Algaida

Font d'Estacar

Municipi.- Algaida | Lloc.- Son Veny - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 491738 4375643) | Alçada.- 245 msnm

La Font d'Estacar és un broll que sorgeix dins una capelleta just davall el camí que passa per davant Son Veny. El que sembla una petita mina és en realitat un pou amb un profunditat de devers 150 cm que vessa per damunt anegant l'explanada on se troba.

Devora la capella hi ha les restes d'una beurador de marès totalment destruit. També se veuen restes d'una canaleta que duia l'aigua directament del pou al safareig però ara se troba en molt mal estat i tan sols se n'observen algunes restes. Des d'aquest primer safareig el sobrant d'aigua se dirigia al safareig que reb l'aigua de la Font Fonda.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Castellitx den Barra d'Or

Municipi.- Algaida | Lloc.- Castellitx den Barra d'Or - Rústic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 494030 4377142) | Alçada.- 210 msnm

Font situada a uns 2000 metres per sa part de tramuntana des Puig de Randa (556 m.) i a uns 450 de s'Ermita de la Pau per la seva part sud-oest.

Es tracta d'una vena d'aigua captada a uns 3,5 metres per davall des nivell des terreny i al que s'hi accedeix per unes escales que formen una cambra que va davallant fins al nivell de s'aigua. Aquesta cambra part està feta de pedra seca i part natural; també sa coberta en uns trams és de volta i a altres és natural. S'entrada es fa mitjançant un portal de pedra inserit dins un marge, avui en dia en gran part esbaldregat, igual que la citada escala per davallar.

Al fons i al nivell de sa vena, comença un albelló de desguàs que va contrari al sentit d'entrada, amb unes mesures aproximades de 0,50 x 0,80 metres i fet de pedra en sec i coberta de lloses; hi ha dos pous d'oreig de secció ovalada i fets també de pedra seca però només és visible el primer a causa de la gran quantitat de mates, romegueres i altres herbes que impedeixen tot accés al redol.

A uns 18 metres de sa boca de sa font, aquest albelló ja surt a cel obert i es converteix amb dues canals de teula (hi ha restes de modernes canonades) que a diferent nivell i per damunt una paret, recorren els 160 metres que hi ha fins a arribar al gran i també abandonat safareig (20 x 15 x 2,5 metres) que hi ha en direcció a ses cases.

En resum, un important conjunt hídric abandonat des de fa molts d'anys que regava s'immens hort de Castellitx, fet que fa pensar amb s'important cabal d'aigua que donava sa font.

Coordenades.- Graus decimals | Datum.- WGS84 | Creat.- 03-2012 | Actualitzat.- 12 / 2018

Font de Castellitx de la Pau

Municipi.- Algaida | Lloc.- Castellitx de la Pau - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 493339 4377035) | Alçada.- 210 msnm

La Font de Castellitx de la Pau és un qanat amb una longitud total de devers 90 metres i 4 pous d'aireig. Pel que hem pogut observar té zones picades directament a la roca, altres paredades en sec i una zona afegida davant el portal que és acabada amb carreus de marès.

Al llarg del seu recorregut manté una amplada de devers 60 cm però presenta alçades molt diverses entre 40 cm i 150 cm. Té part amb coberta de volta, a doble vessant i allindanada.

El pou mare se troba adossat a una paret seca, no té coll, és rectangular i de petites dimensions. És possible que entre el pou mare i el darrer dels pous d'aireig localitzats n'existís un altre ara condemnat. Antigament amb la seva aigua se movia un molí hidràulic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012 | Revisat.- Març 2018

Font de Randa

Municipi.- Algaida | Lloc.- Randa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat

Situació (pou).- Google Maps (31 S 492852 4375090) | Alçada.- 305 msnm

Emblemàtica font situada vora la sortida des llogaret de cap al Puig de Randa (556 metres), a pocs metres de sa Creu de Terme de Randa.

Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' de possible origen islàmic, amb una galeria per sa conducció de s'aigua d'uns 48 metres de llarg, probablement construïda a cel obert i feta de pedra en sec. Seguint el mateix recorregut de s'aigua, trobam aquests elements des conjunt:

- Pou de captació o pou mare: Situat dins s'hortet de Can Pou, fet de pedra en sec i que mesura uns 2 metres de fondària.

- Mina o galeria de desguàs: Galeria feta de pedra en sec a les parets i lloses planes al sostre amb una secció variable de 1,1-1,6 d'altura per 0,60-0,70 d'ampla.

- Pou d'oreig -1-: Pou en el trespol des mateix carrer de sa Font, a uns 15 metres des pou mare, està tapat amb dues lloses de pedra viva i sembla que era un accés escalonat.

- Pou d'oreig -2-: També en el trespol des mateix carrer de sa Font, a uns 12 metres vessant avall des pou descrit abans; aquest està condemnat i sobresurt del sòl amb un coll d'uns 0,40 metres d'altura.

- Boca de sortida: Antic accés vertical a sa galeria i punt final d'ella situat a 48 metres de sa captació, està tapat amb peces de marès a sa paret i al sòl; aquí comença una canal tapada de 5 metres que enllaça amb els elements descrits a continuació:

- Abeurador de bísties, rentadores cobertes, abeurador de porcs i canal de repartiment de cap a diversos usuaris fins que a la fi, aporta les seves aigües al sistema de sa Font de Son Reus, dins Algaida però antigament principal proveïdora d'aigua per Llucmajor.

Una font que antigament havia de tenir un cabal important i constant al llarg de l'any; es llogaret de Randa és travessat per 4 corrents d'aigua; aquesta mateixa, sa font de Son Gener, captació situada a uns 150 metres vessant amunt d'aquesta (en preparació), sa Cova de Randa, un torrent subterrani que travessa es llogaret 10 metres per davall terra i s'Albelló de Na Tomassa, una potent ufana que en temps de fortes pluges, brolla dins es mateix hortet de Can Pou, a pocs metres des pou d'aquesta font de Randa i que baixa descontrolat pel carrer de sa Font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017

Font de Son Reus

Municipi.- Algaida | Lloc.- Son Reus - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 491737 4374547) | Alçada.- 215 msnm

La Font de son Reus és la que ha tengut major importància en la història de l'abastament d'aigua de la vila de Llucmajor. Així i tot, el seu pou mare se troba dins el municipi d'Algaida i tan sols els darrers dos o tres metres de la mina són dins el terme de Llucmajor.

Està considerada el qanat d'origen andalusí més llarg de Mallorca (300 m) i segons sembla ja a principi del sXIV se projectà la canalització fins a Llucmajor. La seva aigua, juntament amb els sobrants de la Font de Randa, arribà al centre de la vila fins l'any 1969.

Segons el llibre de Els qanats de l'illa de Mallorca (BARCELÓ, 1986) té un total de 14 pous d'aireig però no els hem trobat tots. A més, alguns dels que hem vist semblen pous més moderns, afegits segurament a l'hora d'arreglar qualque esbaldrec. A uns 50 m del portal de la mina s'ha enfonsat una part del sostre.

La font passa per davall del camí vell d'Algaida a Llucmajor. A un dels pous d'aireig prop del camí hi cau aigua provinent d'una petita bassa. Haurem de comprovar si aquesta bassa se forma amb l'aigua de la Font de Randa o té un altre origen. Sembla que també va servir per moure les moles del Molí de Son Marió i un altre ara desaparegut. Aportam una aclaridora al final de sa galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Son Trobat

Municipi.- Algaida | Lloc.- Son Trobat - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 495954 4377548) | Alçada.- 180 msnm

La Font de Son Trobat està formada per una mina amb una longitud total de devers 120, amb pou mare i 4 pous d'aireig. La mina és de marès amb sostre de ciment.

El pou mare està cobert i tancat amb pany, té dos metres de profunditat i s'hi pot davallar amb una escala metàl·lica que hi trobam a dedins. Els darrers metres de la mina, entre el quart pou i la sortida, queden per sobre del nivell de terra. Just en sortir l'aigua passa per un gran abeurador per les ovelles i després se dirigeix al safareig.

La font brolla amb força i el sobrant cau a dins d'una gran bassa amb una superfície de devers una quarterada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font Fonda / de Son Veny

Municipi.- Algaida | Lloc.- Son Veny - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 491755 4375670) | Alçada.- 245 msnm

Aquesta font està aprop del camí, davant Son Veny. És una capella adossada a un marge i que permet davallar fins a l'ullal. Des d'aquest ullal l'aigua arriba a un safareig a través d'una mina de devers 40 m seguida d'una síquia descoberta d'uns 10 m. La mina té un esbaldrec, segurament pel pas de maquinària pes damunt.

El safareig de la Font de Son Veny també rebia els sobrants de la Font d'Estacar però a l'actualitat la canaleta està rompuda.

Les referències que tenim sobre la Font d'Estacar i la Font Fonda (o de Son Veny) són un poc confoses així que no podem assegurar que haguem encertat el nom corresponent a cadascuna.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Ferrutxelles

Municipi.- Algaida | Lloc.- Hort de Son Reus - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 491131 4375052) | Alçada.- 210 msnm

Aquí tenim un altre qanat, aquest d'uns 155 metres de llarg i 9 pous d'aireig incloent el pou mare. En ha sorprès aquesta troballa perquè fins al moment de la visita no en teníem cap referència.

El pou mare és senzill i just està protegit per un coll de pedra en sec, com qualsevol altre. Sembla que a l'inici el sostre és pla però entre els pous 8 i 9 un esbaldrec permet veure que canvia a doble vessant, encara que a la sortida torna a ser pla. Des de la sortida l'aigua circula per una trinxera de poca profunditat fins que arriba a un gran safareig.

Actualització:

Fins al moment d'aquesta actualització l'havíem anomenat Font de s'Hort de Son Reus. Una revisió de la informació existent sobre la Font de Son Reus ens ha permès aclarir que probablement diverses publicacions s'han confós amb els topònims "de Son Reus" i "de Ferrutxelles" pensant que se referien a la mateixa quan està clar que hi ha dos grans qanats ben diferenciats a la zona.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat - 02 - 2012 | Revisat: 02/ 2013

Font des Puig Moltó

Municipi.- Algaida | Lloc.- Puig Moltó - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 495219 4381790) | Alçada.- 120 msnm


Sembla que aquesta font ha estat molt modificada per la col·locació de diverses motobombes. Podem observar que l'ullal està dins un safareig que queda per davall el nivell de terra i sense possible sortida de l'aigua.

L'ullal ha estat excavat i convertit en un pou. Al llarg de tota la paret que pega del pou a dins el safareig hi ha un portal estret i allargat. Potser una part d'aquest portal se correspon amb l'antiga font però no ho podem assegurar. Just per damunt les dues motobombes hi ha un gran safareig que és on tiraven l'aigua, aquest no té res a veure amb la font original.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat .- Maig - 2012

Fonteta de Marina

Municipi.- Algaida | Lloc.- ses Moles - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 493984 4383787) | Alçada.- 145 msnm


La Fonteta de Marina neix davall les penyes de ses Moles, just a devora les restes d'un antic camí totalment abandonat i cobert per la vegetació.

L'aigua que surt de la penya forma una bassa allargada de la que s'extreia l'aigua per abeurar la bístia que treballava a l'antiga Era de Marina, ja desapareguda. La pica està excavada a una gran roca que hi ha just devora la font.

Un poc més al sud, a les mateixes penyes de ses Moles, hi ha la Cova de Marina. Allà hi descansaven els animals quan havien acabat de batre.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat - Maig - 2012

Font de Pina

Municipi.- Algaida | Lloc.- Pina - Urbà - Públic | Ús.- Mixte | Tipus.- Pou minat

Situació: Google Maps (31 S 493576 4383181) | Alçada.- 140 msnm

Font situada en una esplanada empedrada vora sa carretera d'Algaida, al costat de sa creu de terme. Sa contrada de Pina ja surt documentat en el Llibre del Repartiment (1232) amb el topònim d'origen romànic ''Pinella" que vol dir ''dipòsit d'aigua''.

Es tracta d'un pou de vena excavat en època islàmica o anterior i adaptat amb el pas del temps a s'evolució de sa població. Sa cota d'accés al pou és 140,5 m.s.n.m., sa cota des carrer que dóna accés a s'esplanada on està es pou és de 148 m.s.n.m. i sa captació està a uns 2,5 metres per davall de sa cota d'accés al pou, pel que tenim que sa vena d'aigo està a uns 10-11 metres per davall des nivell del sòl al carrer.

Aquest pou d'estructura inicialment cúbica en forma de dau (3 x 3 x 2 m.) i una sola obertura a sa part superior, conserva uns escalons de pedra per pujar-hi i un abeurador a un costat provinent de l'època inicial de poc consum i extracció manual des de dalt en esser un nucli de població molt escampada.

