Muro

Font de Son Sant Joan / den Dolç

Municipi.- Muro | Lloc.- S'Albufera - Rústic - Privat | Ús.- Consum / agrícola | Tipus.- Ullal | Situació: Google Maps (31 S 507478 4401834) | Alçada.- 0,9 msnm

Impressionant aflorament vertical d'aigua d'uns 1000 m2 de superfície situat a sa part de migjorn de s'Albufera de Mallorca, avui Parc Natural amb una superfície de 1.646,48 Ha. Aquesta immensa zona humida rep nombroses aportacions d'aigua, com són ses des torrents de Sant Miquel i de Muro (entre 20 i 24 milions de metres cúbics d'aigua a l'any), així com incomptables brolls, fontetes, ullals i de sa que és sens dubte sa més importat i que aquí ens referim: sa Font de Son Sant Joan també dita sa Font den Dolç, un autèntic riu subterrani. (Ses aportacions d'aigües subterrànies a s'Albufera són de l'ordre de 25 a 35 milions de metres cúbics a l'any).

S'aigua d'aquesta font era descarregada al conegut com a 'Canal Riego', canal d'obra que conduïa s'aigua de la font, circumdant i travessant s'Albufera en diverses direccio­ns, amb una longitud de 72 Km. S'aigua que transportava era de molt bona qualitat per al rec de les hortalisses, del cànyom i dels planters d'arròs. Per sa part de llevant arribava fins prop de sa Font dels Porcs, avui desapareguda i situada darrera ses Salinetes, per sa banda de tramuntana i fins prop des cementiri d'Alcúdia i per sa banda de ponent fins a Can Blau i ses Mosqueres.

Els projectes industrials per eixugar els estanys s'inicien ja a finals del segle XVIII i culminen a finals del XIX. Abans, durant i després d'aquesta etapa, s'Albufera es va transformant en marjal de forma més lenta però també de manera molt més eficaç i duradora, ja que els límits de la zona humida arribaven ben a prop dels nuclis urbans de Muro i de sa Pobla.

Avui sa evolució segueix endavant i s'Albufera té altres utilitats; ja no rep ses aportacions de sa Font de Son Sant Joan, tan important per s'equilibri natural d'unes aigües dolces a sa vorera de la mar, un imponent grup de motobombes elèctriques destinen aquestes aigües al consum de gran part de sa planta hotelera de sa badia d'Alcúdia; segurament que més prest que tard es sistema ho notarà.

Podeu llegir un interessant treball damunt aquest tema polsant aquest enllaç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018

Font des Porcs

Municipi.- Muro | Lloc.- Albufera - Rústic - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 511892 4402512) | Alçada.- 1,0 msnm

Desapareguda font situada a sa part de llevant des Parc de s'Albufera, darrere ''ses Salinetes'' en un punt on arribava una de les principals canals procedent de sa Font de Son Sant Joan, es Canal Riego.

Sa font va esser enterrada amb sa construcció del càmping en un espai dessecat d'uns 72.000 metres en s'extrem més de llevant des parc. Sa primera dessecació es va fer els anys 70 des segle passat, malgrat que sa fitxa cadastral està datada del 2006.

Adjuntam una imatge aèria de l'any 1956 on s'aprecia sa probable situació de sa desapareguda font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

Font des Guals

Municipi.- Muro | Lloc.- Son Jeroni - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31 S 505281 4396181) | Alçada.- 75 msnm

Pou comú situat al camí de Son Jeroni en s'encreuament amb es camí de sa Font des Guals, a uns 1700 metres de sa sortida sud des poble.

Es tracta d'un pou artesià de secció rectangular (4 x 2,5 x 3 metres) amb un coll fet de marès (de cantons moldurats i arrodonits) com també part de ses seves parets interiors, combinades així amb paret en verd. Té dos cossos separats per un paretó que forma volta de mig punt amb intenció de donar consistència al pou en la seva part més llarga. Una reixa de ferro protegeix es coll de caigudes accidentals i del no tan accidental llançament de trastos al seu interior.

Hi ha com a un pam d'aigua al fons i s'aprecia al manco un ullal d'entrada d'aigua al recinte, encara que és fàcil que n'hi hagi alguna més. En el 2010 a sa web de toponimiamallorca.net ja estudiaren aquest element etnològic i com podeu veure si premeu s'enllaç, ses coses estaven d'una altra manera; sa font estava a l'ombra de dos grans polls àlbers, no hi havia reixa de ferro per protecció i dins es pou hi havia una gran quantitat de trastos.

En un plenari de l'Ajuntament del dia 17-12-2012 el regidor Sr. Jaume Payeres demanà explicacions sobre la desaparició dels dos polls a lo que el també regidor Sr. Miquel Porquer va contestar que ''això s'arreglarà, es mataran ses arrels i es sembraran nous arbres''. Res a veure amb un poll el que hi han sembrat allà, sí que han posat una reixa metàl·lica però ara es pou té una gran quantitat de llaunes de begudes i altres trastos de petites dimensions. (hem posat imatges retocades).

Aquesta font, juntament amb sa propera font de Can Milec foren objecte de al manco dos intents seriosos d'aprofitar-les per consum des poble, un l'any 1834 i s'altra el 1910; sembla que en aquell temps, ses dues fonts rebentaven sovint amb gran cabal d'aigua alguns dies després de ploure. (avui sabem que és un fet habitual amb els pous artesians).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2017

Font de Can Milec

Municipi.- Muro | Lloc.- Can Milec - Rústic - Privat | Ús.- Abeurador | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 504965 4395835) | Alçada.- 78 msnm

Antiga i desapareguda font situada a sa vorera de sa carretera que va de Muro a Sineu, just a uns 60 metres abans des revolt on comença es camí de sa Font des Guals.

Segons s'estadà de sa finca adossada, sa font brollava just al costat de ses cases, dins sa cuneta de sa carretera i la mogueren uns 15 metres més avall perquè les donava humitat. Sa mateixa persona ens diu que just allà hi havia unes piques on anava sa gent a agafar aigua i abeurar es bestiar; s'aigua era molt fresca i bona.

Aquesta desapareguda font, juntament amb sa propera font des Guals foren objecte de al manco dos intents seriosos d'aprofitar-les per consum des poble, un l'any 1834 i s'altra el 1910; sembla que en aquell temps, ses dues fonts rebentaven sovint amb gran cabal d'aigua alguns dies després de ploure.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2017