Måleraflæsning

Vandværket sørger selv for at målerne i området bliver aflæst. Det betyder, at vores måleraflæsere i september måned kommer rundt til alle forbrugere. Måleraflæserne bærer identifikation.

For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale - mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. (Odsherred kommunes regulativ. Læs mere her)

Sørg venligst for, at der er let adgang til målerbrønden.

Hvis det er vanskeligt at finde målerbrønden - eller ikke muligt at komme frem til den, vil vandværket opsætte en blå pæl eller foretage buskrydning. Prisen fremgår af takstbladet.


OBS!

Alle målere kontrolleres og aflæses hvert år mellem 15. august og 15. september, hvor ejerne skal sikre at vandværket uhindret kan komme til vandbrønden.

Imodsat fald vil der blive pålignet et gebyr iht. prislisten.

Aflæsning af måler

Private medlemmer betaler KUN en gang om året kort efter vandværkets fysiske aflæsning af alle vandmålere hvilket foretages i august/september måned med opgørelses datoen den 1. oktober. Ved samme lejlighed kontrolleres der for tilgængelighed til målerbrønden og dennes tilstand. Husk derfor at der skal være fri adgang for vandværkets personale og ryddet omkring bønden.

Årsopgørelse

Medio oktober udsendes årsopgørelsen til forfald den 1. november, samt aconto opkrævning for det efterfølgende år.

Lukning for vandet.

Betaler en andelshaver/køber ikke senest 15. december skal bestyrelsen lade vandforsyningen afbryde og gøre sit krav gældende ad retslig vej, skades løst for selskabet. Bemærk at der påløber væsentlige udgifter udover rykkergebyrer, i henhold til takstbladet, for lukning/åbning for vandet og det ikke kan ske i samme sekund der betales.


Aflæsning af måleren viser:

646m3 og 155 liter og 3 deci liter


Tællerhjulene øverst angiver, hvor mange m3 der er brugt i alt.

Måleraflæserne registrerer dette tal til beregning af årets forbrug.

Ur viserne angiver dele af en m3 - begynd øverst til højre:

x0,1 - angiver hvor mange gange 100 l, der er brugt! Her 0

x0,01 - angiver hvor mange gange 10 l, der er brugt! Her 0

x0,001 - angiver hvor mange gange 1 l, der er brugt! Her 1

x0,0001 - angiver hvor mange gange 1 dl, der er brugt! Her 5

Stjernehjulet - til venstre for midten - skal stå stille, når der ikke bruges vand!