Petra

Font de ca n'Aleix

Municipi.- Petra | Lloc.- Ca n'Aleix - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 513349 4385410) | Alçada.- 105 msnm


Aquesta fonteta està situada al camí que davalla des de la casa de Ca n'Aleix a unes marjades totalment cobertes de mates i ullastres situades un poc més avall.

Hi ha una pica i una cisterneta. La pica recull l'aigua que surt entre les pedres de la paret seca de darrera. La cisterna té un broll important a l'interior i està parcialment referida. Totes dues estructures tenen unes dimensions d'entre 50 i 70 cm. de costat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Desembre - 2011

Font de sa Font

Municipi.- Petra | Lloc.- sa Font - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll enclotat | Situació: Google Maps (31S 508229 4386092) | Alçada.- 99 msnm

Font situada a sa part nord-oest del poble, a uns 1500 metres de ses primeres cases i dins sa finca homònima.

Es tracta d'una font enclotada amb un broll que surt a uns 3 metres per davall del nivell de terreny. El broll està dins una cambra d'uns 4 x 2 metres on s'acumula l'aigua abans de sortir per una canal en direcció al poble.

Aquesta canal a cel obert està formada per dues parets de pedra seca en forma de 'V' i que va minvant la seva altura: comença al broll en quasi 3 metres i acaba a sa bassa amb 1 metre. A uns 200 metres vessant avall hi ha sa bassa abans citada amb uns 50 m2 on s'acumula l'aigua. Des d'aquesta bassa sortien dues canals que regaven els horts dels voltants.

Per a l'explicació del sistema ens hem hagut de regir per la descripció que fa d'ella en Jaume Andreu Galmés en el seu llibre sobre ses fonts de Petra, ja que només hem pogut veure sa part exterior de sa font; un espès canyís, unes proteccions als accessos pel ramat i sa poca col·laboració de sa propietat ho han impedit.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2018

Font de Son Burgues

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Burgues - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 506690 4384313) | Alçada.- 129 msnm

Font de possible origen islàmic situada a uns 260 metres al nord de ses cases de Son Burgues, a sa part baixa on hi ha grans horts i sementers.

El conjunt hídric està format per: un pou mare o de captació, una mina de desguàs i un safareig. A uns 15 metres del pou mare hi ha una sínia que antigament aportava una quantitat d'aigua en aquest sistema, sistema que per altra part, ha sofert nombroses modificacions amb el pas dels anys i per la gran baixada de nivell freàtic que va sofrir la nostra illa el segle passat.

Es pou de captació, inicialment tenia només 5 metres de fondària quan avui en té prop de 20; es coll és de dues filades de marès i els 2 primers metres estan paredats de pedra en verd, la resta visible està picat de manera natural. A uns 1,5 metres des nivell des terreny hi ha sa boca de desguàs de sa mina, de secció inicial rectangular i quadrada de 0,60 x 0,60 metres, feta amb peces de marès i construïda a cel obert segurament en substitució de s'antiga que havia de ser de pedra seca.

Aquesta mina de desguàs mesura 104 metres fins a sa boca d'entrada al safareig, on sa mina ha crescut en altura i mesura 1,20 m. mantenint els 0,60 d'ampla i conservant ses peces de marès com a material de construcció. Hi ha tres pous de ventilació, tots tres avui condemnats i tapats de peces també de marès. El darrer pou està molt a prop des safareig però això s'entén pel fet que imatges aèries antigues confirmen que el segle passat era més petit, avui mesura 35 x 8 metres i el segle passat tenia 25 x 8 metres.

Al costat des safareig hi ha restes d'abeuradors i rentadores; també des d'aquí sortien dues canals per regar els horts. Agraïm al sr. Sebastià propietari de sa finca ses facilitats donades.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2018

Font de Son Ferrer

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Ferrer - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31S 510683, 4382884) | Alçada.- 71 msnm

Antiga i desapareguda font situada a uns 800 metres per sa part de ponent de sa font de Son Santandreu.

Sa font consistia en s'aprofitament de s'aigua que sortia per gravetat d'un pou artesià i que era dipositada dins un safareig (safareig vell) mitjançant una mina de desconegudes dimensions però amb una llargària d'uns 28 metres. Des d'aquest i mitjançant una canal a cel obert (170 metres) s'aigua passava a un altre safareig (safareig nou) situat al costat de ses cases de sa possessió. Una xarxa de canals repartia s'aigua per regar els diversos horts de sa finca.

Segons ens confirma un veïnat que en fa partió amb sa finca, sa font es va assecar fa uns 30 anys i avui tots els elements estan destruïts, ni tan sols es pot veure res (ni pou ni safareig) pel fet que sa zona està envaïda per un espès canyís i un bosc de romegueres.

Bibliografia: Les fonts de Petra / Jaume Andreu Galmés

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font de Son Santandreu

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Santandreu - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola, molí | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S 509887 4382671) | Alçada.- 90 msnm

Font d'origen islàmic situada a uns 150 metres per sa par nord-est de ses cases de Son Santandreu i a només d'uns 10 de sa vorera de sa carretera que va de Petra a Felanitx amb aquest sentit.

Es tracta d'una captació d'aigua mitjançant dos brolls o venes situades a uns 4 metres de fondària. Aquesta captació queda dins una cambra construïda en pedra en verd i trams de roca natural mesura uns 2 x 3 metres en planta per 4,5 de fondària; sa vena més important d'aigua és sa que entra per sa part de ponent, mentre sa que entre per sa part de migjorn sembla que era més minsa. A sa cara nord de sa cambra hi ha sa mina de desguàs o sortida d'aigua. Tota aquesta cambra (dita també pou mare) té un coll de pou fet de carreu de marès per accés i per treure aigua per omplir unes piques o abeuradors que hi havia al seu costat.

Inicialment i sempre segons sa documentació consultada, un important cabal d'aigua sortia en direcció nord per sa mina de desguàs abans situada, mina que a uns 60 metres aflorava a sa superfície i es convertia en canal a cel obert, canal que seguint la pendent i canviant a direcció llevant, duia s'aigua en principi al ''molí vell'' (uns 600 metres de recorregut serpentejant) per després alimentar una complexa xarxa amb altres molins dins Termenor i incomptables horts que eren regats pel sobrant des sistema hidràulic que anava a morir al torrent de na Borges.

Pel fet que s'aigua de sa font de Son Santandreu era aprofitada per moltes finques fora de sa pròpia finca de Son Santandreu, al segle XIX sembla que hi va haver un plet entre els propietaris de Son Santandreu i els de Termenor sobre sa propietat de s'aigua de sa font; el plet va ser favorable a Son Santandreu.

A partir d'aquí, es sistema fa un canvi radical: s'antiga mina que anava (i va) en direcció nord és condemnada per una gruixada paret a uns 5 metres des pou mare i amb un gir d'un angle d'uns 120º es construeix un nou sistema: una nova mina, aquesta en direcció sud-est amb un recorregut d'uns 350 metres, secció rectangular amb coberta de volta (en alguns trams plana de doble vessant), mesures variables amb una mitjana de 0,60 x 1,20 metres i diversos acabats. Sa galeria està dotada de 4 pous de ventilació, també de secció, altura i forma variable fins a arribar a una gran bassada (safareig) regulador (18 x 13 x 1,5 metres).

A sa part contrària al de s'arribada de sa mina, hi ha un pou amb capella que no és més que un regulador per enviar s'aigua cap a reg o cap a l'impressionant molí de Son Santandreu també construït en aquest temps; el molí es troba al final d'una canal, construïda a manera de calçada, amb uns 70 metres de llargària fins a descarregar s'aigua pel doble cup des molí, evidentment de doble mola, formant així un conjunt hídric dels més espectaculars des pla de Mallorca.

Sa font es va assecar als anys 50 del segle passat però ha quedat un sistema en bon estat general i que valdria molt la pena conservar. Per detalls més concrets podeu consular es llibre de Jaume Andreu Galmés sobre ses fonts de Petra.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2018

Font de n'Orenga

Municipi.- Petra | Lloc.- sa Canova - Rústic -Públic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 512797 4384965) | Alçada.- 120 msnm

Font pública situada a uns 300 metres per sa part nord-oest de ses cases de Son Roca, al mateix costat des camí de sa Canova.

Es tracta d'un broll que surt dins una mineta, que a la vegada actua com a petit dipòsit acumulador; aquesta aigua davalla primer per un petit albelló que als 4 metres surt per una altra mineta i d'aquí ja va per una canal a cel obert (6 metres) fins a descarregar dins el safareig (5 x 3 x 1 metre).

Avui tot aquest recorregut es fa mitjançant una canonada de plàstic de 2" de diàmetre; sa font segueix viva i dóna un filet d'aigua en ple estiu però que cau sense control dins el safareig, que igual que els altres elements des sistema, es troba en estat d'abandonament.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02- 2012 | Revisat.- 07/ 2018

Font de Na Tanjona

Municipi.- Petra | Lloc.- sa Valleta - Rústic - Privat| Ús.- Hort | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 513757 4385137) | Alçada.- 111 msnm

Sa Font de na Tanjona és una petita mina situada damunt es Morro, a la seva part de ponent.

Sa mina té una longitud total d'uns 7 metres, de secció rectangular amb pedra seca als costats i lloses a sa coberta. Prop de s'ullal hi ha un pou també de pedra seca i secció circular que entra a terra més endins que sa mina pel que es forma un dipòsit. A fora hi ha dues columnes de pedra i restes d'una corriola. A sa part de llevant del pou hi ha un abeurador llarg i prim, uns 6 metres per 0,70 d'altura.

La mina no es troba en gaire bon estat, hi ha un esbaldrec just damunt l'ullal i un altre entre el pou i la sortida, una canal encastada al sol recorre la mina però l'aigua circula per una canonada fins al safareig, que està al marge inferior. La boca de sortida té una barrereta de fusta i a sa marjada que suporta el safareig hi ha un abeurador rectangular fet de carreus de marès (1,20 x 0,90 x 0,70 m.) que recull el sobrant d'aquell.

Ho paga venir fins aquí encara que just sigui per contemplar les vistes que hi ha sobre sa Valleta, Son Roca, Son Roqueta i el gran esbaldrec de sa Cova Llarga.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01 - 2012 | Revisat.- 09/ 2018

Font de s'Abeurador / de sa Porta

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Roqueta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 512721 4384512) | Alçada.- 94 msnm

Font situada a uns 110 metres de ses cases de sa possessió per sa part de tramuntana, vora s'antiga entrada pel camí vell de Son Roqueta.

Es tracta d'un dipòsit inserit dins un marge i de dimensions desconegudes que recull aigua d'algun broll i que surt a s'exterior en una piqueta rectangular (0,50 x 0,50 m.) que queda a sa vorera des camí, a la cara des marge, com si fos una falsa cisterna.

Aquesta pica està feta de peces de marès, el seu interior està referit de ciment i estava normalment plena fins als 0,70 m. que és el nivell on hi ha ses dues canonades de sortida: de cap a la dreta alimentava un abeurador de cinc cossos, també fet de marès i situats a sa part baixa de sa paret. Un forat a cadascun dels paretons de separació feia que s'aigua passés d'un compartiment a s'altra. Per sa part de l'esquerra sortia una altra canonada que travessava es camí per baix terra i omplia una altra pica o dipòsit de planta trapezoidal que s'emprava per regar una marjada.

Avui es sistema està inutilitzat: una moderna màniga de plàstic amb una clau de pas s'empra per regar sa gàbia per cans de damunt, sa mateixa pica de davall des camí i altres usos per neteja des redol. A sa galeria d'imatges podeu veure un plànol des conjunt de fonts de Son Roqueta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2018

Font de sa Copinya

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Gorgut - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31 S 506878 4382722) | Alçada.- 192 msnm

Font situada a uns 600 metres per sa part de ponent des Santuari de Bonany i a uns 200 de ses cases de Son Gorgut per la seva part de llevant.

Es tracta d'un pou artesià situat dins una capelleta feta totalment de pedra en verd i coberta de volta rebaixada feta amb tres filades de marès amb un portal d'accés que ocupa tota s'amplària. El pou és de secció rectangular d'1 x 1 metres i uns 3 de fondària que s'eixampli en forma de pera i amb s'aigua evidentment contaminada. El sòl de sa capelleta està empedrat.

Han desaparegut ses copinyes incrustades a ses parets i que donaven nom a sa font; a fora hi ha un conjunt berenador format per dos pedrissos, un a cada costat i una taula amb dos bancs per seure a sa part esquerra, tot fet de peces de marès verticals unes i ajagudes damunt ses altres.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2017

Font desa Cova Llarga

Municipi.- Petra | Lloc.- sa Canova - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31S 512677 4384022) | Alçada.- 80 msnm

Desapareguda fonteta situada dins sa finca homònima, a uns 30 metres de ses abandonades cases per sa part nord-est en un espai de marjades.

Es tracta d'un broll que sortia per sa part baixa d'una paret de marge i que després de recorre només d'uns 3 metres dipositava s'aigua dins un safareig de dos cossos amb unes mesures de 3 x 2,5 x 1,5 metres; al seu costat hi havia una piqueta i un abeurador per on era distribuïda s'aigua en un també desaparegut hort de fruiters.

A uns 20 metres també de ses cases però per sa part nord-oest hi ha un abeurador de 3 x 1 x 1 metre que segurament recollia s'aigua d'algun degotís de sa Cova Llarga, cova que dóna nom a sa finca i que el 2015 es va esfondrar, deixant caure unes 2.500 tones de terra i roques que la feren desaparèixer per sempre.

Aquest abeurador es va salvar per menys de 2 metres de ser enterrat però es conserven imatges amb sa pica ben plena de l'any 2015, pocs dies després del famós enfonsament (imatge nº 6) del que seria una segona aportació d'aigua de sa finca, encara que bastant més modern.

Trist espectacle de sa finca abandonada amb ses cases en estat ruïnós i s'espectacular enfonsament de terres i roques just allà devora, visible de ben lluny.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2018

Font de sa Valleta

Municipi.- Petra | Lloc.- sa Valleta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Ullal

Situació: Google Maps (31 S 513356 4384234) | Alçada.- 46 msnm

Antiga i desapareguda surgència situada a sa part de migjorn de s'Hort de sa Valleta, en el mateix encreuament del camí que va a Son Roca.

Era una surgència que brollava per es sòl d'un gran safareig i l'omplia; s'aigua era distribuïda mitjançant dues síquies, una cap a ses cases de sa Valleta i s'altra de cap a ses cases de Son Roca; ses parets d'aquest desaparegut safareig eren de pedra en verd i quedava a sa mateixa altura que el camí.

Aquest aflorament vertical o ullal i el seu safareig contenidor foren destruïts als anys vuitanta del segle passat, encara que avui resten visibles en les imatges aèries del 1984 on s'aprecien unes grans edificacions a s'altre costat dels cassetons actuals, inclús el camí està clarament desviat dins el mateix encreuament.

D'una de ses casetes actuals, es veuen sortir unes canonades del que sembla ser un sondeig i una ben marcada síquia que va en direcció a Son Roca pel costat dret del camí, síquia documentada en el llibre després citat. Aquest curiós sistema de captació d'aigua és més comú del que sembla, tenint un clar exemple en sa potent Font Gran o de Bunyolí a Palma.

Pel fet que s'aigua entrés al safareig per baix, el sòl no estava impermeabilitzat ni tapat de cap manera, fet pel qual el safareig també era conegut com el ''safareig sense cul''. Una important quantitat de dades han estat recollides del llibre Fonts i sistemes hidràulics tradicionals a Petra de J. Andreu Galmés.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2015

Font des Caquiers / de es Cases

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Roqueta - Rústic - Privat | Ús.- Hort - Consum | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 512727 4384366) | Alçada.- 81 msnm

Font situada a sa part baixa de sa carrera de ses cases de sa possessió, davall una de ses marjades de sa part de llevant i que formen part d'una gran àrea marjada restaurada a principis d'aquest segle.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra en sec, secció rectangular (0,50 x 1,50 m.) amb coberta de volta amb una llargària d'uns 6,5 metres. Al fons hi ha un ullal que descarrega aigua però també s'observa el començament d'una altra mina de cap a l'esquerra, d'unes mesures semblants a aquesta però com que no es pot accedir-hi, no podem aportar la seva llargària.

L'accés a sa galeria és vertical a l'inici de sa mina; a partir d'aquí sa galeria segueix en sa mateixa direcció per uns 5,5 metres més formant un albelló de desguàs, aquest construït amb peces de marès, secció rectangular (0,50 x 0,70 m.) i coberta plana. Aquest albelló acaba en una paret de marge i a partir d'aquí amb una distància de quasi 4 metres, s'aigua passa per una petita canal (enterrada) de pedra (0,20 x 0,15 m.) fins a descarregar finalment dins una bella pica.

Aquesta pica o abeurador es troba dins un agradable espai empedrat i porxat; de cap a la dreta una part de s'aigua omplia unes rentadores. De cap a l'esquerra comença una canal que primer passa un tram a cel obert i després travessa es camí escalonat que ve de ses cases i cau a s'antic safareig (5 x 2,3 m.) avui convertit amb estany. D'aquí cau a un altre abeurador i d'aquest torna a caure cap a l'esquerra a una altra pica situada davall sa marjada.

Ja des d'aquesta pica comença el tram final i més modern, una canal que va ran de sa paret des camí d'accés fins a arribar a sa fonteta des Camí, on entra i cau dins sa bassa com si fos una aportació més d'aigua a sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01- 2012 | Revisat.- 08/ 2018

Font des Caçadors

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Ribotet - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 512491 4387253) | Alçada.- 125 msnm

Aquesta fonteta se troba dins terres de Son Ribotet, devora de l'antic camí que duia fins a les cases de la possessió. El camí fa molt de temps que està abandonat i actualment és intransitable fins i tot a peu.

És una mineta natural davall unes grans roques i que ha estat lleugerament arreglada. Tot d'una després d'entrar s'obri una petita sala i després per un forat se connecta amb la part de darrera de la mina, que és totalment natural.

Just a devora l'entrada hi ha un berenador i a pocs metres un pou al que se pot davallar per una escalonada. A damunt el pou hi ha gravada una inscripció que segurament se correspon amb l'autor i la data: "A-B 190?" (sembla 1904).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font des Coverany

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Roqueta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 512741 4384481) | Alçada.- 86 msnm

Font situada a uns 85 metres per sa part nord de ses cases de sa possessió, a sa part alta d'una àrea marjada de fruiters restaurada fa pocs anys.

Es tracta d'una cova natural inserida a una d'aquestes marjades amb una fondària d'uns 2 metres, secció irregular (uns 0,80 x 1,80 m.) i que al fon s gira lleugerament a l'esquerra on a uns 0,70 metres hi ha s'ullal de sa font. Sa galeria té alguns reforços de pedra i a la dreta tal com entram hi ha dos petits pedrissos. S'aigua cau a terra i va fins a sa sortida sense canal però a sa boca hi ha una piqueta de ciment.

Sortint de sa piqueta, s'aigua agafa una canal encastada al sòl que va cap a la dreta, a sa part baixa des restaurat marge va fins a un safareig ( 5 x 3 x 2 m.) situat a uns 12 metres en direcció nord. De sa marjada que el suporta, surt una canal també per sa part baixa d'una marjada, part de s'aigua segueix de cap a un segon safareig ( 5 x 3 x 2 m.) situat a uns 17 metres de s'altra en direcció nord-est i que està adossat al camí vell de Son Roqueta, només a uns 3 metres de sa font des Polls o de ses Someres. Des dels dos safaretjos surt una xarxa de canals de reg.

Una font que dóna poca aigua però que mai s'atura de rajar i que s'empra per regar sa part baixa de ses cases de sa possessió.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2018

Font des Mostel

Municipi.- Petra | Lloc.- sa Teulera - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31S , 512678, 4381631) | Alçada.- 55 msnm

Font situada a s'altura des quilòmetre 52 de sa carretera Ma-3320 en es tram entre Petra i Manacor, a uns 350 metres a la dreta en aquest sentit.

Es tracta d'un antic pou artesià al qual instal·laren damunt una sínia de rodet, segurament durant el segle passat quan hi va haver una gran davallada des nivell freàtic a tota Mallorca. Els primers 7 metres des coll són de formigó per suportar es pes de sa sínia, ja que abans en seguretat era de pedra seca i secció ovalada (1,40 x 0,80 m.) ; a partir d'aquí es veu de roca natural fins als 14 o 15 metres de fondària que pensam té es pou.

A uns 5 metres des coll hi ha una mina de desguàs i a uns 4 metres més avall es veu bastant clar s'entrada d'una vena d'aigua, avui encara activa. Dita mina de desguàs descarregava s'aigua en una marjada d'uns 4 metres d'altura situada just al costat però avui inaccessible i totalment envaïda per romegueres, hi començava una canal de reg (avui quasi totalment desapareguda) que després de recorre uns 660 metres (en línia recta) direcció tramuntana, arribava, en un recorregut irregular i després de regar nombrosos horts, al torrent de Na Borges on desguassava finalment les seves aigües sobrants.

Una font natural del tipus ''pou minat'' convertida per força major en sínia com moltes altres, sobretot al Pla de Mallorca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2018

Font des Polls / de ses Someres

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Roqueta - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 512769 4384511) | Alçada.- 79 msnm

Fonteta situada a uns 115 metres al nord de ses cases de sa possessió, a sa paret de la dreta des camí vell de Son Roqueta en sentit pujada.

Segons es llibre sobre ses fonts de Petra escrit per Jaume Andreu Galmés, es tracta d'un broll natural que neix dins sa garriga a pocs metres de sa paret on hi ha sa pica però segons el sr. Mesquida, propietari actual de sa finca, és possible que s'aigua vingui de sa font de s'Abeurador, situat camí per amunt a uns 45 metres.

Vingui d'on vingui, s'aigua es diposita dins un abeurador fet de peces de marès i ciment amb dos cossos; un petit, rectangular d'uns 0,30 x 0,30 a sa part alta i que segurament era emprat pel consum humà. D'aquí passa per un petit canó a l'abeurador principal amb uns 1,60 m. de llarg i 0,50 x 0,60 de secció i que era emprat pel bestiar de sa contrada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2018

Font des Truco

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Roca - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 513059 4384944) | Alçada.- 122 msnm

Desapareguda fonteta situada a uns 170 metres per sa part de Tramuntana de ses cases de Son Roca, just davall ses penyes de Son Montserrat, en un lloc conegut com es Cap des Frare.

S'element era un broll engorgat que juntament amb ses dues marjades que regava, foren destruïdes als anys 90 del segle passat durant unes grans excavacions per tal d'aconseguir més cabal d'aigua. Actualment sa font és morta i s'han reconstruït ses marjades, s'ha fet un dipòsit i algunes piquetes de bloquets de formigó per abeurar al ramat.

Una gran tapa metàl·lica està damunt un possible pou amb coll de formigó, segurament són part de les restes del fracassat intent de trobar major cabal d'aigua.

Part de la informació ha estat recollida del llibre Fonts i sistemes hidràulics tradicionals a Petra / J. Andreu Galmés.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2018

Font de la Mare de Déu

Municipi.- Petra | Lloc.- Bonany - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola / Consum | Tipus.- Broll engorgat | Situació: Google Maps (31 S 507710 4382639) | Alçada.- 218 msnm

Emblemàtica fonteta situada a uns 250 metres per sa part de llevant des Santuari dins d'un conjunt d'esplanades i parets de pedra que envolten aquest senzill però potent broll d'aigua.

Es tracta d'una surgència que neix dins una cova artificial amb dos recintes coberts amb volta de pedra, un primer com a entrada amb pedrissos als costats i un segon davallant dos escalons i protegit amb una reixa de ferro on hi ha sa surgència a sa part baixa formant una bassa i sa part alta que conté sa figura de la Mare de Déu de Bonany.

Davant s'entrada al recinte hi ha una esplanada de planta trapezoidal enrajolada de pedra i envoltada de paret amb llom d'ase; per davall d'ella hi passa una mineta de desguàs o albelló de secció rectangular i uns 0,40 x 0,60 de secció mitjana que fa arribar s'aigua a sa marjada inferior, continua per una canal al costat d'una paret de marge fins a arribar a un gran safareig també de secció trapezoidal no de gran planta però si de molta altura. A la seva sortida una altra canal mitjançant un repartidor servia per regar s'hort dels ermitans situat just a baix seu.

Aquesta surgència ja està documentada al segle XVII com un simple broll d'aigua; sa cova artificial de la Mare de Déu, ses canalitzacions, el safareig igual que els altres elements com parets, terrasses, berenadors foren construïts pels ermitans a principis del segle XX, cap allà l'any 1915.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12-2017 | Revisat.- 12/ 2017

Fonteta des Camí

Municipi.- Petra | Lloc.- Son Roqueta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (512743, 4384282) | Alçada.- 68 msnm

Fonteta situada en el camí d'accés a ses cases de Son Roqueta, pujant a l'esquerra i a uns 100 metres per la seva part de migjorn.

Es tracta d'una bassa enclotada inserida dins sa paret de marge que forma una cambra de secció ovalada (1,30 x 1,50 m.) construïda en pedra seca i coberta de falsa volta. S'aigua entra per filtració entre ses pedres que formen sa cambra. S'accés es fa per un portalet rectangular fet de lloses planes i hi ha dos escalons fins al fons. A l'esquerra del portalet hi ha una piqueta també inserida al marge a manera de nínxol a uns 0,60 m. del sòl per facilitar es beure al bestiar.

Just davall des portalet d'accés hi ha una petita canal o albelló que travessa es camí i diposita s'aigua dins un safareig (5,30 x 1,80 x 1,50 m.) que està adossat al talús que suporta es camí. Una antiga xarxa de canals avui desapareguda, feia arribar s'aigua als diversos usos.

Actualment, per sa part de la dreta de sa font, pel mateix costat des camí i per sa part baixa des marge, arriba una moderna canal que aporta tot es sobrant d'aigua de sa font de ses Cases o des Caquiers. Aquesta aigua cau directament dins sa cambra de sa font com si fos un broll més (foto 6).

A sa galeria d'imatges podeu veure un croquis amb ses cinc fonts que formen es conjunt hídric de Son Roqueta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01- 2012 | Revisat.- 08/ 2018