Alaró

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Abeurador des Mul

Municipi.- Alaró | Lloc.- Comellar des Clot - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 479831 4395375) | Alçada.- 387 msnm

Broll que es troba dins el Comellar des Clot des Guix, a uns 20 metres a migjorn de sa font de sa Comunera.

Es tracta d'una surgència natural que en primer lloc forma una petita bassa (1 x 0,50 m.) i va baixant per un xaragall d'uns 7 metres fins que a baix de sa pròxima marjada es troba amb una piqueta abeurador que li dóna nom. En aquest recorregut s'observen restes de teula àrab segurament d'una antiga canal.

A sa piqueta hi arriba també una canonada de test provinent d'una bassa allargada que es troba entre aquesta surgència i sa font de sa Comunera . Des de sa piqueta surt una altra canonada, també de test que arribava a un antic safareig (avui clivellat) i substituït per un modern dipòsit de plàstic molt ben dissimulat per l'amo per què no desentoni amb l'ambient, malgrat que són ben pocs els que hi passen per aquí.

Agraïm a l'amo de sa finca, en Guillem Muntaner, ses facilitats donades per visitar les seves fonts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2014

Broll de Font Figuera

Municipi.- Alaró | Lloc.- Solleric - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 483095 4399167) | Alçada.- 374 msnm

Broll espontàni que surt en el camí de Solleric, entre ses cases de Font Figuera i ses cases de sa possessió de Solleric. El broll està dues marjades per damunt des camí, a la dreta i tan sols brolla en l'hivern, després de fortes pluges. No hi ha cap mitjà d'aprofitament.

No hem localitzat cap referència toponímica de s'element, pel que la incloem dins aquest inventari amb el topònim més proper, sense que amb això vulguem crear un neotopònim.

Agraïm a n'Alexandre Fortesa ses dades facilitades per localitzar aquest potent broll.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2014

Broll de sa Font des Verro

Municipi.- Alaró | Lloc.- Solleric - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 483179 4399506) | Alçada.- 440 msnm

A uns 170 metres més amunt de sa font des Verro, a uns 7 o 8 metres a la dreta des mateix camí d'Oli Clar hi trobareu aquest potent broll.

El broll surt per davall d'una marjada amb una gran roca encastada, roca que té una esquerda llarga que és per on surt l'aigua; a la nostra visita estava seca per ser temps de sequera però hi ha abundants restes de verdet i un xaragall, sense oblidar el testimoni den Miquel Calafell 'bergant' al qui agraïm ses dades per localitzar aquest broll.

Igual que d'altres, aquest broll tan sols dóna aigua en l'hivern i en temporades de pluges fortes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2014

Font Blanca

Municipi.- Alaró | Lloc.- Solleric - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 483534 4400094) | Alçada.- 471 msnm

Sa font està vora es camí que va de Solleric a Oli Clar, entre es camí i es Puig de Sant Miquel, dins una tanca de farratge i a uns 125 metres des camí, baix s'arbre que més destaca des redol, un plater.

És una font totalment abandonada que consta d'una mina feta de pedra en sec d'uns 6 metres de llargària, molt estreta fins a fer-la inaccessible i que sembla que encara raja un poc d'aigo. A sa sortida de sa mina s'aigo agafa una séquia o allò que en queda d'ella fins a arribar a un abeurador de pedra en bon estat que està a uns 8 metres de cap a nord.

Així davall es solitari plater i envoltat de restes de petits marges fets de pedres blanques (suposam que d'aquí li ve es nom) i dins una tanca dedicada no més que a conreu de farratge per es ramat es queda aquesta oblidada font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 04-2012 : Act.- 07/ 2013

Font Figuera

Municipi.- Alaró | Lloc.- Font Figuera - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 483411 4399055) | Alçada.- 351 msnm

Aquesta és una de les fonts més conegudes de la zona; està a uns 130 metres en línia recta de la casa homònima, cap al nord, a escassos metres del camí de Solleric i també prop d'un dels accessos a la finca d'Oli Clar.

