Lloseta

Font Nova

Municipi.- Lloseta | Lloc.- s'Estorell Vell - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 485802 4399306) | Alçada.- 358 msnm

De ses tres fonts de sa finca s'Estorell Vell aquesta és sa més coneguda, sobretot perquè està vora l'antic camí que va de Lloseta a Mancor de la Vall, molt conegut pels excursionistes.

Es tracta d'una font de mina de tipus 'qanat' amb una galeria feta amb pedra en sec en es primer tram i a la resta sense paredar i excavada de manera natural dins sa roca. Hi ha un pou de ventilació també fet de pedra en sec i una canal penjada de sa pared dreta a uns 0,60 m. de terra que va des del fons de sa galeria fins a sa boca. Al fons i passat el pou de ventilació, sa galeria gira a la dreta i s'eixampla, lloc on hi ha tres ullals a mitjana altura i que es connecten amb sa canal penjada.

Sa construcció és impecable i sa mina té una secció irregular (0,80 x 1,40 m.) amb arc de perfil parabòlic; en el tram sense paredar ses mides minven un poc. Just a sa sortida hi ha una piqueta modificada fa poc amb materials moderns a sa que s'ha connectat sa canonada que va fins al sortidor que hi ha vora sa font Pintada després de recorre uns mil metres.

Sa font era i és el principal medi de subministrament d'aigua a ses cases de sa finca de s'Estorell Vell.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02--2012 : Revisat.- 06/ 2013

Font Paredada

Municipi.- Lloseta | Lloc.- es Filicomis - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 485875 4397252) | Alçada.- 198 msnm

Font situada entre es Filicomís i sa zona de Tofla, a uns 270 metres al sud de les restes talaiòtics de es Castellot.

Es tracta d'una font de mina curta (no arriba als 2 metres) amb interessants degotissos al fons on hi havia s'ullal, avui sec o que tan sols raja de tant en tant i sense aprofitament. La secció és parabòlica de secció mitjana de 0,70 x 0,90 metres i excavada de forma manual dins sa roca i que al contrari del que diu el seu topònim, està (al manco actualment) sense paredar.

Des de sa boca sur una canal soterrada que va fins a sa propera marjada on hi ha una piqueta a sa part baixa amb un imponent degotís com a testimoni de la seva activitat en temps passats i del seu important contingut en minerals.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2014

Font Pintada

Municipi.- Lloseta | Lloc.- s'Estorell Vell - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Cova natural | Situació: Google Maps (31 S 485986 4398356) | Alçada.- 260 msnm

Sa Font Pintada és una de ses tres fonts que hi ha dins sa finca de s'Estorell Vell juntament amb sa font des Vidre i sa Font Nova.

Aquesta és sa que està més a prop de ses cases, a l'esquerra des camí que va cap es comellar des Rafalet. Sa font està totalment abandonada però es veu que ha sofert alguns canvis des dels seus inicis. El primer que es veu es una mina dins una gruta artificial feta de pedra i referida de ciment.

Al fons hi ha una piqueta com abeurador amb una comporta per dirigir s'aigua a una canal. En realitat és un sortidor d'aigua que pensam que en els seus orígens rebia aigua d'aquesta font Pintada, sa que té al darrere a uns 12 metres. Avui rep s'aigua amb una canonada de plàstic que ve de sa Fon Nova després d'un recorregut de quasi mil metres.

Com hem dit, al darrere d'aquest sortidor hi ha sa font dins una cova artificial dins sa roca de dues entrades amb alguns reforços de pedra i una gran columna en mig. S'ullal surt al fons a l'esquerra, anega sa part esquerra de sa cova i surt per una canal enterrada fins a una piqueta abeurador per acabar dins del ruïnós safareig de darrere sa paret. Dins de sa cova hi ha un pedrís com a banc a sa part dreta tal com s'entra que juntament amb un abandonat i també ruïnós berenador de pedra a fora fa pensar amb aquest entorn com un lloc social i de reunió. Aportam una fotografia de com era fa no massa anys. (Rutas escondidas de Mallorca. J. García Pastor)

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener-2012

Font de s'Enllevessat

Municipi.- Lloseta | Lloc.- Son Cocó - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 485110 4398023) | Alçada.- 214 msnm

Als baixos des puig de s'Alcadena per sa cara sud hi ha aquesta surgència que brolla en temps de pluges.

