Inca

Font Vella

Municipi.- Inca | Lloc.- So na Monda - Urbà - Prop. Municipal | Ús.- Cap | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31 S 492595 4397214) | Alçada.- 112 msnm

Coneguda abans com a sa 'Font de la Vila' en realitat és un pou datat ja a l'any 1289, un dels pous més amples i amb més fondària de tota sa comarca i ho incloem en es catàleg per es seu arrelament històric i perquè juntament amb sa font de sa Canaleta i el seu conjunt hidràulic foren durant segles els principals proveïdors d'aigua a sa ciutat.

Als anys 1850 hi va haver una gran sequera i es va poder entrar per escurar-la seguint les instruccions del que era en aquell temps el mostassaf d'Inca; es va poder netejar i se va comprovar que hi afloraven fins a set venes d'aigua. Antigament hi havia 4 columnes (que encara avui es veuen els restes en es coll) i que servien per sustentar una corriola.

A l'any 1975 es va tancar es coll amb marès perquè no hi tirassen escombraries. Al 1992 es va tornar escurar i es va aconseguir un cabal de 20.000 litres/hora. Aquest mateix any es va posar s'actual reixa de ferro i sa placa de marbre amb s'inscripció: Pou Font Vella - Datat del segle XIII.

Fins als anys 50 del segle passat encara s'emprava. En es dia de sa nostra visita es veu aigua a uns 2 metres des coll.

Com anècdota podem dir que als al·lots des barri les hi deien que era el "Pou de na Maria Enganxa" i que dins hi vivia una bruixa que quan un nin hi treia es cap, sa bruixa l'agafava amb un ganxo per es coll i el s'emportava per sempre cap endins; segurament altres pous des poble (den Lluc, den Morro, de Valella, etc.) també rebien es mateix nom per tal de fer por als nins no hi traguessin es cap.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2012

Més detalls sobre la Font Vella

En el pobles que més han crescut, les captacíons i l'horta han estat absorbides pel tramat urbà fins al punt de no restar memòria de la seva existència. Per exemple, a Inca se cita la "font de la vila" en una nota del 1289 (1*), posteriorment no hi ha més notícies -publicades- sobre la seva localització, encara que en altres referències es parla de "l'horta d'Inca" i d'horts "vora la vila d'Inca" (ROSSELLÓ VAQUER, 1978b). Al meu entendre, la ''font de la Vila'' es podria correspondre amb la "font vella", que sembla era un ''qanat'' avui desaparegut del qual sols resta el pou mare i que es troba integrat dins el tramat urbà.

Les primeres notícies publicades sobre l'existència d'aquesta font es remunten a 1570 i llavors ja es denominava la "Font Vella". Posteriorment, al llarg del segle XVII i coincidint amb un període de sequera, es repeteixen les referències sobre la necessitat d'escurar i adobar la font i fins i tot es planteja Ia possibilitat aprofundir-la (*2):

(1630) "...la gran penuria d'aigues, que en el dia tenim; per tant han determinat de scurar la font veya y fer en aquella dos colls, y dita font sia escurada y adobada".

(1631) "...d'alguns trobadors de aigua que divan si s'enfondien la font veya dos o tres pams, que tindriam aigua abundants" (COLL, 1975).

(1*) Pere de Llivià, batle de Mallorca, estableix a Jaume Carmemsó un tros de terra, vinya, arbres i plantes, que el rei té en el terme d'Inca, vora "la font de la vila", a cens de 4 morabatins. (ROSSELLÓ VAQUER, 1978b: 40)

(*2) Es dóna la coincidència que el pou mare es trobava cobert amb una làpida a manera de llosa que contenia una inscripció romana. El curiós és que ja a la història de J. B. Binimelis de finals del segle XVI s'esmenta aquesta llosa amb inscripció el que suposa un argument, a més a més, de la presència de la captació en aquella època (BARBER[, 1809: 3). Prop de la Font Vella es troba la font des Reboster o dels Abeuradors (avui font de sa Canaleta), qanat amb dues galeries que també servia pel reg a l'horta d'Inca.

Bibliografia: Mª Aª. CARBONERO - ESPAI DE L'AIGUA

Font de sa Canaleta

Municipi.- Inca | Lloc.- Camp d'Oca - Urbà - Prop. municipal | Ús.- Cap | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 492803 4397199) | Alçada.- 119 msnm

Ses tres antigues fonts d'Inca estan totes en es mateix redol: es Camp d'Oca al nord-est de sa ciutat, a So na Monda. Precisament a n'aquesta zona s'han trobat indicis reals de s'existència d'un assentament a s'època romana, que segur que escolliren aquest lloc per tenir abundància d'aigua.