És una font de mina no gaire llarga, amb prou feines uns 5 metres, construïda de pedra en sec íntegrament. La galeria té forma rectangular amb sostre de volta amb forma d'arc de mig punt i en el sòl no s'aprecia canal. Al fons hi ha dos ullals un a cada costat. El de la dreta arran de terra i l'altre a uns 30 centímetres del sòl. Aquesta mateixa zona és més fonda formant una pica amb dos graons artificials de ciment per recolzar els peus i recollir l'aigua.

Ja en l'exterior (avui hi ha un marge esfondrat) l'aigua va per una vella canal de teula àrab fins a les cases (avui abandonades) donant la volta a un petit turó.

En el seu camí la canal alimenta primer un abeurador de pedra a uns 10 metres de la boca i després ja al costat de la casa un rentador i una pica circular de pedra massissa. Hi ha trams que aquesta canal va literalment penjada d'unes roques i solament recolzada en un suport de pedra en sec.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011 - Act.- 03/ 2015

Font Nova

Municipi.- Alaró | Lloc.- Es Verger - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 481524 4398008) | Alçada.- 677 msnm

Font que es troba vora es camí que va de ses cases des Verger a es Pla des Pouet, a uns 400 metres en sentit a mestral de ses cases dites.

Malgrat sa font i els altres elements que la formen estan totalment fora d'us i en estat d'abandonament, de s'ullal segueix sortint aigo, poca però en surt i de seguida s'esvenca per una esquerda. Així que tenim una antiga font de mina amb una galeria feta de pedra seca, en part esbaldregada al seu inici, amb una llargària original d'uns 12 metres, una secció rectangular i coberta de volta d'uns 0,70 x 1,10 m.

De s'antiga boca hi surt una síquia que duia s'aigo fins a un safareig amb un bonic abeurador que hi ha vessant avall just en es costat esquerre (pujant) des camí. Des safareig també es veu sortir una altre antiga canal casi desapareguda que anava en direcció a ses cases des Verger on pensam alimentava es safareig de sa part alta.

En resum, un petit conjunt hídric que havia de ser molt important en es seu temps però que avui està casi destruïda i fora de tota utilitat malgrat es pitxolí d'aigo que en surt per s'ullal.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM)| Datum.- WGS84 | Creat.- juliol-2013

s'Ufana

Municipi.- Alaró | Lloc.- Solleric - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Ufana

Situació: Google Maps (31 S 483215 4400055) | Alçada.- 431 msnm


Aportam aquesta desconeguda font ufana que està just en es costat des camí que va de Solleric a Oli Clar, a la dreta amb aquest sentit.

Neix damunt una marjada i fa dos degotissos amb importants dipòsits calcaris que demostren sa seva procedència subterrània. S'aigo passa per davall des camí mitjançant dos albellons i es converteix amb una torrentera que passa just per es costat de llevant de ses cases de Solleric i acaba en es torrent.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- abril-2012

Font d'Oli Clar

Municipi.- Alaró | Lloc.- Solleric - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus: Mineta

Situació: Google Maps (31 S 484083 4400232) | Alçada.- 405 msnm

Aquesta font està en el mateix camí que va de Solleric a s'Oli Clar pel que és impossible que passi desapercebuda.

És una mineta curta i estreta, mideix 0,40 x 0,30 mts. de secció i la seva llargària no excedeix més dels 2 mts. Està construïda de pedra en sec i coberta de lloses llises i aboca les seves aigües a una pica doble que serveix d'abeurador per el ramat.

Se sap que Solleric tenia en la seva època d'apogeu fins a sis hortolans en diferents explotacions i aquest tipus d'abeurador doble servia perquè dos estadans diferents poguessin gaudir de l'aigua d'una mateixa font sense entrar en els terrenys de l'altre.

És una font que s'asseca en els estius càlids, abundant en l'hivern i la seva aigua és bastant calcària si s'ha de jutjar pels dipòsits deixats en les piques.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011 - Act.- 07/2013

Font de Bànyols

Municipi.- Alaró | Lloc.- Bànyols - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Surgència

Situació: Google Maps (39.696329N 2.803933E) | Alçada.- 172 msnm

Vora el camí vell de Binissalem, a s'encreuament dels torrents de Solleric i de s'Estret i a uns 200 metres a ponent de ses cases homònimes hi havia aquesta desapareguda captació.

