zps-1-2017-2018-l

Zespołowe projekty studenckie 1

Strona archiwalna.

Proponowane tematy w sem. letnim 2017/2018:

Modułowa aplikacja do analizy danych, opiekun: dr hab. Artur Kalinowski, Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl

1. grupa w USOS

Wiele zagadnień fizyki doświadczalnej wymaga konstruowania wydajnych narzędzi do analizy danych. Bardzo często narzędzia takie wykonują zadania które są w dużej mierze niezależne: jeden moduł tworzy lub wczytuje histogramy, inny moduł wykonuje jakieś operacje na tych histogramach, inny tworzy rysunki i ewentualnie zapisuje histogramy do nowego pliku. Tematem projektu jest implementacja modułów wykonujących różne zadania w kontekście analizy danych, wykonywanych według schematu: dane → histogramy → obróbka histogramów → rysunki. Udział w projekcie pozwoli na zapoznanie się z narzędziami do zespołowej pracy nad kodem (serwis github.com), oraz metod zespołowego tworzenia kodu komputerowego (definicja „interface”, kombinacja różnych gałęzi rozwijanego kodu). Pozwoli też na przygotowanie narzędzi które mogą być użyte w bieżącej pracy naukowej. Projekt może być wykonany z użyciem języka C++.

Pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego skóry u człowieka, opiekun: dr hab. Piotr Suffczyński, Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl

2. grupa w USOS

Celem projektu jest pomiar zmian przewodnictwa elektrycznego skóry (aktywności elektrodermalnej). Zmiany przewodnictwa skóry są spowodowane aktywacją autonomicznego układu współczulnego i dobrze odzwierciedlają stopień pobudzenia człowieka podczas wykonywania codziennych czynności (wysiłek umysłowy, pobudzenie emocjonalne, odpoczynek, sen). Badanie polega na pomiarze potencjału elektrycznego pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi na ciele, przez które przebiega prąd o słabym natężeniu, co pozwala wyznaczyć przewodnictwo skóry. Pomiar będzie wykonywany w rożnych sytuacjach eksperymentalnych. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich studentów. Jednak w każdym zespole musi znaleźć się osoba, która uczęszcza lub uczęszczała na przedmioty Pracownia sygnałów bioelektrycznych (1100-2BN28) i Sygnały bioelektryczne (1100-2BN29), przewidziane dla studentów Neuroinformatyki. Osoby bez doświadczenia w wykonywaniu pomiarów przewodnictwa elektrycznego skóry będą przydzielane do zespołów, w których znajdują się studenci potrafiący wykonywać pomiary sygnałow bioelektrycznych. Po zakończeniu eksperymentu studenci będą zamieszczać swoje wyniki na dedykowanej dla projektu stronie www.

Radioteleskop Studenckiego Obserwatorium Naukowego - koncepcja, studium wykonalności, budowa modelu funkcjonalnego, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Dominik, dominik@fuw.edu.pl

3. grupa w USOS

Podstawowym celem projektu jest zdobycie i rozwinięcie umiejętności technicznych oraz poszerzenie wiedzy w dziedzinie radioastronomii. Studenci uczestniczący w projekcie będą brali udział w licznych spotkaniach ze specjalistami. Projekt umożliwi studentom poznanie nowoczesnych metod badawczych. Efektem współpracy będzie stworzenie funkcjonalnego modelu radioteleskopu.

Fotodetektor nanodrutowy, opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl

4. grupa w USOS

Praca będzie polegać na wszechstronnym testowniu nowego fotodetektora zbudowanego ze skrzyżowanych nanodrutów. Próbki do badań dostarczył Dr Marek Michalewicz z ICM. Określona zostanie wydajność kwantowa fotodetektora w funkcji długości fali, a takze szybkość reakcji na impulsy światla.

Kryształy i molekuły 3D, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl

5. grupa w USOS

Celem projektu jest wydrukowanie modeli przestrzennych kryształów i molekuł do celów dydaktycznych. Studenci powinni na podstawie danych krystalograficznych i modeli matematycznych zaprojektować cyfrowe struktury przestrzenne, które następnie wydrukują na drukarce 3D.

Zastosowanie druku 3D w radioterapii, opiekun: dr Beata Brzozowska, beata.brzozowska@fuw.edu.pl

6. grupa w USOS

Celem projektu jest optymalizacja sposobu druku fantomu stosowanego w radioterapii w technologii 3D oraz wyboru wypełniających go materiałów. Wydrukowanym fantomom zostanie wykonana tomografia komputerowa, a następnie obrazy zostaną wczytane do systemu planowania leczenia PLanUNC. Analiza wykonana w tym systemie będzie dotyczyła badania rozkładu dawki w zależności od ośrodka, z którym oddziałuje promieniowanie jonizujące, oraz kąta padania wiązki terapeutycznej.

