Ny forbruger

Sådan gør du!


1. Tilslutningsaftale


Hvis du vil modtage vand fra Yderby Lyng Vandværk a.m.b.a. skal du være medlem og udfylde en tilslutningsaftale, indbetale anlægsbidraget og udarbejde en tegning vedr. placering og sende dem til

e-mail: post@ylv.dk

Der går ca. 2-3 uger til færdigt arbejde efter tilmelding og indbetaling på Vandværlets konto.


Følg denne fremgangsmåede:

  1. Hent tilslutningsaftalen nederst på denne side og udfyld den omhyggeligt, så spare vi tid og du får hurtigt vand.

  2. Hent det aktuelle takstblad (se under fanen Forside/priser) og indbetal direkte til foreningens konto det anførte fulde anlægsbidrag.

  3. Når du har udfyldt alle felter i tilslutningsaftalen og underskevet samt indbetalt anlægsbidraget, skal du sende den udfyldte tilslutningsaftale og en indbetalingskvittering plus en tegning om ønsket placering af vandbrønden til vandværkets e-mail adresse.

  4. Når vandværket har modtaget de korrekt udfyldte papirer og konstateret at indbetalingen er modtaget, sættes arbejdet igang og du kontaktes.

  5. Den nye forbruger kan forvente at etableringen af den nye vandbrønd med vandmåler og tilslutnings hane, er færdig efter 2-3 uger fra modtagelsen af indbetalingen.


2. HUSK tilmelding af anneks hvis nedenstående er opfyldt!

Ved tilslutning af anneks med køkken og toilet,

skal der opkræves bidrag for hver anneks eller bolig.


Dom afsagt den 21. maj 2021


Civica


mod


Danske Vandværker som mandatar for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Civica ejede en udlejningsejendom bestående af 20 ungdomsboliger af en størrelse på mellem 24 og 63 m2 og hver med køkken og badeværelse/toilet. I ejendommen var der opsat én fælles måler til afregning af vandforbrug. Sagen angik, om Skrillinge-Russelbæk Vandværk var be­ret­tiget til årligt hos Civica at opkræve fast bidrag pr. bolig som en del af driftsbidraget for vandforsyning, eller om der alene kunne opkræves fast bidrag for ejendommen som sådan.

Højesteret fandt, at der var hjemmel for vandværket i vandværkets regulativ og de af kommu­nen godkendte takstblade for 2017 og 2018 til hos Civica at opkræve de omhandlede faste bi­drag for hver en­kelt ung­doms­bo­lig, uanset at der ikke var opsat individuelle målere for de en­kelte boligenhe­der i Civicas ejendom.

Der var ikke grundlag for at fastslå, at en sådan opkrævning af bidrag hos Civica var i strid med vandforsyningsloven eller dens formål, eller at op­krævningen af bidrag førte til en uri­me­lig byr­defordeling mellem vandværkets forskellige brugere.

Spørgsmålet om gyldigheden af kommunens godkendelse af vandværkets takstbla­de kunne ik­ke prøves under sagen, hvor kommunen ikke var inddraget.

Herefter tiltrådte Højesteret, at vandværket havde været berettiget til at opkræve de faste bi­drag for hver enkelt ungdomsbolig.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 19283/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 19283/2020-HJR (pdf)


Betalingsservice tilmelding


Vandværkets forbruger administration bliver varetaget af

Regnskabskontor Nord (se forsiden)

Du kan kontakte dem for tilmelding til Betalingsservice på

BS oplysningen på den fremsendte årlige måleropgørelse

(sendes i oktober til betaling i november).