Tal com documenta la professora Helena Kirchner a la seva obra La construcció de l'espai pagès a Mayúrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró en aquest lloc existia una surgència natural que havia d'agafar s'aigua de baix des llit des torrent (aigües subàlveas) però ses seves aigües es varen contaminar amb materials fecals provinents des poble i es va deixar d'emprar.

En el seu lloc es va construir un pou de gran profunditat per tal de restablir el subministrament d'aigua per sa contrada; avui el sistema està abandonat però conserva els elements més importants; sa caseta que acollia els elements encara que sense sòtil, sa boca des pou (2,0 metres de diàmetre) protegida amb una xapa metàl·lica abatible i amb una obertura d'accés, les bombes que es veuen a uns 3 metres de profunditat, quadro elèctric, etc.

Ses informacions aportades per dita professora apunten que fins aquí arribava sa canal d'aigua provinent de sa Font de ses Artigues després de creuar tot es poble, passant per sa veïnada Son Fortesa i que alimentaven un també desaparegut molí fariner, a uns centenars de metres més avall, ja com a punt final des sistema.

Malgrat això, una informadora local mos assegura que a sa possessió de Bànyols (1.232) s'abastien d'aigua provinent des sobrant de sa mina de lignits que hi havia més avall per esser unes aigües més abundants i de millor qualitat.

En un treball titolat ''La romanització de la vall d’Alaró'', escrit per en Antoni J. Borràs Seguí hi ha aquest comentari:

Les cases de l’actual possessió de Banyols queda a un nivell superior a la canalització d’aigua que tractem, i també al torrent que passa al seu peu. De fet el seu aljub s’omplia aprofitant l’aigua recollida del vessant nord del puig de Bellveure mitjançant una canalització d’un centenar de metres que segueix la corba de nivell just per sobre del punt d’entrada de l’aigua al dipòsit, formant així un sistema independent i autònom respecte al general que aquí proposem. Per tant s’ha d’entendre que la canalització de l’aigua potable sobrant de Son Fortesa no podia ser aprofitada, al manco per l’aprovisionament de les seves cases. Malgrat tot rera les cases actuals es pot apreciar l’existència de les restes del que degué ser un aljub antic de maçoneria presa amb calç que aprofitava igualment l’aigua procedent del vessant nord del puig de Bellveure.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2014

Font de Can Llana

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Antem - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Cova natural | Situació: Google Maps (31 S 482250 4391959) | Alçada.- 170 msnm

Bassa d'aigua que es troba a l'interior d'una cova natural anomenada 'Cova de Can Llana'' situada vora ses cases homònimes; hem trobat alguna referència que l'anomena 'Cova de Can Ribes', tot això situat entre ses finques de Son Antem i Masnou (Mainou) ja dins el terme de Consell.

Sa construcció és semblant a la propera font de sa Pedrera i tal vegada els orígens i l'aqüífer també siguin compartits. L'il·lustre J. Marcaró ja en parla d'aquest jaciment arqueològic a ''Monumentos Arqueológicos de Alaró y alrededores'' (1965) (XXIII 801-803).

Al fons des jaciment i a uns 3 metres per davall des nivell del sol hi ha restes d'una bassa actualment amb un poc d'aigua però s'aprecien marques a les parets que el nivell de l'aigua puja fins a cobrir quasi tota sa cova. És conegut de tots que el nivell freàtic de tots els aqüífers de la nostra illa han minvat molt als darrers anys per culpa de la sobreexplotació i és ben segur que aquesta cova estava gairebé sempre ben plena d'aigua.

Ses cases i s'accés a sa font han estat modernitzades i restaurades recentment, conservant tots els elements en excel·lent estat, tenint en compte que ara sa cova està davall d'una de ses terrasses de ses cases i en algun tram, el sostre de sa cova és de forjat de formigó armat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2014

Font de Can Paleta

Municipi.- Alaró | Lloc.- s'Estret - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 481414 4396506) | Alçada.- 336 msnm

En es camí d'Alaró a Orient, uns 550 metres passat sa font de ses Artigues, hi ha sa finca privada on es troba aquesta font.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra seca d'uns 9 metres de llargària, secció parabòlica (0,65 x 1,20 m.) descrivint una corba a esquerres a l'inici. Al fons hi ha s'ullal i una piqueta que recull s'aigua.