En temps d'ocupació musulmana segurament es feren treballs per un millor aprofitament d'aquests recursos hídrics (com són ses galeries tipus 'qanat') donada la seva gran experiència amb aquest tema. Altres millores ja es feren a èpoques més recents, com s'accés a sa Font de sa Canaleta que data de per allà el 1850. Actualment ses 3 fonts estan fora d'us, malgrat que encara brollen en més o manco força.

Es conjunt hidràulic de sa Canaleta, està format per dues fonts: sa de sa Canaleta i sa de ses Roquetes amb una galeria cadascuna d'elles que s'ajunten a uns pocs metres d'un punt de recollida d'aigua en comú que es trobava en es final des carrer del Grifó. Sembla que d'aquí sortia una séquia a cel obert que anava fins a sa Plaça de sa Font o Plaça des Bestiar on hi havia uns rentadors, abeuradors i un dipòsit baix terra.

Sa font es troba a uns 5 metres per davall des nivell del carrer i sa davalla per una escala de pedra excavada dins sa roca. A baix hi ha una sala amb coberta de volta i per davall d'aquesta hi ha un pou del qual no podem saber ses mides i que és per on arriba sa vena d'aigua.

Tal com entram a l'esquerra hi comença sa galeria de desguàs tipus 'qanat' que té uns 100 metres de llargària; sa secció és de parets verticals, coberta de volta de mig punt rebaixada i una canal en terra per s'aigua; s'altura és variable entre 1,40 i 1,70 m. per casi un d'ampla. A uns 30 metres hi ha el primer pou de ventilació (que ha quedat damunt sa vorera, li han fet un coll de marès i li han posat una reixa de ferro) i a altres 30 més o manco ni hauria d'haver un altre segons mos diu un veïnat però que sembla estar desaparegut, enterrat per ses obres des nous vials recentment construïts com veurem més avall.

Sa galeria acaba al final des carrer del Grifó com s'ha dit abans, on hi ha un portal d'accés que fa uns anys s'ha tapiat amb lloses per temes de seguretat, cosa que no s'ha fet a s'entrada de sa Font malgrat s'important i evident perill que hi ha.

A s'imatge aèria de baix de tot, a l'esquerra, podeu veure s'important moviment de terres que feren per construir els vials i es nou Centre de Salut i com ses terres estan ben per damunt d'aquests elements etnològics. No més això, sinó que hi ha aquest article des Diari Balears del 22 d'agost de 2011 i sobretot aquest altre des Diari de Mallorca de dia 5 de setembre de 2010 (!) on es parla des compromís per part des Consistori i d'una partida de doblers (50.000 euros) rebuda des Govern per restaurar aquest important element etnològic.

Una llàstima que no es conservin uns elements tan antics, ja que malgrat son empassats per s'inevitable creixement de sa ciutat, el fet de ser elements soterrats les fa perfectament compatibles amb ses activitats de sa vida moderna.

Vegeu aquest annex sobre s'antiga font i rentadores de sa Plaça des Bestiar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2012 : Revisat.- Octubre 2029

Font de ses Roquetes

Municipi.- Inca | Lloc.- Camp d'Oca - Urbà - Prop. municipal | Ús.- Cap | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 492715 4397148) | Alçada.- 110 msnm

Font que forma part des conjunt hidràulic de sa font de sa Canaleta que podeu mirar per ampliar informació.

En realitat aquesta segona font des conjunt donava poc cabal però era important per completar ses aportacions de sa Font de sa Canaleta. És una galeria que connecta amb s'anterior en es principi de sa mina que ve de sa Canaleta que mesura uns 100 metres i va en direcció sud-oest a nord-est; aquesta de ses Roquetes va en direcció nord i fa uns 30 metres de llargària de sa boca fins en es desaparegut pou mare.

S'entrada a sa galeria es troba al final des carrer del Grifó, allà on fa un 'cul de sac', està tapiada amb lloses i és impossible accedir-hi; el pou mare està desaparegut, millor dit està enterrat baix ses terres que van moure quan feren es nous vials per sa construcció des Centre de Salut de So na Monda, tot segons mos confirma un veïnat que viu just davant i ho podeu veure a s'imatge de baix.

D'aquest accés segueix sortint aigua malgrat es comentaris que hem llegit sobre que ses dues fonts estan totalment seques, s'aigua surt amb força (en èpoques de pluges) per davall de ses lloses que tapen s'entrada sense que es pugui dir de quina de ses dues ve o si ve de ses dues, però de fet s'Ajuntament hi ha hagut de posar un embornal a devora sa boca, connectat a sa xarxa de clavegueres per ajudar a desguassar tota s'aigua que hi surt i que no entri a ses cases.

Una llàstima que no es conservin uns elements tan antics, ja que malgrat son engollits per s'inevitable creixement de sa ciutat, el fet de ser elements soterrats les fa perfectament compatibles amb ses activitats de sa vida moderna.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2012