2012

Generalforsamlingen

Det udsendte materiale er nederst på siden under vedhæftede filer

Forslag til vedtægts ændringer 2012

Forslag 1.

I forbindelse med et ejerskifte skal vandværket informeres om, hvem der er ny ejer. I regulativet er angivet en frist, men den bør også være angivet i vedtægterne.

Bestyrelsen forslår derfor at der laves en ændring af sidste afsnit i Vedtægternes § 4:

…..

Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet.

Forslag til ny ordlyd af sidste afsnit i § 4:

…..

Ved ejerskifte er andelshaveren (ved dødsfald boet) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser overfor selskabet. I forbindelse med auktion overgår forpligtelsen til den nye ejer.

Vandværket orienteres skriftligt senest 14 dage efter ejerskiftet.

Forslag 2.

Desuden foreslås en justering af ordlyden i § 13 stk. 7c hvor der står:

”Genoplukningsgebyr samt bod for brydning af plombe”.

Da der er flere gebyrer end de nævnte, vil det det være rigtigere at ændre til ”Diverse gebyrer”

§ 13 stk. 7 vil efter godkendelse se sådan ud:

Fastsættelse af takstblad for næste år

a. Driftsbidrag

b. Indskud for nye andelshavere

c. Diverse gebyrer

d. Honorar til bestyrelsen

Forslag 3

RO anlæg - forslag til omvendt osmoseanlæg til afsaltning af vores eget vand fra boringerne.

Se vedhæftede file nederst på siden.