Santa Margalida

Font de Femenia

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- Femenia - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31 S 509791 4396028) | Alçada.- 66 msnm

La Font de Femenia neix dins un pou i és conduida per una mina que acaba directament dins un safareig. En aquest cas el safareig i la mina no s'anegaven fins a dalt com a altres fonts d'aquesta zona (Font de Raboster, Font de s'Hort den Vico) sinó que normalment just tenia fins una màxim d'1 metre d'alçada.

Per accedir a l'aigua se podia obrir la fibla principal de regar, situada davallant una escalonada defora del safareig o entrar-hi directament. Té dues escalonades, la primera permet accedir devora el portal de la mina. La segona permet accedir a devora la fibla, on hi ha un replà des d'on s'agafava aigua amb un poal per posar-la dins a una pica dins el mateix safareig. Aquesta pica s'utilitzava per enviar l'aigua a l'era quan s'havia de regar.

Hi ténen dret d'empriu tres propietaris, corresponents a la parcela on hi ha la font i les quatre altres que l'envolten. El propietari del marge on hi ha el portal del pou ho va arreglar fa uns pocs anys però va mantenir l'estat original de la font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Raboster

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- Hort de Raboster - Rústic | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 507918 4393698) | Alçada.- 76 msnm

Font situada a l'encreuament de dos camins, sa carretera MA-3521 que va a Muro i es camí des Reboster que va de cap a Santa Margalida. Damunt el que era el pou mare hi ha una gran torre que feia de dipòsit de l'aigua que s'extreia quan s'hi va instal·lar un motor, nombrosos degotissos testimonien gran activitat en temps passats.

La mina va per sa part dreta des camí homònim en direcció a Santa Margalida, comença a uns 6 metres de fondària, té una longitud d'uns 125 metres amb i secció rectangular (0,50 x 1,20 metres) amb coberta plana de lloses; hi ha dos pous d'oreig, de secció quadrada (uns 0,60 x 0,60 metres) fets amb peces de marès.

Un està a uns 12 metres de la torre o antic pou mare i està tapat amb les restes d'una pica de pedra massissa rompuda; s'altra està a uns 50 metres abans d'arribar al safareig. No descartem que pugui haver un tercer pou totalment condemnat.

Al safareig (12 x 10 x 1,8 metres) sols s'observa un petit forat a mitjana alçada que dóna accés a la mina i que a la vegada converteix a tota la galeria amb un gran dipòsit per reserva d'aigua. Des d'aquest punt tot el que s'observa de l'interior de la mina és fet de marès.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12- 2011 | Revisat.- 04/ 2018

Font de s'Hort den Degollat

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- Hort den Degollat - Rústic | Ús.- Hort | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 507694 4393961 ) | Alçada.- 70 msnm

Aquesta font es troba molt a prop de la Vila de Santa Margalida, a l'Hort den Degollat. És una mineta que acaba a una capella de grans dimensions. Damunt la capella hi ha un bon mirador cap a Santa Margalida i damunt la mina hi ha la casa de l'hort.

La capella és tota de marès, amb bancs de pedra a banda i banda. Enmig hi ha una gran pica a nivell de terra, pareix que abans hi podia haver una escalonada per davallar un poc però ha desaparegut. A dins una capelleta al fons de la gran capella hi ha un finestró que permet observar l'interior de la mina. Sa mina és de secció rectangular, parets de pedra seca forrada de ciment els 0,80 m. de terra al nivell des finestró; ses parets són verticals i sa coberta és de lloses planes. D'aquesta manera, tota sa mina (de llargària no determinada) es converteix en un gran dipòsit de reserva.

Sa mina te un recorregut irregular i sembla que té una longitud de més de 8 metres tirant de cap a la dreta vist des de sa boca. L'aigua cau directament dins una pica d'on surt una canal que passa per davall el banc del costat esquerre i arriba fins a l'hort. Una canal davall un marge acaba en un pou i per aquest i un albelló va cap avall en direcció a sa Síquia Reial, segurament aportant abans aigua a altres horts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12- 2011 | Revisat.- 04/ 2018

Font de s'Hort des Mestre

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- es Pujol - Rústic - Privat | Ús.- Molí fariner | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31s 508186 4393338) | Alçada.- 77 msnm

Font situada a sa part de migjorn des poble, a pocs metres de sa partió amb Maria de la Salut i just davall sa carretera MA-3521 que va de cap a Muro.

Es tracta d'una font de mina de possible origen islàmic tipus 'qanat' amb 3 elements importants:

- Mina de captació que va per davall el safareig i transcorre pel costat de sa carretera a 3 metres per davall d'ella amb 7 o 8 pous de ventilació, avui tots condemnats excepte un ben visible.

- Mina o albelló de desguàs que va des de sa mina de captació abans descrita fins a un lloc enmig de s'hort (75 m.) on passa a ser canal a cel obert ( 60 m.). fins arribar al molí.

- Molí fariner en estat ruïnós però que conserva es rodet i altres elements propis; era es principal destí de s'aigua d'aquesta font (a part de reguiu); el sobrant anava a caure a sa síquia real.

Sa inspecció visual dels elements ha estat fins ara molt limitada però aquestes afirmacions i detalls surten de sa boca de mestre Gabriel Calvó ''fonoll'', margalidà que hi va fer feina 50 anys a s'hort des Mestre i voltants.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2018

Font de sa Boleda

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- sa Boleda - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 510578 4396690) | Alçada.- 60 msnm

Aquesta mina de sa Boleda està documentada des de ben antic i sembla que podria ser originalment islàmica encara que les característiques de la construcció actual són ben modernes.

Està feta de marès amb sostre a doble vessant, va augmentant la seva alçada de forma escalonada des de l'entrada fins al pou d'aireig. A partir del pou només està paredada els primers metres i després passa a estar directament excavada a la roca.

Volem agrair al propietari de l'Agroturisme sa Boleda l'amabilitat amb que ens va tractar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font des Pujol

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- es Pujol - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 508408 4393101) | Alçada.- 74 msnm

Inaccessible font situada a sa part de migjorn des poble, a pocs metres de sa partió amb Maria de la Salut i just davall sa carretera MA-3521 que va de cap a Muro. Font documentada al 1247 (EK Aguiló BSAL XIII, pag.287) on diu que la font neix dins el terme de Maria però rega terres de Santa Margalida.

Un enorme i espès batzer impedeix accedir a sa mina i per tant aportar qualsevol informació sobre dimensions i tipus de construcció d'ella. Anomenada en alguns llocs com a ''sa mina des Pujol'', està a sa vertical des camí que davalla de sa finca ''es Pujol'', camí que havia de donar accés des de sa finca a l'enorme ''hort des Pujol'', lloc com era coneguda tota sa contrada.

El que si està clar, és la seva situació; just de davall es batzer, surt un albelló fet de marès (0,60 x 0,50 m.) que va ben ple d'aigo, visible uns 25 metres més avall on s'albelló té una obertura a dalt i on ja es converteix en canal a cel obert; en uns 35 metres més, s'aigo es descarrega dins un safareig (120 m2) i que a hores d'ara està totalment ple.

De sa part contrària des safareig, comença una altra canal per reg que de seguida es desvia en dos ramals més que donen subministrament als nombrosos regants que segons un veïnat en tenen dret d'empriu.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2017

Mina de s'Abeurador

Municipi.- Santa Margalida | Lloc.- c/ des Puig - Urbà | Ús.- Abeurador | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 509116 4394898) | Alçada.- 72 msnm

Coneguda també com a sa Mineta, sa font està situada al carrer des Puig però just on comença es carrer de sa Mina i a uns 130 metres a migjorn del centre de sa plaça de s'Abeurador, el nucli més antic de Santa Margalida.

El portal i s'interior de sa galeria són fets de pedra en sec, sa coberta és de volta rebaixada i en es primer tram està clarament construïda a cel obert. L'accés està tancat amb una reixa metàl·lica i pany però es pot observar que per accedir a l'aigua s'han de davallar alguns escalons. Aquesta captació està documentada l'any 1367 i és de possible origen islàmic.

A l'interior la mina es divideix en dues parts, a l'esquerra queda s'abeurador, allargat i a nivell de terra i a la dreta hi ha el caminal que permet arribar fins a una pica que ocupa la mina de banda a banda. Sembla que és més llarga però des de defora és mal de dir quina longitud té. S'hi sent córrer l'aigua però no es veu que n'hi hagi dins l'abeurador.

Sa mina de s'Abeurador es troba a sa cota de +72 m.s.n.m. i sa coneguda plaça de s'Abeurador es troba com ja s'ha apuntat a 130 metres en direcció nord, però a una cota de +62 m.s.n.m., uns 10 metres de desnivell amb es mateix sentit i direcció que sa pendent interior de sa mina.

Està documentat que a finals del segle XVI sa Font ''sa Mina'' estava davora s'abeurador des poble (avui plaça de s'Abeurador) i al començament dels anys 70 del segle passat, aquests abeuradors foren enderrocats > El procés d'evolució urbana de la vila de Santa Margalida : de l'edat mitjana fins a l'actualitat / Antoni Mas Forners > Vegeu un esquema en la galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 01- 2012 : Revisat.- 02 / 2018