Estellencs

Mapa interactiu en proves. Per veure a pantalla completa i altres tipus de mapa, premeu en el botó [MapHub]

Font de Baix / na Buregassa

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Cas Xocolater - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 453549 4389166) | Alçada.- 55 msnm

Font que es troba a sa part baixa de sa finca de Cas Xocolater, arran del penya-segat i que forma part d'un conjunt abandonat que té una barraca, un corral, sa font i una petita àrea marjada (uns 200 m2) que rebia s'aigua d'ella.

Es tracta d'un broll que surt en una esquerda d'una gran roca i que diposita s'aigua dins un petit safareig rodejat d'un petit canyar i de figura semi-circular (uns 3,5 metres de diàmetre) construït a manera de balconada damunt ses marjades que regava.

El conjunt es troba totalment abandonat (de fet ho està tota sa finca de Cas Xocolater) però sa font segueix donant aigua que evidentment es perd pel penya-segat de cap a la mar.

Abril 2015.- En Guillem Ensenyat, uns dels propietaris de sa finca, ha tingut l'amabilitat de passar-nos una valuosa informació; ''referent a la Font de Baix, hem trobat documents on posa que la font es diu ''de na Buregassa'', malgrat que ningú la coneix per aquest nom. També, una mica més a dalt, devora la caseta esbucada, hi ha un pou que està condemnat (li varen tirar pedres), aquest pou sempre tenia aigua i era de la mateixa font''. Gràcies.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 02-2014 - Revisat.- 04/ 2015

Font de Can Cerdà

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Can Cerdà - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll escampat | Situació: Google Maps (31 S 453460 4389130) | Alçada.- 63 msnm

Font que es troba al nord de ses cases, just a sa vorera des penya-segat i tan sols a uns 100 metres de sa partió amb sa finca de Cas Xocolater.

En realitat, sa font són dos brolls conduïts per dues minetes de molt reduïdes dimensions (+- 0,25 x 0,20 metres) sense que podem aportar la seva llargària (calculam uns 3-4 metres) i que cadascuna d'elles descarrega s'aigua dins el seu respectiu safareig.

Sa primera (sa de més amunt) té un degotís on desguassa i a sa part baixa hi ha restes d'una petita piqueta de forma circular; segurament hi havia alguna canal per distribuir s'aigua per ses marjades. Sa segona (sa de més a baix) té a sa part contrària des broll, una vella canal de teula penjada que acaba a una pica més gran que s'altra i amb restes de canal.

Ses dues fonts avui encara donen aigua amb un cabal relativament important, però es conjunt de 4 o 5 marjades que antigament havien de regar roman totalment abandonat igual que els dos safaretjos i la reste d'elements etnològics; s'aigua es perd de cap a la mar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Fonteta de Can Pruaga

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Can Pruaga - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 452868 4388876) | Alçada.- 1,5 msnm

Fonteta situada just enmig de sa platja de Can Pruaga i a pocs metres de sa vorera de la mar.

Es tracta d'un broll d'aigo que surt per dues petites esquerdes d'una roca i que es recull dins una piqueta rectangular (0,80 x 0,25 x 0,30 metres) avui rompuda faltant sa pedra de davant. Sa fonteta segueix viva i encara raja aigo que d'aquesta manera es perd entre ses pedres de terra.

Es diu que en temps passats, es restaurant des Grau aprofitava aigo de sa zona mitjançant sa col·locació d'una moto-bomba als voltants de sa cala i que pujava s'aigo els 320 metres que el separa per una canonada de ferro i el corresponent cable d'alimentació elèctrica.

No sabem si sa bomba i s'instal·lació associada va arribar a funcionar de gust i si s'aigo aprofitada era d'aquesta font o d'algun altra surgència, però sa gran distància que els separa ens fa dubtar-ho. Imatge de sa bomba (4ª) cedida per Tomàs Mut).

