Vandanalyser

De seneste analyser vandværket har fået udført i den løbende kontrol for godt vand til alle vandværkets forbrugere, er vedhæftet som PDF filer nederst på siden.

Analyseresultaterne viser den uvildige analyse virksomheds resultat af de vandprøver der er udtaget. De obligatoriske dvs. lovbundne analyser bliver sendt direkte til kommunens kontrolmyndigheder, sammen med en kopi til vandværkets ledelse. Vandværket har valgt at tage en del flere analyser end de lovbundne for at sikre vandets kvalitet og løbende følge dets udvikling ligesom vandværket har et UV anlæg som ekstra sikring mod pludselig opståede forureninger.

Hvis der er anført en overskridelse af grænseværdierne, skal vandværkets ledelse straks drage omsorg for at checke alle berørte installationer og selve vandet, udbedre evt. fejl og bede analyse virksomheden om at foretage en fornyet prøve.

Kan man ikke finde fejlen vil vandværkets ledelse i samråd med myndighederne aftale hvad der herudover skal ske for at sikre forbrugerne rent vand iht lovgivningen.

Læs mere her: Om drikkevandets hovedbestanddele

Laboratoriet tager regelmæssigt prøver af vandet, så vi har sikkerhed for en høj drikkevandskvalitet.

Billedet viser en af laboratoriets medarbejdere i arbejde ude på ledningsnettet, hvor han foretager målinger og indsamler vandprøver, der kontrolleres på laboratoriet.

De mest omfattende prøver tages af drikkevandet, inden det ledes ud fra vandværket. Ligeledes bliver der taget prøver af råvandet fra vandværkets boringer.