Després de l'ocupació catalana i el consegüent augment de població (amb agrupació) i consum, és quan creiem que es degué construir s'accés escalonat actual amb coberta de volta, ses rentadores i sa mina de desguàs de cap a uns abeuradors més grans. Tot està enfocat a afavorir s'aprofitament d'un cabal d'aigua situat 2,5 metres per davall del sòl: uns escalons amples i còmodes amb dues àmplies piques per facilitar sa feixuga feina de treure i pujar aigo a poalades, tant per sa gent que anava a cercar-ne amb carros com per sa gent que hi anava a rentar, de fet sa construcció de sis parells de piques de rentar fetes de pedra viva, també està fet a posta, cadascú omplia només sa que necessitava emprar.

També en aquesta època es degué construir sa mina de desguàs (albelló), de manera que aquesta aigo si que sortia per gravetat sense cap esforç per alimentar un gran abeurador i a partir d'ell i en perpendicular un segon abeurador que també s'emprava per passar amb aigua clara sa bugada. Aquests elements ja estan adossats a una paret mitgera que dóna a unes construccions privades (aljub, molins i safareig -un molí ja documentat el 1232-) de s'Hort den Ribes i que aprofitaven tant ses aigües sobrants de sa font com ses que davallaven per sa torrentera, avui empedrada i amb una claveguera de pluvials del carrer inserida.

Un albelló fet de pedra seca i coberta de volta d'uns 540 metres més un altre canal d'uns 120 metres a cel obert, feia que tota aquesta aigo que anava vessant avall, juntament amb ses de sa conca des torrent Pina formaven una contrada molt fèrtil i de gran producció agrícola coneguda com els Baixos de Pina.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font de Son Gener

Municipi.- Algaida | Lloc.- Randa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 492943 4375015) | Alçada.- 314 msnm

Sistema de captació d'aigües subterrànies que comença dins s'alzinar de sa Coma (a la dreta de sa sortida de Randa de cap a Cura), creua Randa per davall es carrer de sa Font i acaba a s'hort de Son Gener.

Es tracta d'un pou de captació d'uns 5 metres de fondària i secció circular però molt irregular on es coll està format per una caixa de formigó amb una porteta de ferro amb pany i clau. S'aprecien dues surgències a baix, una a un lateral dins una espècia de capelleta i s'altra a terra, al centre del sòl.

Aquí comença un albelló o mina de desguàs que va fins a un segon pou de secció rectangular i parets formigonades i possiblement emprat com a accés per tasques de neteja. No té coll, es formigó està enrassat amb es sòl però també té una porteta de ferro amb pany i clau. A baix s'aprecia com arriba s'aigua des pou de captació, aigua que queda retinguda a manera de dipòsit per reserva amb la col·locació d'un paretó en la mateixa boca.

El següent tram es fa mitjançant una canonada de plàstic d'uns 15 cm. de diàmetre que fa arribar s'aigua a un des pocs elements visibles des sistema, un aljub en superfície a uns 80 metres des segon pou, en un antic hortet avui emprat com a aparcament per a coxes. S'aljub mesura uns 4 x 2 x 2 metres i té dues portetes de ferro a sa part de damunt.

Des d'aquest hortet i sempre baix terra, passa per s'hort de Can Pou on hi ha es pou mare de sa Font de Randa, segueix per davall s'empedrat des carrer de sa Font fins al portell d'entrada a sa possessió de Son Gener on diposita s'aigua dins un antic safareig, avui tapat i situat just a n'aquesta cantonada; aquest antic safareig s'empra per regar s'hort de Son Gener.

S'ha d'apuntar que en aquesta mateixa cantonada, quan arriba s'aigua per una canal penjada provinent de sa font de Randa, una comporta desvia s'aigua de cap a Son Gener (a s'estany de ses cases per moure un molinet fariner) o vessant avall per sa vorera de sa carretera de cap a sa font de Son Reus. Així que Son Gener rebia aigua de ses dues fonts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017

Font de Son Munar

Municipi.- Algaida | Lloc.- Son Munar - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 493909 4379351) | Alçada.- 163 msnm

Antiga font situada a uns 3 kilòmetres des centre des poble per sa part de llevant, a la dreta de s'autovia de Manacor i dins sa finca homònima.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria d'uns 95 metres de llargària i que comença dins s'antic pou mare o de captació, recorre s'antic hort de fruiters i acaba vora sa sínia den Vellet, davall un petit i solitari marge estibat de batzers que impedeixen veure sa boca de sortida de dita mina.

En aquest punt, sa mina de desguàs es converteix en síquia a cel obert que recorre una gran distància, passava per davall s'antiga via de tren, ara per davall s'autovia de Manacor fins a acabar al torrent de Pina.

Es pou de captació o pou mare tenia uns 6 metres de fondària però modernament es va aprofundir sense resultats positius; és possible que aquesta galeria o mina de 95 metres de recorregut tingués tres o quatre pous de ventilació, habituals en aquest tipus de captacions, però actualment no s'observen ni restes i les imatges aèries més antigues tampoc són aclaridores.

Podeu llegir més detalls d'aquesta font de possible origen islàmic en aquest treball den Miquel Sastre Pujol ''fiolet'' publicat a sa revista local ''es Saig''.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2017

Font de Son Sastre

Municipi.- Algaida | Lloc.- Son Sastre - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (31 S 496848 4376229) | Alçada.- 208 msnm

Font situada a un costat des camí de Son Garibai, en una endinsada marjada, a uns 12 metres d'es camí.

Es tracta d'una bassa enclotada d'uns 1,5 metres de fondària i uns 2 m2 de superfície, de roca natural a baix i empedrada a dalt a manera de capella protectora amb cúpula; hi ha dos escalons per acostar-se millor a s'aigo. Per l'esquerre de dita endinsada marjada i per sa part baixa, hi davalla una canal fins al camí on queden restes de dues piquetes de pedra, diferents entre elles, encastades al sòl i amb un tros curt de canal de pedra picada.

Sa font a dia d¡avui encara és activa i la seva aigo no està podrida; no sabem si a s'hivern o en temps de pluges arriba a vessar i sortir de cap a ses piquetes. Abans Son Sastre era Son Piris; està documentat que Son Piris tenia un hort regat per aquesta font.

Ens confirma Antoni Cases, veí de la zona, que en èpoques de fortes pluges, la font es desborda per la part superior i arriba al camí, el creua i cau a la sèquia que voreja l'hort annex.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018

Font de Punxuat

Municipi.- Algaida | Lloc.- Punxuat - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 489073 4376643) | Alçada.- 218 msnm

Font situada a l'esquerra des camí anant cap a ses cases, davall un desnivell vertical amb una casa adossada on una de les seves cambres és s'accés a sa font.

Es tracta d'un conjunt d'elements destinats a aprofitar al manco 4 brolls d'aigo a nivell des sòl a més d'incomptables degotissos que cauen des sòtil al llarg d'una galeria o mina molt modificada amb el pas del temps (en realitat són dues) de difícil cronologia i que mesura uns 65 metres de llargària.

Aquest grup d'aportacions d'aigo de possible origen preislàmic ha sofert incomptables modificacions segurament amb sa intenció de millorar el seu cabal. Amb el treball topogràfic de l'equip de J.A. Encinas fet el 1999, s'aprecien dues galeries o mines i un pou final de grans dimensions, d'excavació en temps moderns i avui tapat amb dues enormes lloses, fet segurament amb sa mateixa finalitat d'augmentar es cabal.

Fins a una gran reforma de principis de segle, sa galeria formava una presa (reserva d'aigua anegant sa galeria) amb un paretó i d'aquest fins a s'entrada un aljub (uns 5 x 2 x 1 metre) emmagatzemava aigua; a fora i vora s'entrada hi havia una pica abeurador que s'omplia manualment. Amb sa reforma, s'aljub s'ha convertit en cambra conservant sa coberta de volta i amb dos pedrissos un a cada costat al qual s'hi davalla per uns escalons; el paretó i sa presa es manté i una canonada de ferro travessa tota sa carrera i va fins a sa propera marjada, on i just davall sa paret hi ha sa pica que abans estava vora sa porta d'accés i que rep s'aigua mitjançant sa canonada abans esmentada.

Un hortet és avui el principal beneficiat de ses aigos d'aquesta històrica font on l'amo en Pere de Punxuat, a qui agraïm la seva amabilitat se n'aprofita pel consum propi.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018

Fonteta de Son Corró / de Cas Cabrer

Municipi.- Algaida | Lloc.- Pina - Rústic - Privat | Ús.- Decoratiu | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 494867 4384452) | Alçada.- 110 msnm

Fonteta situada vora ses cases de Son Corró, finca situada a uns 1800 m. de sa font de Pina en direcció N-E, al costat esquerre des torrent de Pina.

Es tracta d'una mineta natural amb una llargària indeterminada que descarrega s'aigo dins un bell estany. Sa boca de sortida, també natural dins sa roca, mesura uns 0,70 x 0,40 i és de forma semi circular. Just davant hi ha un desguàs pes sobrant d'aigo que cau de cap es torrent.

S'estany, té un costat de roca natural i s'altre perimetral de forma circular irregular, semblant a un ronyó amb unes lloses als voltants; una bella raconada amb grans cossiols ben vestits, baranes de pedra, plantes naturals enredades per ses roques, tot a l'ombra d'uns grans arbres.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018

Fontanella des Porrassar

Municipi.- Algaida | Lloc.- es Porrassar - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll | Situació aprox: Google Maps (31S 491223 4378264) | Alçada.- 216 msnm

Antiga i desapareguda surgència vertical situada en 'es Porrassar'', a uns 270 metres a migjorn des camp de futbol i a uns 650 per sa part de ponent des cementeri.

Sa fontanella és citada per l'il·lustre Gabriel Janer Manila en el Pregó de les festes de Sant Honorat de 1990 i recollides les seves paraules a la revista ''es Saig'' de juliol de l'any 1990 on diu: ''Si aixeques la vista, veuràs el pi ver su arran la fontanella del Porrassar. Aquell pi ver que vaig mirar tantes vegades convinçut que mai no arribaria a la seva cucuia''

El dia d'avui no hem pogut accedir a sa finca on està o estava dita fontanella, però amb el testimoni d'un veïnat, en Jordi, podem al manco oferir algunes dades prou fiables com a poder incloure-la dins aquest inventari amb certa rigorositat.

Sa surgència estaria just darrere la seva paret de partió i efectivament ens confirma l'existència de devers mitja dotzena de pins vers i davall des que estava vora caseva hi havia sa fontanella (en aquell temps tota sa contrada era una sola finca). Ens comenta que els pins vers foren talats per aprofitar-ne sa fusta, ja que aquesta és molt més bona que sa del pi 'normal'. Ens assegura haver vist brollar sa fontanella després de dies de pluges i també recorda que quan estava seca, mesurava ''uns 40 pams de fondària''.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2018

Font d'Albenya

Municipi.- Algaida | Lloc.- Albenya - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 494006 4376322) | Alçada.- 255 msnm

La Font d'Albenya està considerada com un dels qanats islàmics que se conserven a Mallorca. Està composat per una mina amb una longitud d'uns 76 m i tres pous d'aireig. N'hi ha un altre a prop del final de la mina que podria ser el pou mare però ho hem observat cap connexió amb la mina.

L'entrada de la mina és petita, s'observa sostre pla fet de pedra en sec i una canal central excavada. A la sortida l'aigua va a un abeurador i al gran safareig, que és el que més destaca d'aquesta font i que se veu des de la carretera que uneix Montuïri amb Randa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de Males Herbes

Municipi.- Algaida | Lloc.- Males Herbes - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 496435 4379727 ) | Alçada.- 130 msnm

Broll que neix a uns 400 metres en direcció nord-est de ses cases de sa un temps immensa finca homònima, en concret a una zona coneguda com es Figueral Petit i just davall des camí que va a 's'Hort des Notari', una de ses incomptables segregacions de sa finca.

Es tracta d'un broll que neix a uns 2 metres per davall des nivell des sementer, entre ses esquerdes d'unes grans lloses on s'ha adaptat una espècie d'aljub d'una forma trapezoidal d'uns 7 m2, uns 2 de fondària i en part cobert d'una placa de formigó aguantada amb dues bigues de ferro per donar solidesa i així el camí poder seguir suportant el pas de carros o altra maquinària.

Així, aquest espai queda mig cobert i mig descobert (encara que espesses romegueres, aritjes, abatzers i altres males herbes ho tapen com a testimoni d'abandonament) i és precisament a sa part coberta on surt es broll a ran des sòl; a sa part contrari comença un albelló que ja en sortir de s'aljub, es converteix amb canal a cel obert que inicialment va per la dreta des camí vessant avall.

A uns 65 metres hi ha un triple desviament; una canal de pedra de cap a nord va en direcció a ses cases de s'hort des Notari. Una altra travessa es camí per davall i dóna sa volta a tota sa finca des Notari per una síquia amb un destí final que no coneixem i just començada aquesta gran síquia, hi ha una canaleta de pedra picada que acostava part de s'aigua en el safareig (10 x 10 m.) de s'hort de cas Notari on abocava per un des seus quatre cantons.

Segurament que en aquest punt hi havia algun tipus de comporta o fibla per repartir els cabals de cap els horts que tenien empriu, però s'estat de complet abandonament de sa contrada, deixa només que alguns elements vells i romputs.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2018

Font de sa Mata Vella / de sa Mata Escrita

Municipi.- Algaida | Lloc.- Castellitx - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 494996 4377519) | Alçada.- 194 msnm

Font de mina situada a uns 1200 metres per sa part de llevant de s'Ermita de la Pau de Castellitx, just a s'hort de davant ses cases de sa possessió homònima.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria tipus 'qanat' en un interessant conjunt etnològic de possible origen islàmic però clarament construït en dues etapes. Cronològicament, tendríem una primera galeria que va des safareig fins a un inicial pou de captació en un recorregut de 87 metres. Els primers 25 metres d'aquesta conducció són una trinxera o canal a cel obert, de paret seca a cada costat; aquí passa a ser mina coberta, feta de pedra en sec, amb coberta de volta de canó però clarament construïda a cel obert, al manco fins al primer pou d'oreig (aquest tram de mina en té quatre de pous), ja que a s'arribada al pou de captació, sa mina presenta una secció rectangular amb coberta de lloses planes.

Aquesta galeria de 25+62 metres en el seu tram minat és de reduïdes dimensions en secció (0,45 x 1,30 m.), paredada de pedra seca com s'ha dit i amb una canal encastada al sòl per conduir s'aigua, canal que es manté en els 25 metres de trinxera fins a descarregar s'aigua al safareig o a uns abeuradors del seu costat. Sa captació d'aquest primitiu sistema està a l'inici (o al final segons com es miri) i és un pou al qual es davalla per una escala parcialment coberta, feta de pedra però forrada de ciment mallorquí; està a uns 4 metres per davall des nivell de s'accés, és circular (uns 1,20 de diàmetre) i apreciam uns 2 metres més de fondària de s'antic pou de captació, avui convertit en dipòsit de reserva.

Aquí en aquest pou es veuen ses dues galeries, sa descrita abans i que davalla de cap es safareig (en realitat ara és una mina de desguàs) i una segona que noltros pensam de construcció molt més recent, a la dreta segons hem davallat, ja de major i còmoda secció (0,75 x 1,75 m.) perfil parabòlic i d'excel·lent qualitat de construcció. Aquesta galeria té un primer tram recte d'uns 15 metres on hi ha un pou d'oreig i un encreuament de mines (T), una va de cap a l'esquerra però als 10 metres ja està tancada amb un munt de pedra picada i preparada en el que sembla un abandonament de sa construcció en aquest tram.

Cap a la dreta, sa galeria continua uns 20 metres més, amb un altre pou d'oreig, fins a sa captació actual, s'ullal de sa font. Tota aquesta galeria té una canal encastada al sòl per conducció de s'aigo però entrades massives de fang pels pous d'oreig, han deixat es 90 % de sa galeria amb mig pam de terra.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2018

Font de Treurer / des Tresorer

Municipi.- Algaida | Lloc.- Castellitx - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (492384 4376598) | Alçada.- 242 msnm

Font situada a uns 1300 metres per sa part de tramuntana de ses cases de Randa, dins sa finca homònima i que cau a l'esquerre si venim d'Algaida per sa carretera de Llucmajor.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra seca, secció rectangular i coberta de lloses planes (0,65 x 1,45 m. de secció) amb uns 15 metres de llarg. Aquesta galeria clarament va ser construïda a cel obert per tal de treure fora ses aigües d'un antic pou per infiltració i ho fa per una petita canal encastada al sòl.

A fora hi ha un antic abeurador de ciment (1,60 x 0,50 m.) aferrat a sa boca d'accés i just al costat hi ha un modern i petit safareig (2,6 x 1,8 x 1,5 m.). Sa font ha anant perdent cabal als darrers anys i avui està seca, encara que a ses parets des pou es veu humitat.

Agraïm al sr. Joan Miralles, actual propietari de Treurer, ses facilitats donades per visitar i catalogar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2018