Tota sa mina actualment està anegada per sa poca aigua que dóna i no pot sortir, però suposam que baix s'aigua hi ha restes d'una canal, igual que a fora on s'aprecien restes d'una canal de teula àrab que va en direcció a ses cases de sa possessió que es troben a uns 120 metres.

Una font que malgrat que es troba totalment fora d'ús, es troba en molt bon estat de conservació al seu interior. Font localitzada amb s'ajuda den Kolau Lluca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2014

Font de Can Xirgo

Municipi.- Alaró | Lloc.- Clot d'Almadrà - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 484871 4400294) | Alçada.- 301 msnm

Dins sa finca de Cas Jurat a ponent des Clot d'Almadrà, a sa falda des Pujol de Can Xirgo trobam aquesta font que forma part d'un conjunt hidràulic que per sa grandària des safareig (26 x 32 m.) havia de ser una de ses més importants de sa zona.

És una font de mina que està per davall des nivell d'en terra que hi davallam per uns graons de pedra. Sa galeria de secció tipus parabòlic i feta de pedra en sec en els primers 4 metres; després en comença una altre de roca natural també d'uns 4 metres de llargària que és on hi ha uns ullals. S'aigo surt per en terra de sa galeria fins a fora on va per una síquia fins a un safareig (5 x 4 m.) que està a uns 9 metres de distància i que té aferrades dues piquetes per abeurar es ramat.

Una antiga canal de teula (avui desapareguda) i en es darrer tram am sa poc habitual canonada redona de fang (en molt mal estat) feia arribar s'aigo fins a es gran safareig dit a dalt que es troba a uns 300 metres i que també està en estat d'abandó.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012

Font de Cas Jurat

Municipi.- Alaró | Lloc.- Putxet den Xirgo - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 484952 4400230) | Alçada.- 338 msnm

Font que es troba baix es Putxet den Xirgo, a uns 300 metres al sud-oest de ses cases homònimes, que a la vegada estan dins es Clot d'Almadrà.

Es tracta d'un potent broll que surt baix d'una gran roca i que va baixant vessant avall per un xaragall però que a molts de llocs hi ha restes d'una canal de test que havia de conduir s'aigua fins a un gran safareig (33 x 26 metres) que hi ha vora ses cases.

Tota sa zona està abandonada i s'aigua es perd sense cap profit. En el seu recorregut sembla que ses seves aigües s'ajuntaven amb ses provinents de sa propera font de Can Xirgo, cadascuna per la seva canal fins a uns 100 metres abans d'arribar al safareig.

No hem trobat cap informació sobre aquesta font i el seu topònim, de manera que la classificam dins aquest catàleg baix es nom de sa finca on es troba.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de Son Antem

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Antem - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 481842 4392964) | Alçada.- 216 msnm

En terres d'una antiga alqueria andalusí dita Yarfan, avui terres de Son Fiol, Son Antem i Masnou (Mainou) entre d'altres, hi trobam aquesta font que possiblement formava part d'un conjunt hidràulic més complex, amb diferents versions d'alguns historiadors i pel fet que en un curt espai d'uns 600 metres lineals hem localitzat tres captacions totalment autònomes una de l'altra, allà on sembla que tan sols hi havia una.

Es tracta d'una captació d'aigua a uns 6 metres baix terra amb un pou d'accés de secció circular (0,60 m.) de possible d'origen musulmà, fet de pedra en sec amb un coll exterior des mateix material. D'aquí surt una mina de desguàs de secció rectangular i coberta de volta, que creua als pocs metres sa carretera; sa mina fou reconstruïda amb parets encofrades de formigó, segurament degut als danys ocasionats pel fet de tenir sa carretera damunt. A uns 75 metres de sa captació sa mineta surt baix d'una marjada.

A partir d'aquí ja sempre anirà amb una canal a cel obert (avui hi ha canonades de plàstic) i fent un recorregut serpentejant fins a arribar a ses cases, a uns 800 metres en direcció sud de sa captació.