Doświadczenie Fizeau na płynącej wodzie, opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

7. grupa w USOS

W 1851 roku francuski fizyk Armand Fizeau przeprowadził pomiar ruchu względnego światła w poruszającej się wodzie. Fizeau wykorzystał metodę interferencyjną do mierzenia efektu ruchu ośrodka na prędkość światła. Nie wiedział wtedy, że wykonuje eksperyment wykazujący słuszność szczególnej teorii względności. Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnej wersji układu, który mógłby być wykorzystany do pokazów na wykładach doświadczalnych na uczelniach, ale też w szkołach, w centrach nauki itp.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Fizeau

http://www.fuw.edu.pl/~wysmolek/Mechanika-2017-2018/

Fizyczne metody oddzielania grafenu od podłoża miedzianego, opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl

8. grupa w USOS

Celem projektu jest opracowanie nowych, fizycznych metod oddzielenia grafenu wyprodukowanego metodą CVD od podłoża Cu, które zagwarantują otrzymanie czystszego i bardziej jednorodnego materiału, niż ma to miejsce w przypadku stosowania tradycyjnych metod chemicznych.

Nowa strona internetowa Inżynierii nanostruktur, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl

9. grupa w USOS

W 2019 r. będziemy obchodzić 10-lecie "Inżynierii nanostruktur". Mniej więcej tyle samo lat ma strona WWW naszego kierunku. Chcielibyśmy ją unowocześnić, zaktualizować i odświeżyć. Poszukujemy osób z zacięciem informatycznym (do postawienia serwera WWW), dziennikarskim (do zaktualizowania stron) i graficznym.

Elektrodynamika - zbiór zadań (z rozwiązaniami), opiekun: prof. dr hab. Marek Trippenbach, Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl

10. grupa w USOS

Celem projektu jest zebranie i opracowanie ciekawych problemów (zadań), które mogą być wykorzystane podczas prowadzenia wykładu i ćwiczeń z elektrodynamiki. Zadania (wraz z rozwiązaniami) zostaną tak przygotowane, aby można je było edytować i komponować do celów kolokwiów i egzaminiów.

Technologia i charakteryzacja fantomów ultradźwiękowych do zastosowań badawczych i edukacyjnych,

opiekun: dr Józef Ginter, Jozef.Ginter@fuw.edu.pl

11. grupa w USOS

Projekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania fantomów ultradźwiękowych, które mają służyć jako wzorce do obrazowania USG w zastosowaniach biomedycznych. Fantomy mają być wytwarzane z materiałów organicznych oraz polimerowych. Ważnym elementem projektu będzie także charakteryzacja ich własności akustycznych (m.in. prędkość, współczynniki tłumienia i rozproszenia).

Gigantyczny efekt Faradaya w polimerach, opiekun: dr hab. Jacek Szczytko, Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl

12. grupa w USOS

Projekt dotyczy przygotowania próbek i pomiarów gigantycznego efektu Faradaya w polimerach (gł. P3HT). Studenci będą musieli nałożyć próbki na podłoża szklane, a następnie zmierzyć na nich skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła pod wpływem pola magnetycznego (efekt Faradaya). Projekt jest kontynuacją "Wakacyjnych warsztatów w grupach badawczych" i jest skierowany tylko do studentów, którzy uczestniczyli w warsztatach 2017 r.

Słuchowy Interfejs Mózg-Komputer, opiekun: prof. dr hab. Piotr Durka, durka@fuw.edu.pl

13. grupa w USOS

Celem projektu jest zaproponowanie słuchowego interfejsu mózg-komputer (ang. BCI, Brain-Computer Interface), tj. interfejsu mózg-komputer opartego o modalność słuchową i sygnał EEG (elektroencefalograficzny). Z zastosowaniem opracowanego w ramach Projektu interfejsu uczestnicy przeprowadzą badania, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków o możliwości uchwycenia intencji osoby badanej bez odwoływania się do informacji pochodzących z kanałów wykorzystujących mięśnie (np. mowa, gestykulacja, mimika). W ramach Projektu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie rejestracji i analizy potencjałów wywołanych i konstrukcji interfejsów mózg-komputer oraz pogłębią wiedzę i umiejętności dotyczące analizy sygnałów.

Przygotowanie oraz udział w konkursie International Physicists' Tournament 2018 (IPT2018),

opiekun: mgr Piotr Podlaski, Piotr.Podlaski@fuw.edu.pl

14. grupa w USOS

International Physicists' Tournament jest Międzynarodowym konkursem fizycznym adresowanym do studentów fizyki i kierunków pokrewnych na studiach I i II stopnia. Do zadań uczestników należało będzie opracowanie rozwiązań 17 zagadnień fizycznych będących przedmiotem konkursu, a także reprezentowanie Polski na finałach zawodów w Moskwie.

Archiwum: 2017/2018 zima

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich