Granty ZPS

Formularz powinien wypełnić opiekun projektu po zapoznaniu się z regulaminem.

Wniosek o grant ZPS - formularz

Termin zakończenia najbliższej tury: 24 maja 2024 r.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wszelkiego rodzaju materiały, ale nie środki trwałe.

Kwota standardowego dofinansowania: do około 500 zł. W uzasadnionych przypadkach kwota może być większa.

Płatności można dokonywać jedynie służbową kartą płatniczą – więcej informacji pod regulaminem.

Regulamin dofinansowania zespołowych projektów studenckich Granty ZPS

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

1. Z wnioskami o granty mogą występować zespoły, których członkowie zaliczają przedmioty:

a) Zespołowe projekty studenckie 1, 1100-ZPS1

b) Zespołowe projekty studenckie 2, 1100-ZPS2

c) Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka, 1100-ZPS(PL)

d) Zespołowy projekt studencki w ramach przedmiotów, 1100-ZPS(PRZ)

O dofinansowanie może wystąpić również zespół realizujący projekt zespołowy w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych dla studentów.

2. Komisję oceniającą granty, składająca się z 3 pracowników Wydziału Fizyki powołuje Prodziekan ds. studenckich.

3. O grant występuje w imieniu zespołu jego opiekun, wypełniając wniosek udostępniony na niniejszej stronie.

4. Wniosek powinien zawierać tytuł projektu, imię, nazwisko i adres e-mail opiekuna, wnioskowaną kwotę, krótkie uzasadnienie wniosku oraz decyzję, czy w razie przyznania tylko części wnioskowanej kwoty zespół wykorzysta te środki, czy rezygnuje z częściowego finansowania.

5. Zgłoszenia o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym. Komisja będzie obradować w miarę napływania wniosków w turach, których terminy będą ogłaszane na niniejszej stronie.

6. W przypadku, gdy członek komisji wnioskuje o grant, nie bierze on udziału w obradach komisji w danej turze.

7. Komisja, nie później niż po 7 dniach roboczych od zakończenia danej tury przyjmowania wniosków ustala listę wnioskujących z przyznanymi im kwotami. Lista ta jest rozsyłana wszystkim wnioskującym o dofinansowanie uczestnikom zespołowych projektów studenckich za pomocą poczty USOSmail.

8. Wnioskujący mogą w terminie 7 dni roboczych odwołać się od decyzji komisji do Prodziekana ds. studenckich.

9. Opiekun projektu dokonuje zakupów w porozumieniu z Działem Zamówień Publicznych. Płatności należy dokonywać służbową kartą płatniczą udostępnianą przez Prodziekana ds. studenckich.

10. Opiekun projektu dostarcza osobie wyznaczonej przez Prodziekana ds. studenckich faktury wystawione na Uniwersytet Warszawski.

11. Przedmiotem dofinansowania mogą być wszelkiego rodzaju materiały, ale nie środki trwałe.

12. Uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na realizację projektu. Zespoły są zobowiązane do ograniczenia wydatków do przyznanej kwoty. Zespół zobowiązany jest do przedstawienia komisji sprawozdania finansowego z realizacji projektu. Za prawidłowe wydatkowanie dofinansowania odpowiada opiekun projektu. W przypadku złamania tych zasad przyznane dofinansowanie będzie podlegać zwrotowi.

13. Środki powinny zostać wydane w ciągu 3 miesięcy od momentu przyznania. Niewykorzystane środki wracają do puli dostępnej w najbliższej turze.

Koniec regulaminu

Instrukcja dla opiekunów, których zespoły otrzymały dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania mogą być wszelkiego rodzaju materiały, ale nie środki trwałe.

Zakup opiekun musi przeprowadzić w porozumieniu z Działem Zamówień Publicznych, pokój 0.18.

W przypadku artykułów i usług niewymienionych w planie zamówień opiekun powinien najpierw zwrócić się do Działu Zamówień Publicznych o dodanie zakupu do planu.

Płatności można dokonywać jedynie służbową kartą płatniczą. Kartą taką dysponuje m.in. p. Joanna Papierska.

Faktury wystawione na Uniwersytet Warszawski opiekun projektu dostarcza również p. Joannie Papierskiej.

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich