Santa Maria del Camí

Font de Son Pou / de Coanegra

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Son Pou - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 478633 4395413) | Alçada.- 147 msnm

Un altre de ses fonts importants de sa nostra illa, al manco en temps passats. Ja en es Llibre del Repartiment hi ha constància d'ella on la nomenen com sa 'Font de Coanegra' i de la síquia que havien construït els àrabs per alimentar tots els horts de sa zona. De fet sa possessió que avui és 'Son Pou' abans era dita 'sa Font' per després passar a 'es Pou de sa Font' per acabar amb el pas de ses generacions com 'Son Pou'.

Es fet estrany que els primers 120 metres de síquia vagin baix terra i els primers 50 ho facin per davall just des torrent mos ha de fer valorar s'hipòtesi apuntada per alguns historiadors que situen originàriament s'ullal de sa font al nivell de terra des camí actual i o bé perquè s'acabés s'aigua o perquè minvés molt es cabal, es va cavar es pou actual (4,5 m.) per millorar sa captació, fet que també justificaria es canvi de nom.

Així tenim una font que neix davall d'unes grans roques, a un racó que s'Arxiduc descriu a 'Die Balearen' com 'umbria deliciosa'. A uns 8 metres vessant avall hi trobam es pou que li dóna nom i que té funcions de pou mare, pou de ventilació i d'accés a sa mina, mina que com a tal té una llargària d'uns 115 metres excavada parcialment a sa roca i revestida en part de pedra, de secció rectangular i volta apuntada fins a arribar a darrere ses cases de Son Pou on passa a anar a cel obert. És torrent en es tros que hi ha sa mina per davall té es llit reforçat amb pedres per evitar es desgast i ses filtracions.

Aquesta síquia que arranca de Son Pou es troba en molt bon estat de conservació; servia per moure set molins (de Son Roig, de Cas Barreter, den Riera, de Son Agulla, de Son Berenguer i d'en Torrella) i nombrosos horts en un tram original de 4.150 metres. Sa síquia que avui encara arriba fins a Santa Maria del Camí era aprofitada per s'abastiment des poble fins fa pocs anys.

Podeu llegir més dades en aquest article d'Andrés Bestard i en es llibre de sa Dra. Helena Kirchner 'La construcció de l'espai pagès a Mayúrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró. També just aquí davall un esquema general dels 8 molins de sa xarxa hidràulica. (afegit en agost de 2020)

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012

Agost 2020 ► Xarxa de molins de sa font de Son Pou (clic per ampliar -610 Kb)

Font de s'Avenc

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Son Pou - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 478835 4395960) (entrada Avenc) | Alçada.- 405 msnm

S'Avenc de Son Pou, també és conegut com sa Cova dels Coloms té s'única entrada natural en un forat en el sostre amb un diàmetre d'uns deu metres de llarg per vuit d'ample situat a uns setanta del sòl.

En 1894 es va construir una galeria d'accés a peu pla i oberta en la roca viva. Aquesta galeria té més de cinquanta metres de llarg, una altura d'1,70 i una amplària d'un metre. L'il·lustre Miquel Costa i Llobera li va dedicar un dels seus poemes:

"Tot és aquí titànic, august, solemnial;

tot aquí té el caràcter que lo vulgar desterra:

enlloc se trobaria como en aquest coval,

un monument aposta per cripta sepulcral

dels fills més grans de nostra terra".

Sembla que la mina d'accés es va excavar per extreure el guano, excrement de les ratapinyades i altres aus, encara que alguns autors citen que el motiu va ser el d'aprofitar s'aigua d'aquesta o d'una altra font. En el punt més llunyà, més baix i més fosc de s'enorme galeria està sa font presidida amb una placa de rajoles amb un prometedor consell per a les fadrines que desitgen acabar amb la seva solteria.

La font no és més que una pica (1,00 x 0,60 x 0,30 m.) de pedra que recull s'aigua que surt de les roques de la seva part superior; aquest aprofitament de s'aigua és el que la fa mereixedora de la inclusió en aquest catàleg. Per es croquis hem aprofitat un plànol topogràfic dibuixat a 1951 per J. M. Thomàs, J. Montoriol, F. Termes i A. Brusotto, per desgràcia tots ja morts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012 : Revisat.- 06-2013

Font de sa Coma de sa Figuera

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Coanegra - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 478373 4395306) | Alçada.- 244 msnm

Es troba a sa part de ponent de ses cases de Son Pou, a uns 210 metres pujant per sa Coma de sa Figuera; també és coneguda per alguns com a sa font des Fibló.

Sa font consisteix amb una gruta excavada a sa roca en forma de mitja lluna, secció variable i amb una llargària de sa galeria que hem pogut esbrinar amb exactitud però que creim està en torn dels 6-8 metres. No hi ha reforços ni cap element de subjecció de ses parets i sostre. Sa galeria està al fons a la dreta d'un passadís de poc més de 2 metres i està normalment anegada pel fet que a s'entrada hi ha un petit mur que fa de presa i reten s'aigua.

Antigament s'aigua davallava fins a un safareig que hi ha a uns 140 metres de cap a ses cases per una canal de teula; avui es recorregut es fa mitjançant una canonada de plàstic. A sa bibliografia consultada s'aigua de sa font és considerada com a molt bona però amb molta calç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2013

Font de sa Parra

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Coanegra - Rústic | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps ((31 S 478904 4395344) | Alçada.- 249 msnm

Font que es troba dins es Comellar de sa Sangonera, a un poc més de 200 metres des camí de Coanegra.

Sa font neix dins una balma d'un poc més d'un metre de llarg per una secció variable de 0,70 x 1,20 m. més o manco, tota de pedra natural. A uns 10 metres més avall es forma un gorg que gairebé tot l'any té aigua i que serveix de pica natural i salvatge per beure el ramat de sa zona.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2013

Fonteta de Coanegra / de Son Roig

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Son Roig - Rústic | Ús.- Consum | Situació: Google Maps (31 S 478975 4395007) | Alçada.- 96 msnm

Aquesta 'fonteta' forma una mínima part del conjunt hidràulic de Coanegra, d'origen andalusí i que en els seus orígens tènia molta importància a la regió.

En realitat no és una font en si mateixa, més aviat és un abeurador per a vianants alimentada per aigua de la coneguda 'síquia de Coanegra', l'ancestral recorregut de la qual comença en la font de Son Pou o 'font de Coanegra' (un 'qanat' que està uns cents de metres més amunt) i acaba ja en Santa Maria del Camí després de recórrer gairebé 5 quilòmetres. S'abeurador està fet de sobres d'un sondeig i sa pica és una pedra de moldre. Està adossat a la façana de la finca 'Son Roig' al mateix costat del camí de Coanegra que uneix els pobles de Santa Maria del Camí i d'Orient.

Son Roig posseeix uns dels pocs molins fariners d'origen andalusí i a més sembla que és l'únic d'aquests molins (es van comptabilitzar fins a deu) que ha estat beneficiat amb treballs de restauració fa alguns anys. Recollim doncs aquesta 'fonteta' més pel seu arrelament històric que per les seves característiques tècniques.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2011 : Revisat.- 06/ 2013

Font de ses Fontanelles

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Pla de ses Fontanelles Ús.- Agrícola | Tipus.- Ufana | Situació: Google Maps (31 S 479672 4391448) | Alçada.- 155 msnm

Entre es Camí de Coanegra i Son Forteza, en es Pla de ses Fontanelles hi ha aquesta surgència, just en es costat des Torrent de Coanegra. Avui no s'aprofita s'aigua i tampoc sabem si està seca o raja en tems de pluges. Al conjunt hi ha tres elements: sa captació, una canal que creua es torrent i un pou dins una caseta:

  • Sa captació sembla que està dins un clot o dipòsit que es degué construir per emmagatzemar s'aigua, aigua que suposam entre per ses parets i/o per terra. Es dipòsit està per davall des nivell d'en terra i es veuen dues fases de construcció, sa més baixa i antiga de ciment i pedra, i una altra per damunt d'aquesta de bloquets fabricats de formigó. Hi ha una biga també de formigó que uneix ses dues parets per reforçar s'estructura.
  • Una canal que no hi hem pogut accedir i que passa per davall del torrent, està coberta per una placa de formigó per evitar s'erosió de s'aigua i que uneix es dipòsit amb es pou que hi ha a s'altre costat.
  • Una caseta amb un pou que és es que rep o rebia s'aigua des dipòsit mitjançant sa canal. Actualment hi ha una moto-bomba fora d'ús amb un tub fins a baix des pou i un tub de sortida d'aigua (tallat) que havia de servir per regar.

Un conjunt que havia de ser important en es seu temps per sa feinada que hi van fer. És fàcil que algun dels molts de sondejos que s'han fet per sa zona s'hagi assecat s'aqüífer.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2012

Font de Son Credo / sa Fonteta

Municipi.- Santa María | Lloc.- Son Verdera - Rústic | Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 480602 4392565) | Alçada.- 194 msnm

També coneguda com sa font de Son Credo, és una font que està damunt un turó, entre es Camí Vell d'Alaró i Son Verdera amb signes d'estar seca, malgrat que uns veïnats mos diuen que quan plou molt raja amb força.

És un petit pou que rep aigua per filtracions i que està al fons d'una mineta de no més de 2,5 metres de llarg, tot fet de pedra en sec i en clar perill d'esbaldregada però en bastant bon estat.

Hi accedim mitjançant una escala de pedra a cel obert que surt vora es camí. A dalt de s'escala hi ha un antic ribell que havia de servir d'abeurador pujant-hi s'aigua a poalades. Es sobrant va vessant avall sense que hàgim trobat cap altre medi d'aprofitament; és probable que en temps antics arribés per una canal fins es safareig de Son Credo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012