Maria de la Salut

Font de Son Roig

Municipi.- Maria de la Salut | Lloc.- Son Roig - Urbà - Privat | Ús.- Decoratiu | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 506284 4390896) | Alçada.- 98 msnm

Petita font de mina de possible origen islàmic situada dins sa possessió urbana de Son Roig (avui establiment hoteler), a uns 75 m. per la seva part de tramuntana.

Es tracta d'una mina feta de pedra en sec amb una llargària de 7 metres, secció parabòlica (0,70 x 1,10 metres) descrivint una lleugera corba a esquerres en sentit de fora a dins. L'aigua descarrega directament dins un estany de secció irregular amb tan sols una cara recta, que és sa paret de pedra que sosté sa boca de sa mina.

S'estany mesura uns 12 m2 per un metre de fondària. Per sa part de ponent i a uns 3 metres hi han fet modernament un altre estany, en forma de fals pou, de secció oval en planta, murs de pedra seca amb una fondària que no podem aportar, un coll d'uns 0,70 metres d'altura i un capell fet de bigues de fusta i teula àrab; també hi ha una reixa de ferro que protegeix el coll d'accidents. Un petit albelló (uns 0,20 x 0,20 m.) comunica els dos estanys, fent passar s'aigua quan el nivell és el mateix.

Cap aprofitament per aquesta fonteta més que el decoratiu com un element més des jardí, això si, molt ben arreglat i net tot s'entorn.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018

Font de s'Hort den Vico

Municipi.- Maria de la Salut | Lloc.- sa Bisbal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31S 507127 4394018) | Alçada.- 71 msnm

Font situada davall ses cases de s'Hort den Vico, en un talús que les sosté però que un impenetrable i gran batzer impedeix s'accés per poder aportar més detalls.

S'aigua de sa font es diposita dins un safareig de planta rectangular i uns 60 m3 de cabuda, situat a uns 75 metres al nord de ses cases. Actualment s'aigua arriba mitjançant una gran canonada de plàstic de diàmetre 0,60 metres i a no més d'1 metre de fondària respecte del nivell des sembrat. És més que segur que aquest recorregut antigament es feia per un albelló o mineta feta de pedra i que modernament ha estat substituïda per aquesta gran canonada.

Sa font és viva, dóna aigua i es safareig està ben ple, però per detalls de sa captació haurem d'esperar a una millor ocasió.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2018

Font de sa Gruta / de Roqueta

Municipi.- Maria de la Salut | Lloc.- Roqueta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 505482 4390322) | Alçada.- 120 msnm

Font documentada l'any 1238 i per tant d'origen islàmic, situada a sa part de ponent de sa finca de Roqueta (a uns 180 metres de ses cases de sa possessió), que està també a ponent des poble.

Es tracta d'un pou de captació molt modificat amb el pas del temps; té uns 5 metres de fondària amb una secció d'uns 3 x 2 metres de forma arrodonida irregular i coberta en cúpula. L'accés es fa mitjançant un gran passadís en forma de gruta amb coberta de volta i 6 escalons que davallen uns 2 metres. El que és l'accés i el pou en si mateix, estan separats per un paretó de llivanya amb un portal.

Des de sa part central d'aquesta càmera d'accés i en mig de s'escala comença un albelló (avui tapat de brutor) que va vessant avall fins a dos safaretjos, un petit de secció triangular i uns 6 m3 de cabuda i un altre de més gran que mesura 8 x 8 x 1,5 metres o sia uns 100 m3 de cabuda. Restes de canals de pedra per sa part baixa dels marges feien arribar s'aigua als diferents horts.

Un sistema malauradament abandonat, sobretot en els darrers anys, ja que a sa documentació consultada en es Catàleg de Béns Patrimonials del poble (confeccionat el 2010) en el conjunt hídric s'aprecien els bens en molt millor estat de conservació.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018