A uns 100 metres de sa mina de desguàs, sa síquia torna creuar sa carretera i continua al seu recorregut; a uns 280 m. de s'encreuament hi ha un abeurador de pedra (2,30 x 0,60 x 0,40 m.) baix sa marjada; a uns 240 metres de s'abeurador hi ha un gran safareig amb una irregular forma i d'uns 110 m2 de superfície (uns 220 m3). A uns 90 metres una canal de majors dimensions entrega s'aigua dins ses cases de Son Antem on havia de servir pels consums i tal vegada a sa tafona.

També és coneguda com es 'pou de Son Antem' i modernament com es 'pou sec', està declarada B.I.C. pel Consell Insular de Mallorca, RI-51-0001673 (10-09-1966).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2014

Font de Son Antem -2-

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Antem - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 481755 4392861) | Alçada.- 210 msnm

Captació d'aigua que es troba a uns 140 metres en direcció sud/sud-oest des pou de sa font de Son Antem i que forma un sistema totalment diferent, ja que es troba situada a s'altre costat de sa carretera i a una cota a uns 3 metres més avall. Malgrat això, hi ha restes d'una canaleta de teula que uneix sa canal que va de cap a ses cases de Son Antem i sa caseta que hi ha damunt aquesta captació pel que pensam que hi podia haver alguna aportació d'aigua.

Es tracta d'un potent broll que surt dins un clot a uns 3 metres de fondària i que té un accés a cel obert mitjançant uns graons de pedra. S'ullal descarrega dins un dipòsit rectangular d'uns 4 metres fet de pedra referida amb ciment mallorquí; d'aquí surt una canal soterrada que en primer lloc deixa s'aigua dins una parella de piquetes situades baix d'una marjada a uns 60 metres de cap a sud.

Hi ha restes d'una canal que continuava vessant avall regant diversos horts fins a arribar a ses cases de Son Fiol (a uns 670 metres al sud) on hi ha una altra font pendent de catalogar a falta d'autorització per part de sa propietat per poder entrar a sa finca.

Sobre aquesta font hem de dir que a damunt hi ha una caseta de feines més o manco moderna amb unes canonades per un aprofitament de ses aigües que té a baix. S'estructura de sa font, conserva dues cobertes de volta fetes de marès en un lloc molt modificat al llarg del temps.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 03/ 2014 | Revisat.- 12/ 2014

Font de Son Cocó

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Cocó - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 485163 4398827) | Alçada.- 239 msnm

Font coneguda també baix es nom comercial de sa Font Sorda, ja que després de deixar d'explotar s'original Font Sorda de Lluc (Escorca) s'empresa va escollir aquesta font d'Alaró per seguir oferint aigo embotellada al consumidor.

Dit això, i dins sa finca de Son Cocó, a es camí de Tossals Verds trobam aquesta potent font, just darrere els edificis que allotgen els sistemes i maquinària per tractar s'aigo d'acord amb sa normativa vigent per aigos de consum humà.

Sa font està dins un recinte tancat amb una reixa de ferro i a s'ullal, que està baix porta de xapa tancada amb pany i clau, no hi hem pogut accedir per raons de seguretat alimentària.

A fora hi ha un modern berenador de pedra amb un pedrís i en aquest redòl es por on passa una canal soterrada que du s'aigo de s'ullal fins a s'antic safareig (cobert pels actuals explotadors) per raons també sanitàries. Des d'es safareig s'aigo passa a un dipòsit metàl·lic i des d'aquests ja de cap a sa planta embotelladora.

Agraïm al senyor Guillermo Mateu que mos hagi mostrat ses impecables instal·lacions i que mos hagi deixat veure tot lo que es pot segons sa normativa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012

Font de Son Fuster de Dalt

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Fuster - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 484100 4396435) | Alçada.- 224 msnm

Font situada a uns 150 metres per sa part de migjorn de ses cases homònimes, al costat d'un gran sementer, tot això per sa part de gregal d'Alaró.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria tipus 'qanat' construïda de pedra en sec, secció parabòlica (0,60 x 0,90 metres) i una llargària total d'uns 64 metres. Es conjunt té tres pous de ventilació i sembla que els dos darrers allotgen un ullal o captació d'aigua. Malgrat la impossibilitat d'accés per ses reduïdes dimensions i per estar sa galeria tota anegada, hi ha indicis que el recorregut del darrer pou fins al segon (Pou -1- i pou -2- al plànol) es fa mitjançant una mineta o albelló sensiblement més petit que la resta de galeria, però els dos pous tenen entrada d'aigua i possiblement pertanyen a èpoques diferents.

