządzenie będzie opracowane na podstawie artykułu "A low-cost spectrometer for NMR measurements in the Earth's magnetic field".

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które wcześniej ustaliły to z opiekunem.

Przystosowanie układu mikroskopowego do obserwacji fotoluminescencji, opiekun: mgr Aleksander Bogucki, Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Tematem projektu jest zmodyfikowanie istniejącego mikroskopu optycznego poprzez wprowadzenie dodatkowej wiązki zielonego światła na oś optyczną mikroskopu - tak by możliwe stało się obserwowanie fotoluminescencji z monowarstw takich materiałów jak MoSe2, czy MoTe2. W ramach projektu trzeba będzie zaprojektować i wykonać układ kompatybilny z istniejącym mikroskopem.

Losy i osiągnięcia absolwentów „Biofizyki molekularnej” z okazji 10 lat istnienia tej specjalności w ramach kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”, opiekun: prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska, Agnieszka.Bzowska@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

Stworzenie zakładki na stronę specjalności „Biofizyka molekularna” (http://biofizyka.fuw.edu.pl/), zawierającej informacje o losach i osiągnięciach absolwentów, z okazji dziesięciolecia funkcjonowania tej specjalności w ramach kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”. Tematy prac dyplomowych, obecne miejsca pracy lub dalszych studiów, doktoraty, granty, publikacje, cytowania, patenty, nagrody itp.

Projekt przeznaczony dla osób, które udział uzgodniły z opiekunem.

Projekt można realizować w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2019/20.

Kolarski pomiar mocy, opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie urządzenia służącego do pomiaru mocy generowanej przez kolarza. Urządzenie takie będzie mierzyło odkształcenia podzespołów roweru i na tej podstawie mierzyło siłę przykładaną do pedałów. Dzięki zebraniu dodatkowo danych dotyczących kadencji zostaną odzyskane dane dotyczące mocy. Urządzenia takie znajdują powszechne zastosowanie w amatorskim jak i zawodowym peletonie.

Doświadczenie Fizeau na płynącej wodzie, opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS

W 1851 roku francuski fizyk Armand Fizeau przeprowadził pomiar ruchu względnego światła w poruszającej się wodzie. Fizeau wykorzystał metodę interferencyjną do mierzenia efektu ruchu ośrodka na prędkość światła. Nie wiedział wtedy, że wykonuje eksperyment wykazujący słuszność szczególnej teorii względności. Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnej wersji układu, który mógłby być wykorzystany do pokazów na wykładach doświadczalnych na uczelniach, ale też w szkołach, w centrach nauki itp.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Fizeau

http://www.fuw.edu.pl/~wysmolek/Mechanika-2017-2018/

Mapowanie oddziaływań białko-ligand metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego,

opiekun: dr Marcin Warmiński, Marcin.Warminski@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

Ustalanie sposobu wiązania ligandów przez białka oraz oddziaływań pomiędzy białkami jest bardzo ważnym etapem poznawania naturalnych procesów komórkowych, a także projektowania nowych leków. W przypadku niewielkich białek rozpuszczalnych w wodzie, oddziaływania te można obserwować za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, śledząc zmiany częstotliwości rezonansowych poszczególnych atomów białka (np. na widmie korelacyjnym 1H-15N HSQC) w miarę dodawania liganda (tzw. eksperyment Chemical Shift Perturbation). Przedmiotem projektu będzie ustalenie sposobu wiązania końca 5' mRNA przez białkowy czynnik inicjujący translację 4E, który to proces jest uważany za etap limitujący szybkość syntezy białek w komórkach. Zadaniem studentów będzie przygotowanie preparatu białka eIF4E wzbogaconego o izotopy 15N, przygotowanie kompleksów z analogami końca 5' mRNA oraz zarejestrowanie i interpretacja widm 15N HSQC. Istnieje możliwość rozszerzenia ćwiczenia o przygotowanie preparatu wzbogaconego w izotopy 15N i 13C oraz zarejestrowanie i interpretacja widm trójwymiarowych (HNCA i HN(CO)CA) w celu przypisania sygnałów łańcucha głównego białka.

Kokpit symulacyjny do manipulatora Łazika Marsjańskiego, opiekun: mgr Piotr Kaźmierczak, Piotr.Kazmierczak@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

W ramach projektu Studenci wykonają w pełni funkcjonalny kokpit symulacyjny na potrzeby testowania i ćwiczenia sprawności manipulatora Łazika Marsjańskiego. Pracujący przy wykonaniu projektu Student nabędzie podstawowe umiejętności stolarskie, projektowania i druku 3D, projektowania systemów elektrycznych oraz elektronicznych oraz programowania komputera Raspberry Pi w języku Python. Praca w grupie obejmować będzie wspólne projektowanie układu przycisków i przełączników, wykonanie płyty panelu ze sklejki w Pracowni Obróbki Drewna Makerspace@UW, przygotowanie układu elektronicznego potrzebnego do agregacji wejść do mikrokomputera oraz napisanie oprogramowania pozwalającego na trenowanie umiejętności operatora Łazika Marsjańskiego. W ramach odbytych szkoleń uczestnicy projektu nabędą uprawnienia do samodzielnej pracy w Pracowni Obróbki Drewna, Pracowni Elektronicznej oraz rezerwacji Drukarek 3D w Makerspace@UW. Wszystkie spotkania odbywać się będą w Przestrzeni Makerspace@UW w budynku B Wydziału Fizyki UW.

Gra sterowana za pomocą sygnału EEG, opiekun: dr hab. Maciej Kamiński, Maciek.Kaminski@fuw.edu.pl

12. grupa w USOS

Udział w projekcie należy uzgodnić z opiekunem.

Poszukiwanie i modelowanie mikrosoczewek grawitacyjnych w danych OGLE-III, opiekun: dr hab. Szymon Kozłowski, simkoz@astrouw.edu.pl

13. grupa w USOS

Studenci będą analizować dane fotometryczne dla jednego pola OGLE-III zawierającego 250 000 obiektów i poszukiwać mikrosoczewek grawitacyjnych. Do znalezionych soczewek studenci dopasują model pojedyńczej soczewki i wyznaczą jego parametry.

Archiwum: 2018/2019 lato

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich