Sant Joan

Font d'Horta

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Horta - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 503395 4380281) | Alçada.- 125 msnm

La font es troba just devora el camí d'Horta, defora d'un hort de tarongers. Està totalment abandonada i l'accés just és possible pel pou mare o captació (i en l'any 2018 amb poca seguretat).

L'accés al pou mare es fa per una petita habitació rectangular (2,20 x 1 metres) tancada amb un portalet de fusta a la qual s'accedeix per una escalonada. El pou de captació també és de secció rectangular (3,6 x 1,8 m.) i una altura d'uns 4 metres. Té una coberta de volta que sembla ser un antic forat de ventilació, inclús també per extracció d'aigua.

Des de sa part baixa des pou surt una mina de pedra en sec, de secció molt irregular i parcialment entrespolada d'uns 6 m de llarg. Sembla que aquesta mina original es va allargar uns 53 m fins a dins el safareig (16 x 11 m.) però amb unes dimensions molt més grans (1,50 x 1,80 m.) i característiques més modernes: parets verticals referides, coberta de volta rebaixada i sòl formant una gran canal per conducció de l'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12 - 2011 | Revisat.- 05/ 2018

Font de s'Hort de don Xim

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- els Calderers - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou artesià 1 Situació: Google Maps (31S 504419 4382159) | Alçada.- 117 msnm

Captació d'aigua situada a mig camí entre Sant Joan i ses cases des Calderers, en es mateix camí que va de cap aquestes darreres a la dreta; sa finca és coneguda com a s'Hort de Don Xim o dels Tres Safaretjos.

Es tracta d'un pou artesià d'uns 12 x 3 x 6 metres que s'omple d'aigua en funció del nivell de l'aqüífer captiu que l'alimenta; antigament s'aigua era conduïda per una xarxa de canals i síquies de cap els horts dels voltants quan s'aigua vessava per damunt.

Els 3 safaretjos (més un de petit el costat) que semblem de construcció més moderna (possiblement del segle XX) eren alimentats mitjançant sa força d'una bomba elèctrica que es troba dins una caseta al costat del pou de captació i que impulsava s'aigua per fer-la passar per una malmesa canal de marès (0,30 x 0,20 m.) situada just a sa vorera de sa carretera, entre aquesta i els safaretjos.

Avui el pou té aigua però estancada i ja només s'aprofita d'una manera esporàdica per una canonada de plàstic; els safaretjos i les canals que els alimentaven d'aigua estan rompudes i abandonades.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018

Font de s'Hort de Son Baró

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Son Baró - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S 505122 4384621) | Alçada.- 143 msnm

Font situada a uns 900 m. per sa part de llevant de ses cases de sa Bastida i des puig de Sant Nofre (255 m.).

Es tracta d'una font de mina amb una galeria tipus 'qanat' d'uns 65 metres de llargària, secció rectangular variable (0,80 x 1,80 m.); el trespol és llis amb una canal de teula àrab, ses parets són llises i referides de ciment mallorquí; sa coberta és arquitravada mitjançant grans lloses planes de pedra. Hi ha restes de tres pous de ventilació fets de pedra seca, secció rectangular i actualment condemnats i tapats, segurament pel fet que sa font s'hagi assecat fa temps.

Aquesta galeria o mina comença dins un gran pou de captació (4 x 5 m. en planta i uns 6,5 de fondària) amb parets laterals de pedra seca, una escala per davallar-hi d'escalons volats i al fons el que era s'antic ullal o ullals de sa font.

A s'altra costat de sa mina, quan el desnivell del terreny coincideix, sa mina para a ser canal a cel obert en un tram d'uns 32 metres de llargària on conserva mesures i materials de construcció acaba al lateral d'un gran safareig d'uns 500 m3; el fet que el desguàs estigui a sa part alta de sa paret des safareig, testimonia que sa galeria era emprada també com a dipòsit de reserva d'aigua.

En resum, un 'qanat' típic molt ben construït on sa mina és clarament de desguàs, que no de captació, situat dins una finca avui abandonada que segur fou important a sa contrada en temps passats.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018

Font de Can Verger

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Can Verger - Urbà - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- Ufana | Situació: Google Maps (31S 503429 4383153) | Alçada.- 150 msnm


Antiga i desapareguda font ufana que brollava en temps de fortes pluges per terres conegudes com a Can Verger, un conegut metge de sa contrada

Hem recollit personalment diversos testimonis de gent major de com s'aigua davallava sense control pels carrers des poble els dies després de fortes pluges, tal com explica a sa revista 'Mel i Sucre' de l'any 1991 i de sa que adjuntam imatge.

Segons els testimonis recollits, tot apunta que sa ufana brollava per on avui hi ha unes cotxeres, a sa part nord de s'aparcament des restaurant Can Tronca. A sa galeria d'imatges podeu veure una composició fotogràfica amb dues imatges del lloc l'any 1956 i l'any 2016 i la probable situació de sa font ufana.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font de Cugulutx

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Cugulutx - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31 S 504337 4378743) | Alçada.- 139 msnm

Una de ses diverses fonts que hi ha dins Cugulutx, una finca immensa que avui està molt segregada; està just abans d'arribar a Vilafranca de Bonany, a la dreta de sa carretera de Palma si hi venim d'allà.

Es tracta d'una font que aprofita s'aigua d'un pou de captació, probablement de vena, fent-la arribar a dos safaretjos mitjançant una mineta o albelló amb dos pous d'oreig i uns 20 metres de llargària. El pou de captació, és de secció el·líptica (2 x 1,5 m.) està fet de pedra forrada de ciment mallorquí; no podem aportar sa fondària total en haver-hi aigua bruta al fons, pensam que està entorn dels 10-12 metres. Fora té un coll fet de marès i un abeurador circular.

Al pou s'hi pot accedir per una escaleta de pedra que dóna accés a una sala (3,5 x 2 m.) amb coberta de volta, feta tota també de pedra i referida de ciment mallorquí; hi ha un portalet d'accés al pou i una vella bomba hidràulica.

S'albelló que fa arribar s'aigua als safaretjos és també de pedra en sec, els dos pous són de secció quadrada (0,40 x 0,40 m.) i estan fets de marès; no podem aportar les dimensions en secció d'aquesta mina de desguàs o albelló. Els dos safaretjos són bessons, mesuren 8 x 8 metres i estan separats uns 4 metres; un encara té aigua i l'altra sembla estar clivellat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font de Son Font

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Horta - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 502741 4380313 ) | Alçada.- 139 msnm

Font situada a uns 100 metres per sa part sud-est de ses cases de Son Font den Muntaner (avui Can Dalmau) dins una allargada garriga que fa de barrera natural.

Es tracta d'una cavitat natural dins un roquissar creat ben segur per sa mateixa aigua en brollar al llarg de segles. S'erosió he creat aquesta cavitat que mesura uns 4 x 3 metres en planta de forma arrodonida irregular i uns 1,70 d'altura en el punt més alt i que ara encara acumula aigua en la seva part baixa, encara que no podem afirmar si en temps de fortes pluges, aquestes aigües omplen sa cavitat i surten cap a fora.

Actualment no s'observa cap mitjà d'aprofitament d'aquestes aigües, igual que a les imatges aèries del 1956 tampoc s'aprecien canals ni síquies pel que pensam que era utilitzada pel consum de persones o d'animals.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font de Son Rebassa

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Son Rabassa - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 505032 4382866) | Alçada.- 138 msnm

La Font de Son Rebassa dóna la seva aigua primer a un safareig i des d'aquest a un abeurador que estan un a cada costat de la carretera de Sant Joan a Petra.

És un qanat de 46 m de llarg. Té pou mare i dos pous d'aireig. El pou mare ha estat modificat i ara queda cobert com si fos una claveguera. Els altres dos pous d'aireig queden tapats amb feixos de branques.

La mina no té portal al safareig siní que just s'obri l'espai per una canonada. L'accés al seu interior es fa pel primer pou d'aireig, on hi ha una escaleta de fusta. S'observa que l'interior és tot de pedra en sec i la coberta és a doble vessant.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12- 2011

Font de Son Ramón

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Son Ramon - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 506552 4379161) | Alçada.- 112 msnm

Font situada entre ses cases d'Hortella Vell i es nucli urbà de Vilafranca, a un kilòmetre des poliesportiu d'aquest poble per sa part de ponent. Es tracta d'un conjunt hídric format per tres elements: una mina de captació, una gran canal de desguàs i un safareig.

Sa mina de captació (amb sa boca d'entrada esbaldregada) està enclotada i s'hi davalla per dos grans escalons de pedra; mesura uns 3 metres de llarg, de secció parabòlica (0,75 x 1,40 m.) i al fons s'aprecien degotissos calcaris i un ullal a sa part baixa. Davall els escalons d'accés a sa mina, que normalment havia d'estar anegada, hi ha restes d'un albelló per on sortia s'aigua a l'exterior.