Dita galeria disposa d'un paretó d'uns 0,30 metres d'altura situat just al costat de sa boca d'accés al sistema; aquest paretó retén s'aigua i converteix gran part de sa galeria amb un dipòsit de reserva d'aigua. Des d'aquest paretó arrenca una canonada, que primer fa un recorregut d'uns 12 metres dins sa galeria per a després i ja a cel obert arriba fins a un aljub o safareig tapat situat a uns 60 metres de cap a migjorn. Sembla que aquest aljub està situat dins una tanca que antigament era una gran bassa per reserva d'aigua amb uns 1.400 m2 de superfície.

Agraïm a Paco Colom i a Jaume Coll ses facilitats donades per visitar aquesta interessant font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2017

Font de Son Penyaflor

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Penyaflor - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 482153 4397146) | Alçada.- 347 msnm

Font situada a uns 480 metres en direcció mestral de ses cases de Son Penyaflor, dins el llit del torrent homònim.

Es tracta d'una interessant font amb una galeria serpentejant i d'altura variable amb una llargària d'uns 40 metres; comença dins el llit des torrent, passa per davall seu i acaba a una cova natural on hi ha sa captació. Sa galeria està principalment construïda a cel obert i consta de tres trams diferenciats:

· El primer (uns 18 metres des de la boca) que està fet de pedra en sec, secció de parets verticals i volta de carpanell (0,60 x 0,90 m.); ni hi ha canal i sí nombrosos ''gours''.

· El segon és el més sinuós (uns 14 metres des de s'anterior) i a la vegada més alt, ja que és fàcilment transitable (0,60 x 1,80 m.); ses parets són igualment verticals però més irregulars, amb trams de pedra en sec i trams de pedra en verd. Sa coberta és de volta de canó però també irregular; en terra hi ha una canal central pel pas de s'aigua.

· El tercer i darrer és on hi ha sa captació. És un recinte més gran en altura i en amplària i el sòl, que està anegat, està un metre per davall del sòl de sa mina. Es tracta d'una cova natural però amb clares mostres d'intervenció humana, trams de pedra treballada i trams de roca picada. Té una forma semblant a una ''T'' i no hem pogut accedir a sa galeria que sembla començar a la dreta però no creiem que vagi més enllà dels 2 o 4 metres.

Sa font tan sols dóna aigua en èpoques de pluges i després minva molt. Des de sa boca surt una canonada de plàstic (hi ha l'antiga de ciment al costat) en direcció a ses cases de Son Penyaflor i a uns 50 metres vessant avall s'ajunta amb sa canonada d'iguals característiques que procedeix de sa font de s'Alzinar. També just a sa boca de sortida de sa font, hi ha un gorg amb restes de canonades que sembla era emprat com a dipòsit.

No hem trobat cap documentació que parli d'aquesta font i la propietat de sa finca tampoc la coneix per cap nom, així que la classificam dins aquest catàleg baix un topònim de situació. Agraïm a en Josep Lluís Pol Llompart que ens hagi facilitat ses dades per localitzar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2015

Font de Son Pere Antoni

Municipi.- Alaró | Lloc.- Son Pere Antoni - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 483846 4395917) | Alçada.- 206 msnm

Ens diu s'amable propietària de sa finca que quan plou ''surt aigua de per tot'' i un pou ben ple damunt d'un turó ens ho confirma.

Es tracta d'una font enclotada a sa que si accedeix per una suau escala protegida baix una coberta de volta feta de pedra en forma d'angle i baixant amb uns graons fins a uns 1,5 metres per davall des nivell del terra. Al fons hi ha una bassa natural irregular amb parets de roca on es diposita s'aigua.

Una canaleta passa per davall sa galeria d'accés i comunica amb un albelló fet també de pedra en sec i clarament excavat a cel obert d'uns 0,50 x 0,60 metres de secció mitjana.

S'albelló passa per davall des camí que du a sa preciosa possessió i acaba a un aljub (8,5 x 7 metres) situat a uns 28 metres de sa font i que és on es diposita per guardar-la pel seu ús agrícola.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2014