Produktion

Da det danske grundvand er af en fin kvalitet, kan fremstillingen af drikkevand foregå ved en meget enkel proces. Grundvandet pumpes op fra boringerne og føres i transportledninger til vandværket.

Vandværket har 3 aktive boringer.

Her er Ove på vej ned for at foretage en måling af vandstanden.

Når vandet kommer til vandværket ledes det ind i to store råvandsbassiner på vandværket. Det rå vand, indeholder bl.a. svovlbrinte, der lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. Desuden er der jern og mangan.

På vandværket iltes vandet, så svovlbrinten forsvinder, og jern og mangan omdannes, så de kan filtreres væk. Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet kan få en frisk smag. Vi ilter til mindst 10%

Efter iltningen bliver vandet ledt til filtertankene (de store lodrette beholdere), der bl.a. indeholder sand og grus. Ved filtreringen fjernes jern- og manganoxider, så vandet nu er blevet til rent drikkevand. De benyttede sandfiltre skylles flere gange om ugen for at fjerne jern og manganholdigt slam. Alt foregår automatisk og styret af computere med alarm overvågning, hvis afvigelserne bliver for store. Når vandet er iltet og filtreret, er det rene drikkevand parat til RO behandling

Indvindingen af vand og RO efterbehandlingen er fuldt automatiseret og styres fra en pc, tablet eller mobil telefon fjernt fra vandværket. Alarmssystem virker også ved strømsvigt.

Er der problemer, modtager den tilsynsførende alarmen. Han er parat til at rykke ud døgnet rundt, året rundt og hvis han ikke svarer systemet indenfor en fastsat tid, sendes fejlen videre til den næste der er "backup" for den tilsynsførende.

Herudover føres der løbende tilsyn med vandværket og dens funktion både fysisk og via et omfattende videoovervågning.

Vandindtag fra vores 3 boringer.

Vandproduktion og udpumpning til forbrugerne

Vandudpumpning til forbrugerne

Forbruget registreres hver minut, så vi kan se hvor meget vand, der pumpes ud.

Faktisk kan vi med overvågnings systemet se alle parametre der er vigtige for vandproduktionen hvert sekund, døgnet rundt, året rundt, så ingen informationer om drikkevandets kvalitet eller mængde tabes.

Opstår der fejl eller alarmer bliver der automatisk sendt en SMS til udvalgte mobiltelefoner og den fejlbehæftede del bliver farvet rødt.

Via grafiske kurver og tal, kan vi se om der i givne perioder er opstået lækager i vores store ledningsnet på næsten 75km længde..

Ro membraner til afsaltning og afkalkning samt fjernelse af andre uønskede stoffer som pesticider (RO vises aktiv stilstand)

Det færdige filtreret drikkevand blandet med RO vand ledes til en stort 230m3 rentvandstank under vandværket i blandingsforholdet 50% RO til 50%

Formålet med blandingen er at reducere det forhøjede salt- og kalk indhold i grundvand fra de 3 boringer.

Filterskylning

Hele skylle processen af filtrerne, sker fuldautomatisk og overvåges nøje, ligesom den øvrige del af vandets vej til forbrugeren.

Vandværket sikrer at vandet renses omhyggeligt, så kvaliteten er i top. Alle step i produktionen analyseres del i her og nu tid, men også med uvildige analyser fra et akkrediteret analyserfirma.

Filterne bliver efter gennemløb af et vist antal m3, automatisk renset ved en retur skylning. Dette sker flere gange om ugen. Alt registreres af systemet og overvåges til løbende analyser og dokumentation.