Aquesta aigua era recollida per una canal, més que res una trinxera (avui en molt mal estat) en forma de 'V' en secció d'uns 0,60 metres d'ampla per uns 0,90 metres d'altura i que mesura uns 20 metres de llarg entre sa boca de sa mina i es safareig. Hi ha abundants restes escampats de teula àrab del que havia de ser sa conducció de s'aigua pel centre de sa trinxera, trinxera que per altra part presenta una inclinació més pronunciada del que és habitual, un +- 30%.

Es safareig de sa part baixa des sistema, recollia ses aigües que li arribaven per sa canal, canal que en entrar-hi és de ciment amb una regata, ja que per sa vorera hi passa un camí; es safareig mesura 7 x 5,5 metres en planta i 1,30 d'altura.

Un sistema interessant que segur regava molts horts de sa contrada; té signes de gran activitat, però avui es troba totalment seca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font de l'amo en Joan de Cugulutx

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Cugulutx - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 504118 4378610) | Alçada.- 145 msnm

Font situada a uns 3,3 km. abans de ses primeres cases de Vilafranca, a la dreta de sa carretera de Palma, a uns 800 metres en direcció migjorn.

Es tracta d'un antic pou artesià d'uns 8 metres de fondària on es veu clarament una vena d'aigua en forma de mina natural al fons, això gràcies a sa transparència de s'aigua que hi ha, uns 3 metres el dia de sa nostra visita.

Ens comenta s'actual propietari de sa contrada que quan ell era nin (allà pels anys 50) hi havia una mina empedrada que començava per la meitat des sementer i arribava fins al fons des pou, no recorda mesures, materials ni altres detalls, però està segur que hi era.

Es pou està sense paredar a partir des 2 metres que és de pedra en verd, després és natural, de secció ovalada d'uns 2 x 1,20 metres. Es coll des pou és de tres filades de marès amb una reixa de protecció; no hi ha restes a la vista de canals ni síquies; unes canonades de plàstic donen servei a s'habitatge de s'estadà actual de sa finca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font de s'Hort d'Hortella

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Hortella - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 505131 4378739) | Alçada.- 122 msnm

Font situada a uns 500 metres de ses cases velles d'Hortella per sa part de migjorn, dins una segregació coneguda com ''s'Hort d'Hortella''.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra en sec, secció rectangular amb coberta de volta de canó (0,70 x 1,70 m.) i amb una llargària d'uns 18 metres en un primer tram de secció abans esmentada. En aquest punt, sa galeria es divideix en dues, una segueix recta tirant a dretes, secció irregular sense paredar, natural però ja molt més petita (uns 0,60 x 0,50 m. de mitjana) amb un ullal a uns 6 metres de sa divisió.

S'altra mineta surt de cap a la dreta i va girant a esquerres, de secció rectangular irregular però paredada amb pedra seca i coberta de petites lloses, mesura una mitjana de 0,40 x 0,70 m. i no s'aprecia al final on deu haver-hi s'ullal, uns 6 o 8 metres segurament.

De sa boca de sa mina (clarament construïda a cel obert) hi ha una canal de desguàs que en realitat és una prolongació de sa mina, però sense capell. Mesura uns 45 metres de llarg fins a un punt on a uns 5 metres des safareig, passa a convertir-se en albelló enterrat per facilitar es pas de cap a s'hort i finalment descarrega s'aigua dins un immens safareig: 21 x 16 i 3 metres d'altura, des d'on és repartida a tots els horts que en tenen empriu.

Sa font segueix activa, conserva una canal en terra (0,20 x 0,20 m.) de ciment per sa conducció d'aigua en tot es recorregut; unes modernes canonades de plàstic ajuden a sa millor distribució.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font de sa Bastida

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Sa Bastida - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 503516 4384743) | Alçada.- 119 msnm

Font situada a uns 900 metres per sa part de sur-oest des puig de Sant Nofre (255 m.) i a uns 1500 al nord des poble.

Es tracta d'un antic broll o mineta que neix dins es torrentó que ve de sa part de Son Roig, torrentó que en aquest tram va junt i en paral·lel al camí que va de cap al puig de Sant Nofre (255 m.). En es punt on camins i torrentó formen un encreuament en forma de ''T'' hi ha marques de treballs de formigó segurament per fer alguna mena d'aljub per regular i redistribuir es cabal d'aigua de sa font (vegeu imatge -8- de sa galeria).

Així que de sa part de davall d'aquesta 'comporta' hi ha un petit albelló que fa passar s'aigua per davall des torrent i entra dins es gran canal (96 metres de llarg) de conducció que du s'aigua fins al safareig (17 x 12 metres) des del que es distribueix als horts per regar-los.

Crida s'atenció sa grandària de sa canal de conducció que va de sa captació fins al safareig, molt semblant a sa que hi ha a sa també santjoanera font des Camp Rafal; només se'ns ocorre un motiu, augmentar el seu emmagatzement d'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018

Font den Cambuix

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Cugulutx - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 504583 4378545) | Alçada.- 147 msnm

Font situada a uns 3 kilòmetres abans d'arribar a Vilafranca de Bonany, a la dreta de sa carretera de Palma si en venim i a uns 250 metres de sa partió amb Porreres

Es tracta d'una captació d'aigua dins un pou de secció ovalada (2,2 x 1,5 m.) amb una fondària que no podem aportar. Des d'aquest pou surt una mineta o albelló de desguàs en direcció nord on desguassa s'aigua després de recorre 40 metres per davall terra. Sa galeria no és accessible, sembla estar feta de pedra en sec i té dos pous de ventilació de secció circular (uns 0,50 de diàmetre).

Finalment s'aigua es diposita dins s'esmentat safareig (14 x 9 m.) on actualment sembla que s'empra com a piscina. Es pou de captació i s'escala per accedir-hi estan envoltats per una estructura de bloquets de formigó amb coberta de plàstic i dins hi ha restes de bombes i canonades amb un aspecte d'abandonament total.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font den Llargo

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Hortella - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 504755 4378434) | Alçada.- 146 msnm

Font situada a uns 870 metres a migjorn de ses cases d'Hortella Vell, a la dreta des camí que va a Porreres per Sant Jordi.

Es tracta d'un broll que surt a sa part baixa d'un talús natural d'uns 4 metres d'altura. S'antic broll d'aigua actualment és un forat de forma irregular d'uns 0,30 metres d'ampla que entra en el sòl amb una inclinació d'uns 45°.

Dit broll es troba a l'interior d'un recinte rectangular, també irregular d'uns 3,5 x 1,8 metres en planta i amb un paretó que l'envolta d'uns 0,40 metres d'altura, formant així el que havia de ser un estany o una bassa.

S'element es troba a sa part alta d'unes marjades però no s'aprecien restes de canals, síquies ni albellons. Sa font amb el seu estany podria haver-se emprat per regar i/o per el ramat; el que queda està en molt mal estat i tot romput, sembla fer molts d'anys que sa font està seca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Fonteta den Maravilla

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Can Maravilla - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Pou amb capella | Situació: Google Maps (31 S 498579 4383628) | Alçada.- 152 msnm

Font situada a uns 1800 metres de Lloret de Vistalegre per sa part de migjorn, (està dins el terme de Sant Joan per tan sols una vintena de metres) i al costat dret des camí que va a sa finca homònima.

Es tracta d'un antic i sec pou amb capella del que només en queda es forat paredat i un poquet de coll que conserva un tros de paret corbada, però suficient per suposar que sa font podria haver tingut una estructura semblant a aquesta.

Possiblement tenia un abeurador davant el coll però els descendents dels propietaris (als qui agraïm la seva amabilitat) no recorden més detalls que sa font vessava per davant i sovint anegava es camí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font des Camp Rafal

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Camp Rafal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31 S 506175 4382764) | Alçada.- 148 msnm

Interessant font situada a tan sols 150 metres de sa partió amb el municipi de Petra, dins una de ses moltes segregacions des Camp Rafal; també és coneguda com a Mina des Camp Rafal.

Es tracta d'un conjunt hidràulic format per quatre elements: un pou de captació, una mina o albelló de desguàs, una canal i un safareig.

  • Es pou de captació o pou mare es troba a uns 12 metres de ses cases per la seva part sud-oest, té uns 2 metres de diàmetre i una fondària d'uns 6 o 8 metres segons sa propietat. Es coll està protegit per un paretó de pedra seca d'uns 0,60 metres d'altura i un enreixat casolà per protecció.
  • Al fons es troba sa vena d'aigo i hi comença una mina feta de pedra seca, coberta de volta i uns 1,20 x 2,00 metres de secció (sempre segons sa propietat en no ser accessible el sistema) amb un recorregut baix terra d'uns 23 metres. Basta dir que per tasques de neteja, s'empra una petita pastera.
  • Aquí sa mina es converteix en canal a cel obert, però més gran del que és habitual: uns 2 x 2 metres, amb ses paret dels costats de pedra en verd, referida amb ciment a sa part baixa per estanquitat i acabada amb ''llom d'ase'' a sa part superior.
  • Al final i després de recorre uns 90 metres entre canal, mina i pou mare, s'aigo es diposita dins un safareig, avui amb els murs de formigó, d'uns 15 x 5 metres de secció.

Sa propietat ens confirma que sa font raja tot l'any, amb més cabal en s'hivern com és normal però també ens confirma un detall que fa que aquesta font sigui diferent de ses altres; a part dels usos per agricultura i consum, en temps passats, es safareig s'emprava per fer-hi tractament de fusta emprada per construcció de vaixells.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2017

Fonteta de Consolació

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Consolació - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 503017 4382370) | Alçada.- 156 msnm

Antiga i eixuta fonteta situada a l'inici de sa carretera que puja al Santuari de Consolació, a uns 50 metres des primer revolt a mà esquerra.

Aquesta antiga surgència es troba envoltada per una estructura feta fonamentalment de peces de marès d'uns 8 x 5 metres en planta i uns 3,5 d'altura en forma de caixa amb sa coberta de volta de canó o sigui, un aljub. Aquest aljub té una inscripció gravada amb sa data de construcció (1891) damunt s'obertura que hi ha a s'altura des camí que puja al Santuari i que havia de sevir per treure aigua; a sa terrassa de damunt, hi ha un coll de cisterna pel mateix menester.

A part de sa data inscrita a sa paret (1891) a sa revista local 'Mel i sucre' de l'any 1992, nombre 143, es recullen uns treballs fets a dita fonteta en l'any 1795, a sia uns 100 anys abans de sa construcció d'aquesta estructura per protegir sa fonteta.

Amb el poc que es pot veure per la reixa del camí, al fons hi ha indicis de degotissos del que havia de ser s'antiga surgència o broll d'aigua a cel obert, el sòl està en pendent de cap al camí i a sa part de davall de dita obertura del camí, hi ha un enfonsament a manera de dipòsit d'uns 3 metres quadrats per 1,5 d'altura amb ses parets referides de ciment amb una intenció clara d'emmagatzemar aigua, ja que està just davall del coll de cisterna i de sa finestra des camí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2017

Fonteta de Meià

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Meià - Rústic | Ús.- Consum humà, abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 500620 4381060) | Alçada.- 180 msnm


Sa Fonteta de Meià és un broll que sorgeix enmig del pinar de la possessió. Està excavat a la roca i queda protegit per una mina que evita que hi caigui terra a dedins.

La mina té una llargada de 5 m i és bastant llarga i ampla encara que el portal és petit. No té cap canal a l'interior i sembla que s'utilitzava directament com a bassa.

ACtualment està seca però sembla que mentre el pinar va estar cuidat brollava normalment encara que no fos amb gaire força. Segons ens expliquen, quan era necessari se feia una síquia de terra per dur l'aigua fins a les cases de Meià.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny - 2012

Fonteta de Son Brondo

Municipi.- Sant Joan | Lloc.- Son Brondo - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou | Situació: Google Maps (31S 499818 4383530 ) | Alçada.- 155 msnm

Pou situat a uns 60 metres abans d'arribar a ses cases de sa possessió homònima, en un eixamplament des camí que ve de Son Munar, a l'esquerra.

Es tracta d'un pou amb uns 12-15 metres de fondària, amb dues parts a sa part de baix, fet de pedra en verd i secció el·líptica. Té un coll de marès protegit amb una reixa de ferro i a la dreta hi ha dues grans piques també de marès d'uns 1,4 x 0,90 metres. Protegint es conjunt hi ha una estructura en forma de capella amb unes dimensions d'uns 3 x 2 metres.

En tractar-se evidentment d'un pou de vena, suposem que localment se la coneixia amb el qualificatiu de ''fonteta'' per fet de tenir sempre ses dues grans piques plenes d'aigua a lliure disposició de qualsevol que passés.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017