Es tracta d'un broll natural que surt baix d'unes roques. Un curt passadís d'uns 2 metres dona sortida a una canonada de plàstic que durà s'aigua fins a una piqueta abeurador baix d'una marjada a devers 95 metres de distància. D'aquest abeurador surt una altra canonada que va fins a una bassa d'uns 3 metres de diàmetre i d'uns 30 cm. de fondària amb forma circular irregular però molt ben feta i anivellada.

A uns 210 metres de cap a llebeig trobarem sa font de sa Capella, ja dins es terme municipal d'Alaró.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

Font den Batliu

Municipi.- Lloseta | Lloc.- es Tancat - Urbà - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 488840 4396187) | Alçada.- 115 msnm

A sa part de migjorn des poble, pròp de s'estació des tren hi ha aquesta captaciò dins un solar urbà de 3.034 m2. Es Serveis Municipals de Lloseta mos confirman que els drets d'explotació de s'aqüifer pertanyen al veinat Ajuntament d'Inca.

Sent aigo destinada a consum humà es recinte està tancat i no s'hi pot accedir lliurement. Des de fora s'aprecien grans canonades de ciment i un important dipòsit d'aigo. Posats en contacte amb els Serveis Municipals de s'Ajuntament d'Inca mos confirmen que els traballadors més antics diuen que sempre hi ha hagut allà un pou i no una font, en concret li diuen 'es pou de Lloseta' o 'es pou des Tancat'.

Dit aixó i donat que tenim una vella documentació que la nombra com 'font den Batliu' mos trobam com altres vegades amb es dilema de si és una antiga font que en haver davallat es nivell de s'aigo s'ha convertit amb un pou o que sigui un error de toponimia, que sempre hagi estat un pou i sa gent la conegui com a 'font'. Incloem sa suposada font dins aquest catàleg amb ser reserves pròpies des fets explicats i si algú pot i vol aportar alguna informació li estarem agraïts.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre-2012

Font des Rafalet

Municipi.- Lloseta | Lloc.- S'Estorell - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 486327 4398843) | Alçada.- 367 msnm

Font situada entre ses cases des Rafalet den March i es Puig de sa Creu (668 m.) més o menys per la meitat i a uns 650 metres per sa part de ponent de sa font des Vidrier, a pocs metres des Comellar homònim, encara que ja dins Mancor.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra en sec amb una galeria d'uns 8 metres de llargària i una secció triangular irregular (0,50 x 1,45 m.). Els primers metres foren reconstruïts fa uns 20 anys quan sa mina es va esbaldregar, de fet, actualment els 4 o 5 primers metres a sa part esquerra segons entram està bombada i impedeix el pas però no impedeix veure coma uns 5-6 metres hi ha almenys, una clara aportació d'aigua, malgrat el temps de sequera en què ens trobam.

Dita surgència d'aigua no surt a fora ni per sa galeria ni pels dos tubs que ara descriurem, pel que creim que s'aigua s'avenca sense veure als voltants cap senyal del seu ressorgiment. A un metre de sa boca hi ha una petita piqueta encastada al sol i des d'aquí surten baix terra dues canonades de ciment; una d'uns 20 cm. de diàmetre va recte en direcció migjorn suposadament de cap a ses cases des Rafalet den March, que en alguns trams es fa visible, rompuda, seca i plena de dipòsits de calç. En direcció a ponent o sia a l'esquerra de sa boca en surt una altra, de menor diàmetre (uns 12 cm.) que acaba a un abeurador de ciment que hi ha passada una tanca situada a uns 50 metres en sa mateixa direcció, tub també romput, sec i fora de tota utilitat.

