Colibakterier

Colibakterier deles op i 2 grupper:

• E.coli

• Coliforme bakterier

Ved prøveudtagninger analyseres for begge grupper.

E. coli

er en tarmbakterie. Det betyder, at fund af E.coli viser tæt kontakt til ekskrementer fra varmblodede dyr. Det kan f.eks. være kloakvand med menneskefækalier. Det er en hårdfør bakterie, så den vil ofte være levedygtig efter længere tid i naturen.

Bakterien er sjældent farlig i sig selv, men indikerer stor risiko for at der også kan være smitsomme bakterier tilstede. Bakterien må ikke være i drikkevand, og fund heraf, vil medføre at vi anbefaler at koge vandet.

Coliforme bakterier

må ikke forveksles med E.colibakterier. Der er tale om en meget bred familie af bakterier, hvoraf mange lever i overfladejorden. Langt de fleste coliforme bakterier er ikke sygdomsfremkaldende hos mennesker, men bruges som indikator for at hygiejnen i forhold til jord og overfladevand ikke har været i orden.

De må ikke være i drikkevand, og man vil normalt anbefale kogning af vandet, hvis der er mere end 20 coliforme bakterier pr. 100 ml, med mindre konkrete forhold taler for andet.

Miljøministeriet skriver i miljøprojekt nr. 1162, 2007:

Sammenfatning og konklusioner

.........

Coliforme bakterier er naturligt forekommende i miljøet, i jord, rådnende plantedele og i overfladevand. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i ubehandlet drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men ikke altid på fækal forurening.

Påvisning af coliforme bakterier, uden samtidig forekomst af E. coli, i drikkevand anses som tegn på, at der er eller har været utætheder i vandforsyningssystemet et sted mellem kildepladsen og prøveudtagningsstedet, således at der er trængt forurening fra overfladevand, plantedele og/eller jord ind i vandforsynings-systemet.

Coliforme bakterier er ikke egnet som indikator for fækal forurening, men kan bruges til at vurdere om et vandforsyningsanlæg fungerer optimalt. Coliforme bakterier er, såfremt der foretages desinfektion af drikkevand, egnet til vurdering af om desinfektionen har været effektiv. Hvis der ikke foretages desinfektion af drikkevandet, hvilket ikke sker i Danmark, kan niveauet af coliforme bakterier bruges til at vurdere om et vandforsyningsanlæg fungerer optimalt og om det er tæt, så der ikke kan tilledes nogen form for forurening til råvandet, til vandbehandlingsprocesserne eller til forsyningsnettet.

...

Der er foretaget identifikationer af de fundne coliforme bakterier og heraf kunne det konkluderes, at gruppen af coliforme bakterier (som kan påvises i dansk drikkevand), bortset fra E. coli, ikke indikerer tilstedeværelse af sundhedsskadelige bakterier. Bortset fra forureningssituationer kan coliforme bakterier være til stede i drikkevand i lavt niveau uden at give anledning til problemer.

Hele rapporten kan læses her