Agraïm a Pep Toni Pardo ses imatges oferides per documentar una fonteta activa en un lloc de molt difícil accés, en tots els sentits.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2017

Font de Cas Xeremier

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Cas Xeremier - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 454145 4389252) | Alçada.- 93 msnm

Font natural que surt per la part baixa d'un gran penyal, a uns 200 metres a migjorn de ses cases homònimes.

Es tracta de dos brolls separats uns 2 metres i que descarreguen s'aigua dins un safareig construït just al seu costat. El safareig és rectangular irregular d'uns 35 m2 i està just vora d'un camí. A sa part contrària dels brolls, s'aigua surt per dues regates i cau a dues piquetes, una com abeurador ja molt malmès i s'altra que forma l'inici d'una canal de pedra que després de recórrer els 200 metres que els separa, diposita s'aigua dins s'aljub de ses cases de Cas Xeremier.

Avui tot el recorregut es fa mitjançant canonades de plàstic i algunes d'elles van de cap a finques dels voltants que tal vegada antigament formaven part de Cas Xeremier i avui estiguin segregades.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de Cas Xocolater

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Cas Xocolater - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Balma | Situació: Google Maps (31 S 453766 4388891) | Alçada.- 176 msnm

A uns 100 metres de cap a sud, vessant amunt es troba aquesta font, seca i abandonada com ses mateixes cases de sa possessió.

Es tracta d'una balma d'uns 2 metres de llargària baix unes grans roques: hi ha restes d'una canal de teula que posaven s'aigo dins unes piques de rentar roba, fetes de pedra en dos cossos i que descarreguen el sobrant dins un safareig de planta irregular d'uns 15 m2.

A partir d'aquí restes d'una altra canal pràcticament desapareguda feien arribar el liquid fins a ses cases, on mitjançant uns repartidors, canaletes i canonades de test anaven a piquetes, rentadores i altres consums.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2013

Font de Dalt / de sa Boal

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 456415 4387854) | Alçada.- 558 msnm

També coneguda com sa Font de sa Boal formava, juntament amb sa font de Baix o des Poll i dos aljubs un conjunt hidràulic que subministrava aigua a ses cases de Son Fortuny després de recórrer uns 1.300 metres.

Trobam una font de mina feta de pedra seca i perfil parabòlic. En terra és llis de pedra i té una canal a la dreta mirant des de sa boca. S'aigua aboca directament a una gran pica feta de pedra que serveix d'abeurador.

Des d'aquí sortia sa canal de pedra (avui només hi ha alguns restes) que començava es recorregut a dalt comentat i que en primer lloc arribava a un aljub que hi ha en es mateix camí de pujada des de ses Serveres i conegut con s'Aljubot des que la separen uns 550 metres, tot segons un esquema que podeu veure al final de sa galeria.

Una font molt important al seu temps però avui abandonada i només visitada per excursionistes i alguns porcs senglars.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de Son Jover / d'Amunt

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Brolls | Situació: Google Maps (31 S 457067 4389005 ) | Alçada.- 497 msnm

Una font ja seca però que crida s'atenció la gran quantitat de dipòsits de calç que hi ha per tot on rajava s'aigua. També és espectacular sa figuera que hi ha ben en mig de s'abeurador amb un important acte d'equilibri i que malgrat que sa font està seca ella segueix viva, un poc magre però viva.

Així tenim sa font que rep aigua de diferents petits ullal escampats a una marjada per damunt de s'abeurador. Destaca un d'ells però així i tot costa pena de creure que de per allà hi sortís tanta d'aigua. Com hem dit a dalt, sa quantitat de dipòsits i degotissos de calç és tal que ha desfigurat s'estructura de s'abeurador tornant-lo una gran pica de formes arrodonides irregulars; una prova real des cabal important i de sa duresa de s'aigua.

A uns 55 metres de cap a ses cases de Son Fortuny (ponent) al mateix costat des camí, hi ha un aljub elevat de pedra que rebia aigua per una canal que va per damunt una paret de pedra i feta de dues teules àrabs encarades fent així de canonada i que sembla agafar aigua des torrentó de Son Jover. Tot està en molt mal estat i no podem assegurar si sa canal també anava a recollir aigua de sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2012 | Revisat.- 02 / 2017

Font de sa Cala / es Broll

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Port - Urbà - Públic | Ús.- Oci | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 454613 4389979) | Alçada.- 1 msnm

També coneguda com "es Broll" es una surgència pràcticament a nivell del mar, a sa mateixa cala d'Estellencs, a l'altre costat del "s'Escar" just a l'esquerra de la desembocadura del "torrent de s'Aigo" i l'activitat de la qual després de diversos mesos sense pluges es demostra en les imatges.

Una de les dues sortides d'aigua, condicionada amb unes teules àrabs surt a uns 2 metres del sòl i la converteix en una dutxa natural molt apreciada en els dies calorosos. S'altra sortida a l'esquerra es diposita en una espècie de pica de la roca natural i després es llisca a la mar.

Un rètol avisa de la no potabilitat de s'aigo causa de les possibles filtracions d'aigües brutes vessant amunt on també es troba sa depuradora des poble.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 04-2013 - Revisat.- 08/ 2016

Font de sa Vinyeta

Municipi.- Estellencs | Lloc.- sa Vinyeta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 455214 4389616) | Alçada.- 67 msnm

Una fonteta molt amagada en una finca del mateix nom, baixant a la cala, passada la depuradora a l'esquerra.

És un broll molt actiu que surt d'una marjada, el sobrant de la qual es diposita en el torrent. En concret sa fonteta alimenta dos dipòsits de fibrociment circulars de 0,80 m. de diàmetre, un safareig d'uns 8 m3 i rega diversos horts de la zona amb els seus aljubs. A sa part baixa de sa mineta hi surt un altre broll que es dia de la nostra visita estava sec però segons mos diu l'amo normalment és igual o més actiu que s'altra.

Tant la seva activitat com la duresa de ses seves aigües han deixat al llarg dels anys uns degotissos calcaris de gran dimensió sota la sortida de sa mineta, testimoni de gran activitat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril 2013

Font de ses Serveres

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Furtuny - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Desconegut | Situació (?): Google Maps (31 S 454216 4388462) | Alçada.- 369 msnm

La bibliografia consultada escrita a finals dels anys 90 ja comenta que sa font i el seu abeurador són molt mals de trobar i que en sort se'n troben restes d'un abeurador mig enterrat; han passat prop de 20 anys i sa situació segurament no ha millorat, més aviat el contrari. Per altra banda, algunes altres fonts orals consultades pensen el mateix sobre l'estat actual de sa font.

Nosaltres l'hem cercada en diverses ocasions però mai hem vist cap element que sembli el descrit. Pensant amb la quasi seguretat que sa font com a tal hagi desapareguda, segurament enterrada per terra i càrritx, i a l'espera que algú ens ho pugui confirmar, la incloem dins aquest inventari com a ''font desapareguda''.

Coordenades.- Graus Decimals | Datum.- WGS84 | Data.- 07/2012 | Revisat.- 11/ 2016

Font den Mates

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Es Serralet - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 454943 4389417) | Alçada.- 96 msnm

Poc podem dir sobre aquesta invisible font. Si donam per bones ses paraules d'un veïnat, resulta que el propietari dels terrenys va construir un aljub amb blocs de formigó que embolica la boca i l'amaga totalment a la vista de qualsevol que passi per allà, a la vegada que recull i emmagatzema l'aigua que en surt.

De l'aljub surt una canonada de plàstic que s'empra per regar l'hort del costat i una teula que sembla el desguàs del sobrant. Aquest fet que sa font estigui enterrada dins l'aljub ens ho han confirmat diversos veïnats.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2011 | Revisat.- 07/ 2014

Font den Miquelet

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Es Majol - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 455236 4388856) | Alçada.- 245 msnm

Font molt coneguda a s'entorn i present a molta de sa documentació des poble però que ja fa anys que està seca. Està dins es comellar i des torrentó homònims, baix d'una marjada i per damunt ses cases de 'Es Mayol'.