A sa part final de sa galeria, a sa part exterior a uns 18 metres de sa boca i per davall d'una gran roca hi ha un clot que no podem assegurar que sia natural provocat per alguna mena de corrent d'aigua o artificial, tal vegada en recerca de millor cabal. En resum, una font seca i abandonada per fora però amb un fil de vida en el seu interior.

Agraïm a Guillem Roig la seva amabilitat en mostrar-nos aquesta vella i seca font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny -2016

Font des Trenc

Municipi.- Lloseta | Lloc.- Camí de Tossals - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 485519 4398484) | Alçada.- 206 msnm

Aquí tenim una surgència que surt dins d'una gruta artificial que està al camí de Tossals, en l'espai de terra que hi ha entre el camí i EL torrent de s'Estorell, a s'altura de ses cases amb aquest mateix nom. S'accés es fa per un passadís amb pendent cap avall que té graons de pedra.

Sa gruta està feta de pedra farcida de terra amb coberta de volta de mig punt reformada a un tros amb formigó. A terra hi ha una esplanada per recollir s'aigua i un pedrís de pedra. El portal està fet de pedres treballades i té un arc de tipus rebaixat.

Entrant a la dreta a sa part de baix hi ha una reixa metàl·lica que surt de cap a fora per una canal que va de cap al torrent. Hem vist restes d'una canal a s'altra banda des torrent, però no estam segurs de si portava s'aigua d'aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener-2012

Fonteta de s'Estorell

Municipi.- Lloseta | Lloc.- s'Estorell Vell - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 486689 4398493) | Alçada.- 259 msnm


A mig camí entre sa font Pintada i sa font des Vidre trobam aquest fontinyol en el mateix camí, a l'esquerra. Es tracta d'una font petita i poc important però el fet que tengui una piqueta per abeurar el ramat ja mereix sa inclusió en aquest catàleg.

L'ullal està dins una coveta i amb un tub enterrat es passa s'aigua fins a sa piqueta que està a la vora a menys d'un metre, res més. És possible que hi hagi un tub de plàstic enterrat que vagi a regar s'hort de baix però no ho podem confirmar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener-2012

Altres elements relacionats

Aljub des Puig (de Baix)

Municipi.- Lloseta | Lloc.- Es Puig - Rústic - Privat | Ús.- Abandonat | Tipus.- Aljub | Situació: Google Maps (31 S 488326 4397110) | Alçada.- 261 msnm

Antic i abandonat aljub situat a la dreta des camí que puja al Puig de Lloseta (476 m), camí conegut com a Carreró des Puig.

L'aljub consta d'una cisterna, avui plena d'escombraries, amb una finestra d'accés i restes d'una capelleta a la seva esquerra que segurament era un abeurador. Sembla que s'element recollia aigua d'un petit torrent que passa per darrere seu a uns 4-6 metres mitjançant algun tipus d'assut.

No hem localitzat cap topònim referit a aquest element etnològic; el títol a dalt indicat és únicament a efectes de classificació dins aquest inventari.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2020

Aljub des Puig (de Dalt)

Municipi.- Lloseta | Lloc.- Es Puig - Rústic - Privat | Ús.- Abandonat | Tipus.- Cisterna | Situació: Google Maps (31 S 487910 4397437) | Alçada.- 378 msnm

Antic i abandonat aljub situat a l'esquerre des camí que puja al Puig de Lloseta (476 m), camí conegut com a Carreró des Puig.

L'aljub consta d'un gran dipòsit, secció quadrangular irregular amb part de roca natural i part empedrada, amb una obertura d'accés vertical. Als voltants d'aquesta boca d'accés hi ha restes de dos grans abeuradors de pedra. Sembla que s'element recollia aigua d'escorrentia, ja que hi ha restes almenys d'una canal que ve de vessant amunt.

No hem localitzat cap topònim referit a aquest element etnològic; el títol a dalt indicat és únicament a efectes de classificació dins aquest inventari.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2020