Vinterlukning

Vinterlukning af sommerhuset.

Når vinteren nærmer sig er det tilrådeligt at tømme husets rørsystem for vand fra målerbrønden og ind i huset.

I løbet af vinteren kommer der frost i huset - først i udvendige haner - og rør, der ligger i ydervæggen. Siden kommer frosten ned i jorden og ind i huset.

Har man ikke frostsikret huset, må man regne med uventede ekstraomkostninger. Billigst er en udvendig frostsprængt hane, med et spild, der beløber sig til 3-400 kr. i døgnet. Langt alvorligere er det, hvis skaden sker inde i huset, så det ødelægges.

Forsikringen dækker ikke her - læs mere her fra Forsikringsoplysningen.

Lav varme i huset giver ikke 100% sikkerhed - tænk bare på, at strømmen kan blive afbrudt, fx ved at HPFI-relæet slår fra! Kontrollér på SEAS-NVE's hjemmeside "Målerjagten" om der er et strømforbrug!

Vandrørene skal tømmes for vand - det samme gælder installationerne inde i huset. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at der altid skal være vand på vandvarmeren, når den er tændt. Derfor sluk for den, mens den er fyldt med vand, og tænd først, når den er fyldt op igen.

Har du elvarme

Hvis fritidshuset holdes frostfrit med elvarme, anbefaler vi, at man tjekker om der er et strømforbrug.

Gå ind på SEAS-NVE's hjemmeside "Målerjagten", og aflæs dit el-forbrug!

I eksemplet herunder er tændt for et køleskab og 2 dage med elvarme.

Forslag til vinterklargøring!

VED AFREJSE - -

Vigtigt - Sluk for strømmen til vandvarmeren i målerskabet.

Ude i målerbrønden

Drej grebene til VANDRET.

Først på vandværkssiden (hvor målernummeret er) – hermed lukkes for vandet fra vandværket.

Dernæst på hussiden - så åbnes aftapningshanen, så vandet kan løbe ud af systemet.

Luk med spærrehanen.

Udvendig aftapningshane på husvæggen åbnes, så vandet kan løbe fra.

Inde i huset

Åbn hanerne i køkken og bad, så vandet løber ud i afløbet eller til målerbrønden. Det tager flere minutter, fordi vandvarmeren skal tømmes!

VIGTIGT! Når der ikke løber mere vand ud (kontrollér målerbrønden), lukkes alle haner i køkken og bad igen - så undgås oversvømmelsesskader, hvis der ved et uheld åbnes i målerbrønden.

Tøm cisternen, og fyld derefter en lille håndfuld salt i toilettet.

Tap vand af vaske- & opvaskemaskine.

Ude

Udvendig aftapningshane på væggen lukkes.

De fleste grundejere syd for Oddenvej og Gnibenvej oplever at grundvandet stiger op over måleren i vinterperioden. Her skal aftapningshanen i målerbrønden lukkes igen for at sikre, at der ikke løber forurenet vand ind i systemet.

VED ANKOMST - -

Inde kontrolleres:

Er hanerne i køkken og bad lukket?

Er strømmen til vandvarmeren afbrudt?

Ude i målerbrønden

Drej begge greb til lodret. Hussiden først.

Åbn spærrehanen.

Inde

Åben forsigtigt for hanerne i huset - så luften i rørene kan komme ud.

Der vil formentlig sive meget luft ud fra den ‘varme’ hane, indtil vandvarmeren er fyldt.

Vigtigt! Først når vandvarmeren er fyldt, må strømmen tilsluttes i målerskabet.

Vigtigt

Lad vandet løbe et stykke tid. Det vand, der har stået stille i rørene, kan smage dårligt.

Undgå ødelæggelse:

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler!

Når du ikke er i huset, så få naboen til at kontrollere om du har vandspild!

Lav en aftale med naboerne om, at de også kigger i målerbrønden for at se, om stjernehjulet står stille!

Denne anvisning må kun opfattes som en hjælp ved vinterlukningen af huset.

Vandværket påtager sig intet ansvar, hvis der opstår frostsprængninger!