És una font de mina curta (no arriba a tres metres) feta de pedra en sec, secció rectangular amb coberta de volta de canó. Al fons hi ha restes de dues piquetes fetes de pedra i de tubs de ferro tallats que anaven fins a ses cases. Seca com hem dit abans i molt ben conservada suposam per es fet d'estar fora de camins de pas habitual.

Vegeu també la fitxa de sa font den Nicolau, abeurador situat uns 380 metres vessant avall i que és possible, encara que no segur, que rebés aigua d'aquesta font.

Setembre 2015.- Nota toponímica:

A Son Fortuny un tal Miquelet que es remonta com a mínim al segle XVIII donà nom a una rota, a un torrent i a una font. L'avui seca font d'en Miquelet fou destacada per Joaquim Maria Bover de Rosselló en la seva Descripció històrico-geogràfica d'Estellencs (1831):

''...la fuente llamada d'en Micalet es sabrosísima sin embargo de que una mina se le construyó en 1830 le han causado mucho desmérito...''

No és estrany que Bover fés aquesta referència ja que l'aigua de la font era conduïda mitjançant una síquia fins a s'Era d'en Garriga, propietat que l'erudit havia heretat de sa mare, Maria Josepa de Rosselló. Font -> toponimiamallorca.net

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2012 | Act.- 09/ 2015

Font des Moro

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Coma den Vidal - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 453204 4387593) | Alçada.- 566 msnm

Igual que sa veïnada font des Quer, aquesta font es troba a una de ses possibles pujades a sa Mola de s'Esclop (928 metres), a sa coneguda com sa Coma den Vidal.

És una font de mina en estat ruïnós i abandonat que té una galeria d'uns 10 metres de llargària feta de pedra en sec amb perfil parabòlic i sòl llis amb una canal circular a l'esquerra. A uns sis metres de sa boca el sostre de sa mina s'ha enfonsat i ha quedat a cel obert. Just aquí hi ha les restes d'una piqueta feta amb un ribell de fang. Al fons els darrers 2 metres estan reforçats amb blocs de formigó al sostre i parets.

A fora, a l'esquerra de sa boca de sa mina hi ha un abeurador de pedra que servia per calmar sa sed des ramat de sa zona.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 04-2012 : Revisat.- 12/ 2014

Font des Poll / de sa Vinya / de Baix

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 455818 4388412) | Alçada.- 427 msnm

Font en estat ruïnós que formava part d'un sistema hídric emprat per alimentar bàsicament sa tafona de ses cases de Son Fortuny.

Aquest petit subsistema està format per tres elements: mina i captació d'aigua, abeurador i aljub. Tots tres elements estan en estat de total abandó; sa mina de captació està totalment esbucada i el sostre ha desaparegut, sa pica abeurador, és el que es conserva millor i l'aljub està totalment envaït de vegetació és invisible si no és de sa part de baix, fins i tot és impossible mesurar-la.

Sa mina havia de ser de pedra en sec, secció parabòlica (0,60 x 1,40 m.) i una llargària d'uns 8 metres; l'ullal del fons baix una gran roca encara dóna un pitxolí d'aigua que així mateix arriba deixar caure unes gotes a l'abeurador. Des de l'aljub surt una canal de teula que fa el recorregut pel costat d'una paret en diversos trams, però sempre molt rompuda i a trams inclús ha desaparegut fins a arribar al segon aljub, aquest en millor estat de conservació i situat a uns 370 metres de sa font original i a uns 200 metres per sobre de ses cases.

Segons la documentació consultada aquest subsistema rebia les aportacions d'aigua de sa font de Dalt o de sa Boal que hi arribaven per una canal avui desapareguda i passant també pel conegut Aljubot, tot segons un petit esquema que podeu veure al final de sa galeria.

Per sa localització d'aquesta font ens han estat de gran ajuda ses indicacions den Pere Llofriu, gràcies. Novembre 2015.- Ens confirma en Gaspar Bosch de s'Ajuntament els topònims reals pels que era conguda sa font en el pas del temps. Imatge de s'aljub recollida de 'Camins i Paisatges' den Gaspar Valero.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 02-2015 | Revisat.- 11/ 2015

Font des Porc

Municipi.- Estellencs | Lloc.- s'Esclop - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 452581 4386962) | Alçada.- 680 msnm

Font situada molt a prop de l'emblemàtica font des Quer (uns 80 metres), a uns 630 en línia recta de sa Mola de s'Esclop (907 m.) i davall d'un impressionant i inconfundible poll.

Es tracta d'una font de mina curta abandonada amb senyals de donar un poc d'aigua en temps de pluges. L'entorn està molt afectat per l'incendi de 2012 i l'imponent poll que l'identifica no estam segur que superi els efectes del foc; en canvi l'interior de sa petita mina està molt bé.

Una canal enterrada feta de dues teules àrabs enfrontades va des de la boca de la mina fins a una piqueta abeurador que recollia l'aigua però actualment està plena de terra arrossegada per s'escorrentia; afortunadament conserva a la seva part frontal una inscripció amb la data de la seva construcció: 22 d'agost de 1820.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2015

Font des Quer / de s'Esclop

Municipi.- Estellencs | Lloc.- s'Esclop - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 452654 4386888) | Alçada.- 701 msnm

Una font més coneguda per es lloc on es troba que per sa seva importància donat que està el camí d'un dels accessos a sa Mola de s'Esclop (928 m.).

S'aigo brolla a menys de 2 metres de sa boca i ho fa per 2 ullals que hi ha al fons, un a cada costat d'uns 60 cm. de fondària cada un d'ells. Més que una mina podríem dir que es com una cova artificial. Just a sa boca que té forma de volta, hi ha una piqueta que és on cau s'aigo de s'ullal de la dreta. S'aigo de s'ullal de l'esquerra surt per una malmesa canal per l'esquerra fins a un abeurador de pedra que hi ha justa allà devora, a l'esquerra de s'accés.

Una ajuda pels caminants que necessiten refrescar-se durant sa pujada a sa Mola de s'Esclop, si no hi troben un xot mort com va esser el nostre cas.

D'aigo de sa font des Quer

duime'n una botilleta

cada glop una pesseta

cada gota un dobber

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 04-2012 : Revisat.- 12/ 2014

Font des Torrent den Cuc

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Es Millar / Es Collet - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 455677 4389738) | Alçada.- 126 msnm

Font situada dins es torrent den Cuc, a sa part nord des poble i a uns 130 metres per sa part de ponent des camí GR que va d'Estellencs a Banyalbufar.

Es tracta d'un broll que surt pel costat hídric de la dreta i que en el seu temps es va tapar amb un dipòsit (més o menys d'un metre cúbic) fet de pedra en verd que a la vegada que protegia el broll, li servia per emmagatzemar s'aigua que surt. A sa part de dalt hi ha un forat tapat amb una pesada llosa que havia de servir tant per treure aigua com per entrar-hi a fer tasques de neteja.

Actualment hi han col·locat al costat un altre dipòsit més modern fet de plàstic, cilíndric i de pareguda cabuda, afegit al dipòsit de pedra per un tub de plàstic flexible. Des d'aquest dipòsit surt per sa part baixa una canonada de plàstic rígid amb diverses connexions i claus de pas que es dirigeix torrent avall on segurament abasteix a diversos usuaris.

Dins es mateix municipi i a s'altra part des poble, hi ha una altra font amb aquest mateix i curiós sistema, sa font den Mates, que també descarrega s'aigua directament dins un dipòsit, encara que aquest és molt més gran.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol -2016

Font des Oms

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 456714 4388436) | Alçada.- 411 msnm

Bella font al costat esquerra d'un torrentó a sa part de llevant de sa finca de Son Fortuny, entre sa Font de Son Jover i sa Font de Dalt.

Es tracta d'una font de mina amb dues galeries i als seus respectius ullals; una principal i una altra que surt a la dreta a uns 4 metres de sa boca. Ses dues estan fetes amb pedra seca i secció de perfil ogival en bon estat de conservació. Una canal de teula àrab recorre ses dues galeries per un costat i s'ajunten a una piqueta feta de ciment. Des d'aquí una altra canal va fins a sa boca i després a un gran abeurador (avui només hi ha restes) que hi ha a la dreta de sa boca, davall des mateix marge i a uns 2 metres.

Crida s'atenció es treball tan ben fet amb pedra a sa boca de sa mina, unes grans pedres treballades per conformar un impecable perfil ogival.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Joliol-2012

Forat d'Amunt

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Torrent de s'Aigo - Rústic - Públic | Ús.- Rentadores | Tipus.- ? | Situació: Google Maps (31 S 455854 4389286) | Alçada.- 162 msnm

Font molt coneguda dins es poble que alimenta ses rentadores que hi ha just a s'entrada, a l'esquerra si venim des de Banyalbufar.

A uns 200 metres vessant amunt des de ses rentadores, en es costat hídric de l'esquerra hi ha sa boca de sa mina a sa que no hi hem pogut accedir per s'impressionant massa de romegueral i canyes que hi ha; ja ho intentàrem el 2011 però ara està encara pitjor. Sí que podem donar fé que hi és, ja que es renou d'aigo que se sent just damunt és inconfundible.

Després de recórrer els 200 metres mitjançant una canal de pedra, s'aigo cau primer dins un abeurador per es bestiar i després passa a ses rentadores; el sobrant passa per davall de sa carretera i va de cap a diversos horts on s'empra per regar.

Un informador resident a sa zona ens afirma que aquesta font és una vena de s'Ull de s'Aigo (650 metres més amunt); avui per avui noltros no ho podem confirmar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2013

Ull de s'Aigo / font des Llorers

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 456208 4388844) | Alçada.- 247 msnm

És sa font més important d'Estellencs i sa principal proveïdora d'aigo des municipi. Està situada dins es llit des 'Torrent de s'Aigo' a sa part de llevant de ses cases de Son Fortuny . És tracta simplement un broll que surt de en terra; hem trobat referències a sa font citant-la com sa 'font des Llorers'.

A 1831 s'historiador Joaquim M. Bover ja comenta que aquesta cabalosa font movia dos molins, regava s'horta des poble i era utilitzada per quatre tafones. Avui sa font està canalitzada mitjançant tres síquies: 1ª.- Va cap als horts i és d'arrendament. 2ª.- Abasteix al poble. 3ª .- Va cap a s'hort de Son Fortuny i després de cap als antics molins per acabar a diferents llocs des municipi per diferents síquies.

Podeu veure un document al final de sa galeria d'imatges recollit des llibre "Son Fortuny, no per nom" unes interessants dades sobre aquesta important font i el seu aprofitament.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font den Nicolau

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Camí Vell d'Andratx - Urbà - Pùblic | Ús.- Abeurador | Tipus.- Broll ? | Situació: Google Maps (31 S 455252 4389230) | Alçada.- 141 msnm

Es tracta d'un vell abeurador per bísties situat a l'antiga carretera d'Estellencs a Andratx, a l'esquerra en aquest sentit i a uns 350 metres des centre des poble.

Actualment s'abeurador conforma una bonica pica circular amb restes d'una canal d'arribada d'aigua però que no passa de s'entrada de sa finca 's'Olivar', tot en bon estat malgrat estar dins el mateix camí. Hem localitzat una imatge de mitjan segle passat (imatge 4) en què es veu un abeurador que pensam pot ser el mateix, presenta una forma diferent però es portell de 's'Olivar' sembla el mateix.

Segons ens afirma un veïnat, aquesta pica-abeurador rebia s'aigua de sa font den Miquelet, situada a uns 380 metres vessant amunt en direcció migjorn. L'il·lustre J.M. Bover era propietari de la finca situada just davall d'aquest abeurador: 'son Garriga' o s'Era den Garriga' i segons s'afirma a toponimiamallorca.net aquesta finca rebia aigua de sa font den Miquelet mitjançant una síquia. Aquest abeurador està en línia entre la dita finca i dita font pel que és possible que fora un ramal de la síquia ....

Però no deixa de ser estrany que el dit Joaquim Maria Bover en la seva Descripció històrico-geogràfica d'Estellencs (1831), es cita a ell com a propietari de la font del Cingle (?) però no de la den Miquelet:

'lo tengo experimentado con particularidad en una fuente llamada del Cingle, de mi propiedad, cuya agua es de calidad purgante y con tal efecto, que se percibe al momento de tenerla en el cuerpo, la de la fuente llamada d'En Micalet es sabrosísima sin embargo de que una mina se le construyó en 1830 le han causado mucho desmérito'

El topònim ''font den Nicolau'' es presenta en la revista local ''a vistes des poble'', num. 3 d'abril de 1997 per Carles Díaz. La imatge n. 4 és de la mateixa revista.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer 2015 | Revisat.- setembre 2019

Font de Son Serralta

Municipi.- Estellencs | Lloc.- Son Serralta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 456072 4390448) | Alçada.- 179 msnm

Antiga i seca font de mina situada a sa part baixa de Son Serralta, a uns 120 metres per la seva part de migjorn i just davall sa carretera que va de Banyalbufar a Estellencs.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra en sec, secció parabòlica (0,70 x 1,20 m) amb una canal de teula per conduir s'aigua des de s'ullal del fons a sa boca de sortida. A l'esquerra de dita boca hi ha un safareig de 6 x 2 x 2 m des del que s'aprecien restes d'una canal també de teula que va fins a un abeurador situat a uns 30 metres i des d'aquest amb una altra canal adossada a una paret desguassa al torrent.

Ben segur que hi havia altres canals que regaven els horts de Son Serralta però no s'aprecien a simple vista. Completa aquest abandonat conjunt hidràulic, una rampa (tal vegada era escalonada) per accedir des de sa carretera fins a sa font, on ben segur que hi havia algun tipus de pica o abeurador.

Son Serralta es va segregar en dues a l'any 1822 (Son Serralta i Son Serralta de Baix) just per s'antic camí de Banyalbufar a Estellencs (avui carretera MA-10) de manera que sa boca de sa font i els altres elements quedaren dins sa segona, encara que sa finca original es va reservar els drets sobre s'aigua. L'Arxiduc, en la seva descripció del camí vell d'Estellencs a Banyalbufar també documenta la seva existència.

Com s'ha dit, el conjunt roman totalment abandonat des de fa molts d'anys però una vegada més hem d'admirar sa feina d'aquests mestres picapedrers que construïen mines de pedra en sec, ben segur que fins ara fa uns cent anys, a damunt tenia un camí de carro i prou; avui hi ha una carretera asfaltada, ampliada i reformada algunes vegades, tenint en compte sa maquinària pesant que s'empra en moure terres, camions plens, piconadores ... el tràfic rodat d'avui en dia ... Idò dins sa galeria de dotze, metres feta de pedra en sec, no s'ha mogut ni una sola peça.

Una boca d'entrada a la mina feta amb un tub circular de ciment és l'única nota desagradable en un conjunt que tot s'ha de dir, estam acostumats a veure'ls abandonats. Sa font ha estat localitzada amb l'ajuda de Miquel Àngel Escanellas.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2020